Til fastleger og turnusleger i Sarpsborg.

Rådgivende overlege i nav rettet en forespørsel til undertegnede om fastleger kan nekte å utgi kopi av journal til pasienter som har store utestående fordringer ved bytte til en ny fastlege. 
Spørsmålet ble videresendt til Fylkesmannen, og under ser dere fyldig redegjørelse fra juristen der. Min opprinnelige mail finner dere nederst.
Med ønske om en god arbeidsuke

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

Fra: Karlsvik, Jan Edvard [mailto:FmosJEK@fylkesmannen.no] Sendt: 3. november 2016 18:50
Til: Grete Vidar
Emne: VS: tilbakeholdelse av journal ved utestående fordringer

Hei

Svein Rønsen har bedt meg om å besvare en e-post fra deg (e-posten din er tatt inn nederst). Her følger en gjennomgang av det du spør om og noen andre tema i e-posten.

«Ved bytte av fastlege skal pasienten selv få utlevert journal hos tidligere fastlege og overføre denne til ny.»

I følge pasientjournalforskriften § 15 kan pasienten kreve at journalen overføres til ny fastlege:
«Ved skifte av fastlege kan pasienten kreve at pasientjournalen overføres til den nye fastlegen.»

Det betyr ikke at journalen skal utleveres til pasienten. Journalen kan overføres i original eller kopi. Lege velger selv hvordan den skal overføres til ny fastlege. Det kan være praktisk å la pasienten ta med seg kopi av journalen til ny fastlege, mens det kan være lovstridig å overlate pasientjournalen i original til pasienten uten å beholde kopi. Plikten til å dokumentere og oppbevare opplysninger i pasientjournalen hviler på helsepersonellet, ikke pasienten. Hvis pasientjournalen overlates i original til pasienten, så innebærer det at pasientjournalen overlates til en som verken har lovfestet plikt til å ta vare på den eller til å sørge for at opplysningene oppbevares på en sikker måte.

«Fastlegen kan da ta seg betalt for dette etter gjeldende takst (Jfr. Journalforskriftens § 12).»

Fastlegen kan ikke ta betalt for overføring av pasientjournalen til ny fastlege. Pasientjournalforskriften § 15 må regnes å ha hjemmel i helsepersonelloven § 45 om utlevering av helseopplysninger til annet helsepersonell. Det er i alle fall ikke gitt regler om at det kan kreves betaling for overføring av pasientjournal til ny fastlege i tråd med forskriftens § 15.

Hjemmel til å kreve betaling for utskrift av pasientjournal står i forskriftens § 12. Denne gjelder uttrykkelig bare innsynsrett etter pasient og brukerrettighetsloven § 5-1. Fylkesmannen er kjent med at Legeforeningen i en artikkel om pasienters betalingsmislighold uttaler at legen har rett til å kreve gebyr for overføring av pasientjournal etter forskriftens § 15, se legeforeningen.no/Arbeidsliv-og-jus/naringsdrivende/Naringsinntekt/HELFO/Pasienters-betalingsmislighold/. Fylkesmannen er ikke enig i legeforeningens tolkning av regelverket, siden hjemmelen til å kreve betaling er knyttet til pasientens rett til innsyn, ikke til retten til overføring av pasientjournal til ny fastlege. Vi viser også til normaltariffen takst 5, som også kun knytter seg til pasientens innsynsrett i pasient – og brukerrettighetsloven § 5-1: «Utskrift/kopiering av pasientjournal til pasient eller person som opptrer på vegne av pasient, jfr. Pasientrettighetsloven §5-1.»

«Noen fastleger praktiserer at pasienten ikke får utlevert sin journal før utestående fordringer er betalt inn, en del pasienter skylder jo fastlegene mye penger. Rådgivende overlege i nav spør om denne praksisen kan gå utover pasientsikkerheten og slik sett ikke er lovlig? Og om fastlegene her blander sammen pasientrettigheter og økonomiske forhold på en uryddig måte?»

Pasientjournalforskriften gir pasienten rett til å kreve overføring av pasientjournalen ved skifte av fastlege. § 15 er en presisering og praktisk utvidelse av helsepersonells plikt etter helsepersonelloven § 45 til å gi nødvendige og relevante helseopplysninger til annet helsepersonell for å kunne gi helsehjelp til pasienten på forsvarlig måte.

Hvis fastlege ikke overfører pasientjournalen til ny fastlege på pasientens forespørsel så er det et brudd på deres plikt etter forskriftens § 15. Fastlege som setter vilkår for å utføre denne plikten, slik som betaling av andre økonomiske krav eller andre handlinger fra pasientens side, bryter loven.

Hvis fastlegen hindrer overføring av opplysninger som er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp til pasienten, så vil fastlegen ikke bare bryte forskriftens bestemmelser, men også forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4. Hvis dette utsetter pasientens sikkerhet for fare vil det kunne være et alvorlig lovbrudd, som helsepersonell skal melde til Fylkesmannen (tilsynsmyndighetene), jf. helsepersonelloven § 17.

Håper dette er til hjelp. Hvis du/dere har ytterligere spørsmål eller annen tilbakemelding, så kan dere gjerne kontakte meg på e-post eller telefonnr. som nevnt under.

Vennlig hilsen

Jan Edvard Karlsvik
rådgiver
Helse- og sosialavdelingen

Telefon: 69 24 70 29
www.fylkesmannen.no/ostfoldimage001.jpg@01D101AC.03487D20″/>

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

Fra: Svein Rønsen [mailto:sveinronsen@gmail.com] Sendt: 31. oktober 2016 11:44
Til: Rønsen, Svein
Emne: Fwd: tilbakeholdelse av journal ved utestående fordringer

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:
Fra: Grete Vidar <grete.vidar@sarpsborg.com<mailto:grete.vidar@sarpsborg.com>>
Dato: 31. oktober 2016 kl. 11.06.51 CET
Til: Svein Rønsen (sveinronsen@gmail.com<mailto:sveinronsen@gmail.com>) <sveinronsen@gmail.com<mailto:sveinronsen@gmail.com>>
Kopi: “Jansson, Helge (Helge.Jansson@nav.no<mailto:Helge.Jansson@nav.no>)” <Helge.Jansson@nav.no<mailto:Helge.Jansson@nav.no>>
Emne: tilbakeholdelse av journal ved utestående fordringer
Hei.
Fra rådgivende overlege i nav, Helge Janson, har jeg fått følgende forespørsel:

Ved bytte av fastlege skal pasienten selv få utlevert journal hos tidligere fastlege og overføre denne til ny . Fastlegen kan da ta seg betalt for dette etter gjeldende takst (Jfr. Journalforskriftens § 12).
Noen fastleger praktiserer at pasienten ikke får utlevert sin journal før utestående fordringer er betalt inn, en del pasienter skylder jo fastlegene mye penger. Rådgivende overlege i nav spør om denne praksisen kan gå utover pasientsikkerheten og slik sett ikke er lovlig? Og om fastlegene her blander sammen pasientrettigheter og økonomiske forhold på en uryddig måte?
Har du eller noen andre medarbeidere hos deg vært borti denne problemstillingen? Jeg er uansett interessert i å høre din/deres vurdering.

Med vennlig hilsen

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380
{CAPTION}

© Fastlegeportalen 2015 - 2022