Til leger i Sarpsborg kommune.

Videresender informasjon om tilbud til gravide med rus- og/eller psykiske lidelser.  Med vennlig hilsen
Grete Vidar Spesialist i samfunnsmedisin
Kommuneoverlege Sarpsborg kommune Enhet helse
Tlf: 47453380
Fra: Eli-Anne Willard
Sendt: 27. oktober 2016 09:53
Til: Grete Vidar
Emne: Gravide og spedbarnsmødre

Hei!
Ønsker at denne mail kan videresendes fastlegene i Sarpsborg. Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse har en unik behandlings- og forebyggende tjeneste til gravide og spedbarns-mødre med rus- og/ eller psykiske lidelser, kjent som SarpsborgModellen.
Tjenesten består av; ·

  • Ukentlig mor-barn gruppe som varer i 2 timer fra graviditet til barnet er ca 2 år ·
  • Individuelle samtaler ·
  • Kurs i trygghetssirkelen/ Circle of Security og foreldreveiledning – COS-P ·
  • Samtale og oppfølging fra psykolog og/ eller fysioterapeut ·
  • Tverrfaglig samarbeid ut fra behov.

Dette er en tjeneste som er vedtaksfestet slik at pasientene må søke om tjeneste ved enheten, men dersom pasientene er usikre på om dette er noe for dem kan de få en uforpliktende samtale før de søker. Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse ved enhetsleder Berit Dahle har fått delegert myndighet til å igangsette tvangsvedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10, som omfatter gravide med ruslidelse og mennesker med rusmiddelinntak som medfører helsefare der annen frivillig behandling ikke er forsvarlig. Et frivillig tiltak til målgruppen gravide med ruslidelse er mor-barn gruppe/ SarpsborgModellen, og denne gruppen har p.t. ledig kapasitet. Det vil mest sannsynlig starte ytterligere en gruppe for mødre med psykiske lidelser etter jul, og da vil det bli kapasitet også i forhold til denne målgruppen. Mødre som har mottatt denne behandlingen er svært fornøyd og anbefaler den sterkt. Ønsker dere mer informasjon; ta kontakt med psykologspesialist Morgan Adolfsen, tlf. 932 11 861 eller undertegnede. Link til SarpsborgModellen; www.difi.no/artikkel/2016/09/sarpsborg-kommune-sarpsborgmodellen

Vennlig hilsen
Eli-Anne T.Willard
Ressursansvarlig/ stedfortreder/ konstituert teamleder Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse
Sarpsborg kommune
tlf: 40036270/ 982 16 325 (lavterskel rus og psykisk helse)
Tune adm.bygg 3, Tuneveien 95, 1712 Grålum

© Fastlegeportalen 2015 - 2022