Til fastleger og legevakter i Østfold

Konferansetelefon ved innleggelse – tlf. 960 90 137

Pga. stor pasienttilstrømming til vårt akuttmottak har Sykehuset Østfold funnet det nødvendig å iverksette endringer i rutinene for øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Ved behov for innleggelse av indremedisinske pasienter i akuttmottaket så skal det ringes til Konferansetelefon ved innleggelse – tlf. 960 90 137 hverdager kl. 08-16.

Denne telefonen vil bli betjent av en erfaren overlege i indremedisin

Her får fastleger konferere med en allsidig indremedisiner som er dedikert til kun dette arbeidet. Fastleger vil bli tatt imot av en løsningsorientert kollega som tar seg tid med fokus på faglig utbytte ved innleggelse samt har mulighet til å vurdere andre tilbud (helsehus, dagen-etter-time m.m.) utfra en god dialog.

Målet er å forbedre samhandling for i neste omgang å sikre at rett pasient tas i mot i SØ til rett tid og på rett sted.

Alle andre telefoner (sentralbord og skranke i akuttmottak) om samme tema blir satt over til Konferansetelefon ved innleggelse (960 90 137) slik at vi kan samle problemstillingene ett sted. Dette vil også gi oss mulighet til å vurdere om dimensjonering av tilbudet er riktig. Det kan godt hende at vi må trekke inn flere spesialister for å unngå lange telefonkøer.

Denne rutinen gjelder i første omgang til 13.12. 2015. Da får vi samlet erfaring og vurdert om dette er en god ordning som skal fortsette eller ikke. 

Ved behov for innleggelse i akuttmottaket UTENOM hverdager kl. 08-16.

Uendrede rutiner som før. Legevaktslegen konferer med vakthavende via sentralbordet.

Konfereringstelefon hvor akutt innleggelse ikke er aktuell – 929 96 999 ( innvalg 0-9)

Den vanlige Konfereringstelefon (m. innvalg 0-9) skal brukes for å diskutere faglige spørsmål hvor fastlegen trenger faglig støtte i sin kliniske hverdag. Kompetanseoverføring er en forutsetting for god samhandling. Vi vil derfor tilstrebe høy kommunikativ standard for å maksimere faglig utbytte. Siden mange samtaler forventes å gå til Konferansetelefon ved innleggelse (960 90 137), vil responstid og tilgjengelighet bedres på 929 96 999.

Vi håper at tiltaket gir ønsket samhandlingsgevinst uten å medføre uakseptabelt ekstraarbeid for fastleger.

 

Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef

Sykehuset Østfold

Postboks 300, 1714 Grålum

Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.

Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51

odd.petter.nilsen@so-hf.no

 

kopi til: kommuneoverleger i Østfold.

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022