Til rekvirenter av pasienttransport

Vi bruker 30 millioner for mye på pasienttransport i Østfold. Pasientreiser i Østfold hadde et overforbruk på mer enn 30 millioner i 2016. Dette går direkte fra Sykehuset Østfolds budsjett, og tilsvarer drift av et helt døgnområde i sykehuset.
Pasientreiser i Østfold har de siste årene hatt en stor vekst i bruk av drosje som transportmiddel til og fra sykehuset, og til og fra for eksempel fastleger og fysioterapeut.
All rekvirert transport til og fra behandling i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste, dekkes av sykehuset. Det betyr at det dekkes av det samme budsjettet som brukes til pasientbehandling. Bruker vi for mye på transport, får vi mindre å bruke på pasientbehandling.
For å snu den negative trenden, er vi avhengig av at både interne rekvirenter i sykehuset og eksterne rekvirenter er bevisste når det skal skrives rekvisisjon til pasienter.
Vedlagt ligger informasjon som beskriver hvem som kan ha rett til tilrettelagt transport og råd til hva du kan si til pasienter.

Med vennlig hilsen
Liv Marit Sundstøl

Klinikksjef akuttmedisin
Sykehuset Østfold
Postadr.: PB 16, 1603 Fredrikstad
Besøksadr.: Welhavensgt. 2 Fredrikstad
Tlf.: +47 959 20 871
E-post: limsun@so-hf.no<mailto:limsun@so-hf.no>
419314007@08112013-0303″/>
Informasjon-til-deg-som-rekvirerer-tilrettelagt-transport.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022