Hvor er det hjelp å få?

Alle har en psykisk helse. Vi skiller mellom en god psykisk helse, psykiske vansker og psykiske lidelser. En god psykisk helse er et viktig grunnlag for å mestre livet og dets utfordringer. Det handler om evnen til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav i livet. Norske barn er gjennomgående friske og har god fysisk og psykisk helse.

Beskyttelsesfaktorer

Den medfødte robusthet, sosiale ferdigheter, kreativitet og interesser, følelse av egenverd og opplevelse av sammenheng beskytter barnet. Omsorgsfulle og engasjerte foresatte, og miljøer der det oppleves mestring og samhørighet virker helsefremmende.

Psykiske vansker

Hvert 5.-6. barn har psykiske vansker som påvirker funksjonsnivået. Det kan dreie seg om ensomhet, mistrivsel, mangel på omsorg og mishandling. Vanskene kan vise seg som tristhet, samspillvansker, skolevansker, spiseforstyrrelser, selvskading, angst, depresjon, søvnvansker, rusmisbruk, spillavhengighet og kriminalitet mv. Psykiske vansker kan være normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon. Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med følelser og tanker i perioder. Først når vanskelighetene er store og varer i lang tid, i uker eller måneder kan det utvikles en psykisk lidelse.

Psykiske lidelser

Det vil si vansker av en slik type eller grad at det kvalifiserer til en diagnose. Hvert 20. barn har en psykisk lidelse. Tidlig hjelp kan forebygge sykdomsutvikling.

Hvor er det hjelp å få?

Når du opplever at barnet har problemer over lengre tid kan det være greit å søke hjelp. Oftest vil du få en bekreftelse på at alt er normalt og problemene av midlertidig art. Andre ganger vil du trenge hjelp til å takle situasjonen. Kommunen har et omfattende hjelpeapparat og samarbeider med andre instanser.

Familiesenter

Flere forebyggende tjenester finnes samlet på tre familiesentra, som ligger i sentrum, Hannestad og Skjeberg. Familiesentrene yter følgende tjenester:

Helsestasjon

Helsestasjonen er tilbud til alle barn fra 0-5 år og deres foreldre. Her arbeides det med foreldreveiledning og foreldrestøttende tiltak og samtaler om barns utvikling. Målet er trygge foreldre, og å sette i verk nødvendige tiltak tidlig. Ved helsestasjonen finnes helsesøster, jordmor, lege og fysioterapeut. Disse kan vurdere og henvise barn videre til andre instanser ved behov.

Skolehelsetjenesten

Bemannet med helsesøster og lege. Ved noen klassetrinn møter helsesøster alle elevene. Det kan være vaksinasjon, gruppesamtaler, undervisning, eller enkeltsamtaler med barnet alene og/eller med foreldrene tilstede. Helsesøster har alltid «åpen dør» i åpningstiden. Elevene kan ta kontakt uten avtalt time. Helsesøster er med i skolens tiltaksteam.

Familierådgivere

Familierådgiverne skal bidra til å styrke barn, ungdom og foreldres egne ressurser til å mestre strevsomme livssituasjoner, og har kompetanse innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, sosialantropologi og familieterapi. De tilbyr samtaler, råd og veiledning, familie- og nettverkssamtaler, og videreformidler til rett instans ut fra familiens behov.

Helsestasjon for ungdom og Herrkules (for gutter)

Tilbudet er gratis og for aldersgruppen mellom 13 og 23 år. Helsesøster, lege, psykiatrisk sykepleier og psykolog gir råd og hjelp. Når du trenger noen å snakke med om f.eks. din livsstil, kroppens utvikling, spiseproblemer, rusmidler, psykiske problemer, samliv og seksualitet og prevensjon. Timebestilling er ikke nødvendig.

Utekontakten

Gjelder ungdommer mellom 13 og 23 år og deres familie. Utekontakten er et fleksibelt oppsøkende team med førskolelærer, barnevernspedagog, sykepleier og vernepleier som møter ungdom der de oppholder seg både på dag og kveldstid. Ta kontakt ved spørsmål om f.eks. ungdomsmiljø, rus, familie, venner, sex, mobbing, kriminalitet, fritid og skole eller rett og slett for en prat.

Psykiatritjenesten

Gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser; barn, unge og voksne. Tjenesten er oppsøkende. Gir samtaler individuelt og i grupper, råd, veiledning og fysioterapi. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, vernepleier og fysioterapeut, i tillegg er psykolog knyttet til tjenesten. Gir tilbud til barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige fra 0-18 år. Mulighet til å ta direkte kontakt eller søke tjenester av lenger varighet.

