Fastleger involveres i Kvalitetsforbedring i pasientforløp

Samarbeidsutvalget, som består av Sykehuset Østfold og kommunene i opptaksområdet, setter fokus på bedre samhandling i pasientforløpet mellom sykehuset og kommunene.  Som en del av dette forbedringsarbeidet så er det initiert en journalgjennomgang som tar utgangspunkt i journaler ved sykehuset, kommunehelsetjenesten, legekontor og legevakt med fokus på samhandlingstiltak og rutiner for å bedre pasientforløp uansett diagnose.  Det er nedsatt et utvalg bestående av representanter for fastleger, kommuner og sykehus som skal gjennomføre journalgjennomgangen.

Det vil i disse dager bli gjort et utvalg av aktuelle pasienter. Disse vil få en henvendelse fra Sykehuset, på vegne av alle nevnte aktører, med spørsmål om innhenting av samtykke.

Etter at pasienten har gitt sitt samtykke til en slik gjennomgang så vil journalgjennomgangen ved legekontoret utføres i samarbeid med den aktuelle pasientens fastlege. Hensikten med journalgjennomgangen er å finne forbedringspunkter i hele samhandlingsprosessen – fra hjem til hjem.

Det er 90 pasienter som vil få henvendelse om samtykke til journalgjennomgang. Målet er 50 pasienter/journalgjennomganger.

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) har hatt saken til behandling og anbefaler:

·         SUFF anbefaler at gjennomgang av aktuelle fastlegejournaler inngår i dette kvalitetsarbeidet

·         Utvalget ønsker at berørte fastleger deltar i gjennomgang av journaler i eget EPJ

Har du spørsmål til dette? Send oss en mail til samhandling@so-hf.no

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022