Kreftsykdom, risikogrupper for Covid-19

Pasienter med kreft (hematologiske- og onkologiske) anbefales som en hovedregel å la seg vaksinere mot covid-19.
 
Pasienter som har gjennomgått hematologisk kreftsykdom siste fem år, og pasienter som får aktiv kreftbehandling eller har fått slik behandling siste år, og pasienter med utbredt kanser og/eller metastaser, er i risikogruppen for mer alvorlig sykdom.

Oppsummering:

Vaksine skal tilbys til pasienter som;
 • har gjennomgått hematologisk og/eller kreftsykdom siste fem år
 • utbredt kreft og/eller metastaser
 • får aktiv kreftbehandling eller har fått slik behandling siste år, uavhengig av behandlingsforløp/ kjemoterapisyklus

Stamcelletransplantasjon 0-3 måneder

 • Vaksinasjon anbefales tidligst 3 måneder etter gjennomført behandling. Se også rubrikken Studie.

B-celle lymfopeni –(Rituximab o.l.)

 • Pasienter som behandles med medikamenter som gir B-lymfopeni (blant annet rituximab), vil ha en dårligere antistoffrespons på vaksinen i lang tid etter behandlingen. Det er imidlertid ukjent i hvilken grad disse pasientene responderer med en cellulær immunrespons, og i hvilken grad de likevel oppnår beskyttelse mot covid-19.
 • I den grad tidspunkt for vaksinering kan påvirkes (uten å forhindre vaksinasjon), bør det unngås å vaksinere slik at en feberreaksjon etter vaksinen (2-4 dager etter vaksinering) sammenfaller med forventet nøytropeni (5-7 dager etter kur). Slik kan unødvendige episoder med febril nøytropeni, innleggelse og antibiotikabehandling reduseres. Vaksinering noen dager før neste kur vil kunne ivareta dette.
 • Se også rubrikken Studie.

Individuell vurdering – Sterkt nedsatt AT

 • Pasienter med sterkt nedsatt allmenntilstand og kort forventet levetid: Det tar flere uker før vaksinen gir beskyttelse. Bivirkninger av vaksinen kan være en stor påkjenning for svært dårlige pasienter.

Praktiske tips:

 • Vaksinasjonen vil i hovedsak foregå lokalt i pasientenes hjemkommuner.
 • Hvis det blir vanskelig å gi vaksinedose nummer to etter tre uker, kan tidspunkt for denne dosen tilpasses behandlingsforløpet slik at dosen gis så snart mulig tre uker etter første dose.
 • Vaksinering noen dager før neste Rituximab kur .

Studie

Det planlegges en studie som skal evaluere immunresponsen ved vaksinen hos pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon og hos pasienter som behandles eller har vært behandlet med rituximab (anti-CD 20). Både humoral og cellulær immunrespons skal studeres. I henhold til protokollen kan pasienter som får/har fått rituximab i løpet av siste seks måneder vaksineres. Likeledes kan pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon i løpet av de siste fem år vaksineres. Vaksinasjon av pasienter etter allogen stamcelletransplantasjon bør imidlertid utstå til det har gått tre måneder etter transplantasjonen. Vi vil følge de samme retningslinjene for disse pasientgruppe også for de som ikke vil bli inkludert i studien. Kilde :  https://01.fastlegeportalen.no/retningslinjer-for-vaksinering-av-hematologiske-og-onkologiske-pasienter-mot-covid-19/

© Fastlegeportalen 2015 - 2022