Overbelastet akuttmottak

Møte 5.6.15 med kommuneoverleger og legevaktsledere pga. økende antall ø.hjelps-henviste pasienter til SØ
Møtet var kalt inn på kort varsel fordi Sykehuset Østfold har over en periode hatt en økende tilstrømming av pasienter til akuttmottaket. Det er ingen tegn på at antall pasienter inn til mottaket er fallende, snarere tvert i mot.
Det medfører at alle sykehusets senger og korridorer er fullt belagt med pasienter til en hver tid. Sykehuset er hele tiden på grensen til å kunne drive forsvarlig og det vurderes daglig om det skal settes beredskap.

Sykehuset må skrive ut pasienter i samme takt som pasienter legges inn for å kunne ta i mot og behandle pasienter som trenger spesialisthelsetjenester og dermed øker trykket på det kommunale mottaksapparatet også.
Det medfører at antallet utskrivningsklare pasienter som må ligge på sykehuset i påvente av kommunalt tilbud øker og derved bidrar til overbelegget.
Målet med møtet var å identifisere årsaken til økningen og finne tiltak som reduserer antall pasienter som sendes til akuttmottaket.  Administrerende direktør Just Ebbesen innledet ved å vise tall på (se vedlegg):

 •  Økningen av henvisninger til akuttmottaket på SØ
 • Økt antall pasienter i akuttmottaket
 • Utvikling i antall innleggelser pr. kommune

Han viste til at det også ved andre sykehus er samme trend. Det er ingen åpenbar årsak som tilsier en slik utvikling.  God diskusjon og tilbakemeldinger fra møtedeltakerne:

 • Konfereringstelefon må fungere.
  • En overlege dedikert til konfereringstelefonen hver dag i alle fagområder er ikke mulig. Det er for ressurskrevende
  •  Er en av løsningene å ha en erfaren lege for å avtale videre håndtering av pasient – f.eks. avtale poliklinikk neste dag?
  • Forslag til tiltak/ løsning tas opp på ledermøte SØ neste uke
 • God epikrise med plan for oppfølging kan bidra til at utskrevne pasienter kan beholdes i kommunen.
 • God kvalitet på henvisningene gjør det lettere å ta stilling om pasienten skal innlegges
 • KAD-plassene kan utnyttes bedre og gi en reell avlastning for SØ akuttmottak. Ressurser og diagnostiske verktøy må være tilstrekkelig for at pasienter som ellers ville vært lagt inn på sykehuset kan behandles forsvarlig i kommunen
 • Endringer på SØ påvirker fastlegenes arbeidsdag: Nye lab-rekvisisjoner som er dårlig tilpasset fastlegenes EPJ og liten mulighet for rtg-us i SØ tidsbruken øker pr. pasient på legekontoret.
Just Ebbesen takket for gode innspill og sa at Sykehuset vil ta organisatoriske grep for å løse sin del av oppgaven.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022