Kvalitet og effektivitet ved behandling på sykehus sammenlignet ved behandling på KAD (SYKAD studien)

 
Er kvaliteten på tjenester på KAD (kommunal akutt døgnenhet) god nok til å erstatte sykehusinnleggelse? Dette undersøker stipendiat Vivian Nystrøm ved Høyskolen i Østfold (HiØ) i sitt doktorgradsprosjekt.
 
Tidligere forskning viser at pasienter i Østfold har positive erfaringer med de kommunale akutte døgnenhetene. Fastleger formidlet derimot en skepsis til tilbudets kvalitet og hvilke pasienter som med fordel kan innlegges på KAD.  
 
Hensikten med SYKAD- studien er å sammenligne kvalitet og effektivitet ved behandling på sykehus sammenlignet ved behandling på KAD. Studien undersøker en rekke forhold, som for eksempel helserelatert livskvalitet, pasientens opplevelse av oppholdet, mortalitet, liggetid, reinnleggelser og kostnader.
Studien har et kontrollert randomisert design, hvor pasienter som legevaktslege har vurdert som passende for innleggelse KAD randomiseres til enten SØ eller KAD. 500 KAD pasienter inkluderes i studien, hhv. 160 til SØ og 340 til KAD.
HiØ samarbeider med Sykehuset Østfold (SØ), alle kommunene i Østfold + Vestby, brukere, Universitetet i Oslo (UiO), samt forskere fra Hallingdal, Lund- og Umeå Universitet om dette prosjektet. Prosjektet har sammen med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) fått økonomiske midler fra Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) til finansiering av en stipendiatstilling over tre år. Prosjektet mottar også økonomisk støtte fra Sykehuset Østfold.
Det vil være sykepleiere ved alle legevaktene som administrerer studien, og som fungerer som studiemedarbeidere.
 
Datainnsamlingen startet i september, og vil pågå ut 2020. 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022