Fastlege og legevakt

Alle innbyggere har sin fastlege som bistår med undersøkelse, utredning, diagnose og eventuelt henvisning til spesialisthelsetjenesten. Fastlegen samarbeider med øvrig helsepersonell og andre instanser. Legevakten er døgnåpen og tar imot henvendelser som ikke kan vente.

BUPP lavterskel

Et tilbud til alle kommunale instanser samt fastleger som ønsker å komme i kontakt med BUPP uten henvisning. Hensikten er å tilby kontakt til barn/familier for 1-2 konsul­tasjoner i forkant av evt. henvisning. Målet er i fellesskap å finne ut om barnet har behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten og/eller i kommunen. Representant fra BUPP er til stede sammen med den instans/lege som har ønsket møtet. Møteplass er Sentrum Helsestasjon hver annen torsdag hele dagen. Timebestilling gjøres direkte til Sentrum Helsestasjon. Tilbudet er også åpent for DPS poliklinikk og sosialmedisinsk poliklinikk.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP)

BUPP-Sarpsborg er en del av spesialisthelsetjenestens tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge. Her gis det tilbud i form av utredning og behandling av barn og ungdom (0-18 år) og råd/veiledning til foresatte skole/barnehage. Det forutsettes at pasienten fyller kriteriene for rett til (prioritert) helsehjelp etter gjeldende prioriteringsveileder. Poliklinikkens geografiske opptaksområde er Sarpsborg og Rakkestad kommuner. Det kreves henvisning fra lege eller barnevernsleder for å kunne få et tilbud. Eget henvisningsskjema finnes på www.nbup.no

På BUPP arbeider spesialutdannet helsepersonell; leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og andre godkjente faggrupper. De samarbeider om å utrede vanskene barnet / ungdommen har, og vurderer egnet behandlingstilbud. BUPP kan arbeide både individuelt med barnet/ungdommen og med hele familien. Vi samarbeider ofte med kommunale instanser som helsestasjon, barnehage, skole, PPT, barnevern eller andre hjelpeinstanser etter samtykke fra foresatte eller ungdommen selv (over 16 år). Ofte føres saker over til kommunal oppfølging etter avsluttet utredning/behandling.

 

Hvor finner du oss?

  • Sentrum familiesenter, Roald Amundsensgt. 33. Tlf.: 69 10 80 49
  • Hannestad familiesenter, Hannestadtunet 1. Tlf.: 69 11 68 89
  • Skjeberg familiesenter, Skjeberg administrasjonsbygg. Tlf.: 69 11 63 73
  • Legevakten, Karl Johansgate 3. Tlf.: 116117
  • Helsestasjon for ungdom og Herrkules (for gutter) Roald Amundsensgt. 33 (rett over gata for Storbyen). Tlf.: 69 10 80 50. Telefontid og “drop in” for alle hver tirsdag fra kl. 14.00 – 16.30 og onsdag fra kl. 13.00 – 15.00. I tillegg Herrkules for gutter hver torsdag fra kl. 14.30-16.30. E-post: helsestasjon.ungdom@sarpsborg.com
  • Utekontakten Kirkegata 49. Tlf.: 979 74 051. Treffes hver dag fra kl. 08.00 til 15.30 og i sentrum av byen på tirsdag og torsdag fram til 22.30. Besøker også skoler og fritidsklubber. E-post: utekontakten@sarpsborg.com
  • Familierådgivere(finnes på de tre familiesentrene). Tlf.: 400 02 133, mandag til fredag kl. 08.00 – 15.30. E-post: bumpi@sarpsborg.com
  • Kompetansesenter rus og psykisk helse, Team psykiatritjeneste, Tune adm.bygg 2 og 3, Tuneveien 95. Alle hverdager kl. 08.00- 15.30.
  • BUPP Lavterskel på Sentrum familiesenter i Roald Amundsensgt. 33 (ved Storbyen). Tlf.: 69 10 80 49
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk finner du i 4.etasje Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg. Åpningstid kl. 8.00-15.30. Tlf.: 69 86 98 00, faks: 69 86 98 40

Revidert 27.10.2015 – Bente Holm Sælid – enhet helse


doc icon Hvor-er-det-hjelp-å-få-informasjonsskriv-3.docx

© Fastlegeportalen 2015 - 2022