Sykehuset mottar ofte henvisninger til ultralyd og vurdering av DVT uten at det er konferert med vakthavende lege i akuttmottaket i forkant.

Ved mistanke om DVT så skal man henvende seg til akuttmottaket via konfereringstelefonen og i den samtalen blir man enige om hvordan man skal forholde seg i det videre forløpet. 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022