Hvis endring = en ny oppgave 

Faktorer knyttet til sosio- politiske konteksten

 • Pasientens vilje til å samarbeide/ akseptere endringen .
 • I hvilken grad passer endringen inn under eksisterende regler, forskrifter og regelverk?

Faktorer knyttet til målgruppen / helsepersonell

 • Har målgruppen vært involvert i utviklingsprosessen av endringen?
 • Grad av  eierskapsfølelse over endringen hos helsepersonell.
 • Nødvendig støtte fra  andre i gjennomføringen av endringen.
 • I hvilken grad har helsepersonell nødvendig  kompetanse   for å gjennomføre endring?
 • I hvilken grad har helsepersonell etiske problemer med endring?
 • I hvilken grad forventer helsepersonell utsettes for arbeidsrelatert stress?
 • I hvilken grad  forventer helsepersonell at pasienten vil samarbeide i endring?

Faktorer knyttet til endringen.

 • I hvilken grad oppfattes endring som forenlig med eksisterende arbeidsprosedyrer.
 • I hvilken grad motstrider endringen med målgruppens egne mål?
 • I hvilken grad er resultatene av endringer synlige/åpenbare for målgruppen.
 • I hvilken grad er det behov for holdningsendring for å implementere endringen?
 • I hvilken grad kan endringen etterprøves.
 • Hyppighet av bruk for endring: høy, lav.

Faktorer relatert til gjennomførbarhet

 • Tid tilgjengelig for å implementere endringen.
 • Økonomiske ressurser / refusjon stilles til rådighet for gjennomføring av endringen.
 • Andre tilgjengelige ressurser for gjennomføring av endringen.

Hvis endringen = Å designe en organiseringsform.  

Faktorer knyttet til organiseringen

 • Beslutningsprosesser og rutiner i organisasjonen: top-down eller bottom-up / deltakende.
 • Hierarkisk struktur: i hvilken grad beslutningsprosessen er formalisert gjennom hierarkiske prosedyrer.
 • Formell støtte fra ledelsen til å integrere innovasjon i organisatoriske retningslinjer.
 • Organisasjons størrelse (antall ansatte): stor, middels størrelse, liten.
 • Funksjon (oppgaveorientert) versus Produkt (resultatorientert).
 • Forholdet til andre avdelinger eller organisasjoner: introvert eller ekstrovert.
 • Samarbeidets art mellom avdelingene involvert i innovasjons.
 • Personal gjennomstrømming: høy, middels, lav.
 • Dimensjonering av personell i organisasjonen eller avdeling som implementerer innovasjon.
 • Dimensjonering av kompetanse, i forhold til innovasjon i organisasjonen eller avdeling.
 • Logistikk prosedyrer knyttet til innovasjon, f.eks. logistiske problemer i planlegging pasienter.
 • Antall potensielle brukere skal nås: mange, få.

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022