Nyhetsbrev til sykmeldere

Som en del av IA-avtalen har NAV startet et prosjekt med økt bruk av kompetansetiltak for sykmeldte arbeidstakere som bor i Øst-Viken. (tidligere Østfold, Romerike og Follo). Prosjektet skal bidra til at arbeidstakere som har mye sykefravær kan få økt sin kompetanse for å komme i annet arbeid. Sykmeldte som deltar i… Les mer

Kreftsykdom, risikogrupper for Covid-19

Pasienter med kreft (hematologiske- og onkologiske) anbefales som en hovedregel å la seg vaksinere mot covid-19.   Pasienter som har gjennomgått hematologisk kreftsykdom siste fem år, og pasienter som får aktiv kreftbehandling eller har fått slik behandling siste år, og pasienter med utbredt kanser og/eller metastaser, er i risikogruppen for mer… Les mer

Kontrollrutiner ved inn- og utskrivning I takt med at elektiv virksomhet på sykehuset gjennopptas, er det naturlig at det oppstår spørsmål om praktiske rutiner når pasienter henvender seg til sykehuset

Kontrollrutiner ved inn- og utskrivning I takt med at elektiv virksomhet på sykehuset gjennopptas, er det naturlig at det oppstår spørsmål om praktiske rutiner når pasienter henvender seg til sykehuset.    Orientering om skallsikringsrutiner ved sykehuset Østfold.     Covid-19-Håndtering-av-gående-pasienter-med-Covid-19-risiko-til-enheter-utenfor-akuttmottaket.pdf Covid-19-sjekkliste-innslippskontroll-vekter.pdf Pandemi-Covid-19-Koronavirus-handlingsplan.pdf Sjekkliste-for-Covid-19-Inneliggende-pasienter.pdf

Mange nye definisjoner å holde orden på

Leger og helsepersonell på fastlegekontor bruker mye tid for å dobbeltsjekke eksponeringsrisiko og smittestatus vedr. COVID-19. Vi har utarbeidet denne oversikt etter beste evne for eget bruk på vårt legesenter. Tar gjerne imot innspill og endringsforslag.         Obs! Listen for den enkelte definisjon kan variere over tid.    … Les mer

Anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har utarbeidet «Anbefalte analyser» for en del kliniske problemstillinger i allmennpraksis. Dette er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre

Dialogmeldinger – lege til lege 

Dialogmeldinger – lege til lege  Fra november 2019, skal dialogmeldinger mellom sykehuset og fastlegene erstatte tidkrevende kommunikasjon med telefon og brev. I tillegg til at dialogen mellom sykehuset og fastlegene blir mer effektiv, vil meldingene lagres direkte i pasientjournalen. Dette blir en ny måte å kommunisere på som vil ha egne «kjøreregler» for best mulig… Les mer

Implementering av pakkeforløp psykisk helsevern barn og ungdom

Pakkeforløp for utredning- og behandling innen psykisk helse for barn og ungdom skal implementeres fra 1. sept 2018. Men utover høringsutkast til pakkeforløp, er det foreløpig lite andre sentrale føringer å finne.

Hei, alle fastleger og fastlegevikarer Får dere voksne pasienter som trenger et billig og bra treningstilbud, kan jeg trygt anbefale «Aktiv på Dagtid»

Treningstilbudet arrangeres av Østfold idrettskrets og pasienten må motta en eller form for ytelse. Vedlagt er lenke til brosjyre dere evt. kan dele ut til pasientene: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/ostfold-idrettskrets/apd/dokumenter/apd—timeplan-host-2018.pdf Tilbudet gjelder for: Alle mellom… Les mer

Vurderingsskjema ved omfordeling av oppgaver

NFA Faggruppe for samhandling arbeider med å utforme en ny og forbedret versjon av Benchmarkingsverktøy (Vurderingsskjema) som har vært brukt i forbindelse med saksbehandling til SUFF.  Vi tar sikte på å ta i bruk Vurderingsskjema når den endelige versjonen blir klar. Den foreløpige versjonen av arbeidsdokumentet kan leses her.  Vurderingsskjema ved… Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021