Fra 01.09.2020 vil alle cervix-screeningprøver fra kvinner i alderen 34-69 år som mottas ved laboratoriet på Sykehuset Østfold analyseres med HPV-test som primærscreening. Randomiseringen av prøver til cytologiscreening basert på kvinnens fødselsdato opphører. For kvinner med negativ HPV-screeningtest, skal det tas ny screeningprøve først etter 5 år.

Det er som før viktig at det spesifiseres tydelig på remissen dersom prøven tas på andre indikasjoner enn rutinescreening. Prøver som tas bl.a. på grunn av symptomer/kliniske funn som kan gi mistanke om malign sykdom i cervix, blir undersøkt med både HPV-test og cytologi uansett prøvehistorikk, dette gjelder også yngre kvinner.

Det bør derfor merkes tydelig i anamnesen hvilke symptomer kvinnen eventuelt har, om hun er immunsupprimert og om prøven er tatt på klinisk indikasjon. Da vil laboratoriet allokere prøven til riktige undersøkelser.  

 

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022