Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus

Innledning 

God samhandling mellom leger er avgjørende for trygg pasientbehandling.

For å styrke utviklingen av medisinsk samhandling, etablerte Norsk forening for allmennmedisin (NFA) en faggruppe for samhandling i 2017. Denne gruppen har laget anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus. Gruppen har tatt utgangspunkt i liknende anbefalinger utviklet blant annet på Møteplass Oslo og SUFF (Samarbeidsutvalg for fastleger) i Østfold.

Målsetting med anbefalingene er å beskrive en hensiktsmessig modell for arbeids- og ansvarsfordeling mellom leger i og utenfor sykehus. Pasientens beste skal være førende for samarbeidet.

NFA tilrår at anbefalingene legges til grunn ved utvikling av forpliktende samarbeid i ulike deler av landet. Det bør være rom for å gjøre lokale tilpasninger basert på organisering av sykehus og kommunehelsetjenester.

Utvikling og endringer i helsetjenesten vil føre til at anbefalingene løpende må kunne oppdateres. Eksempler er innføring av nye elektroniske løsninger for samhandling som dialogmeldinger, PLO-meldinger, Multidose i E-resept og Pasientens legemiddelliste.

1. Henvisning

1.1 Anvende EPJ-mal for god henvisning. 
ØF AH OU IN BU VF TE ST FO BE MR TS TN NO TR FI
1.2. Tilstreb å gi god og poengtert informasjon.
ØF AH OU IN BU VF TE ST FO BE MR TS TN NO TR FI
1.3. Bruk av prioriteringsveilederen bidrar til at henvisningen kan rettighetsvurderes og avslag unngås.
ØF AH OU IN BU VF TE ST FO BE MR TS TN NO TR FI
1.4. Sørg for oppdatert LiB-liste i henvisningen.
ØF AH OU IN BU VF TE ST FO BE MR TS TN NO TR FI
1.5. Henvisningen sendes elektronisk.
ØF AH OU IN BU VF TE ST FO BE MR TS TN NO TR FI
1.6. Nødvendige vedlegg som ikke kan kopieres inn, ettersendes pr post
ØF AH OU IN BU VF TE ST FO BE MR TS TN NO TR FI
1.7. Svar fra relevant billeddiagnostikk kopieres inn i henvisningen. Det må framgå hvor undersøkelsene er gjort. Det bør avtales lokalt, gjerne ved bruk av PKO, om henvisende leger eller sykehus skal ha ansvar for å fremskaffe bildene som ønskes brukt. 
Faktorer av betydning er sykehusenes størrelse, henvisningsstruktur, organisering av poliklinikker, omfang av private laboratorier og muligheter for elektronisk overføring av bilder.
ØF AH OU IN BU VF TE ST FO BE MR TS TN NO TR FI

2. Utskrivning

2.1.     Epikrise og polikliniske notat

© Fastlegeportalen 2015 - 2022