Informasjon til fastleger, legevakter og avtalespesialister

En av suksessfaktorene for en vellykket flytting er at tilstrømningen av øyeblikkelig-hjelp-pasienter begrenses under flyttingen. Fastleger og legevakter er de viktigste samarbeidspartnerne i dette tiltaket

Informasjon om flytteperioden til fastleger, legevakter og avtalespesialister oktober 2015, utarbeidet av kommuner og sykehus i felleskap.

Vi viser til det første informasjonsbrevet fra september 2015. Dette er det andre og siste informasjonsbrevet i forbindelse med flyttingen fra SØF til Kalnes. SØ og kommunene har inngått en avtale om utvidet samarbeid i forbindelse med flytteprosessen og her finner dere er mer detaljert beskrivelse av ønsket samarbeid iht. avtale.
Fastlegene vil være viktige støttespillere i flytteprosessen.

Les mer om dette i vedlagt informasjonsbrev.

Man har fra tidligere flyttinger erfart at det er to avgjørende suksessfaktorer for en vellykket flytting av et sykehus; Antall pasienter som skal flyttes bør være så lavt som mulig, og pågangen av øyeblikkelig hjelp-pasienter begrenses. For å kunne få til dette ber SØ om bistand både fra fastlegene og øvrig kommunehelsetjeneste i en dugnad for hele Østfold. Man vet at konsultasjon hos egen fastlege reduserer antallet sykehusinnleggelser, og fastlegene oppfordres til å ha økt kapasitet til øyeblikkelig hjelp og raske kontroller i timeboken i flytteperioden 31.oktober til 4.november. SØ har satt av egne ressurser for å betjene konfereringstelefoner og opprettet ekstra øyeblikkelig hjelp-poliklinikk slik at det blir flere alternativer til innleggelse i sykehus, se nedenfor.

Reduksjon av øyeblikkelig hjelpspasienter til SØs akuttmottak

 • Alternativer til å henvise pasienter til SØ vurderes
  • Kan pasienten behandles på kommunalt nivå?
   • Der pasienten oppholder seg (hjemme/institusjon/legevakt)
   • Kommunale akutte døgnplasser (KAD)
  • Må pasienten vurderes av spesialisthelsetjenesten?Konferering med sykehuslege etter spesialitet
   • Kan pasienten vente til neste dag på øhj-poliklinikk?
   • Diagnostisk sløyfe KAD
 • Må pasienten innlegges sykehus?
  • Vanlig framgangsmåte. Bruk de vanlige telefonnumrene. 

Kontaktinformasjon for de mest brukte tilbudene

Virksomhet Avdeling Fagområde Telefon Merknad
Sykehuset Østfold Indremedisin konfereringstelefon 92996999
uklare tilstander/akuttmottak Innvalg 0 Gjelder alle fagområder:

Avklar om pasient må henvises akuttmottak / legges inn eller om det er forsvarlig å behandle i KHT.

Avtal ev. time på øhj.-pol neste dag eller senere

Avtal behandling i KHT

hjerte 1
lunge 2
gastro 3
nyre 4
geriatri 5
endokrinologi 6
infeksjon 7
hematologi 8
Kreft 9
Ortopedi 08600 Be om vakthavende
Kirurgi 08600 Be om vakthavende iht. spesialitet.
Akuttmottak / Diagn. KAD-sløyfe Vaktansvarlig sykepl. kl. 8-16 69860500 NB! Nytt nummer vaktansv. spl Kalnes etter kl. 08 den 2.11.15*
Spl. Kalnes 2.11 etter kl. 08 69133722
Bakvakt etter kl. 16 08600
Øyeblikkelig hjelp-poliklinikk Avtales med sykehuslege. Kan ikke bestilles av eksterne
KAD

(kommunal akutt døgn-plasser på Helsehuset)

Helsehus Halden /Aremark 47476889 Konferer med KAD-enheten om de har plass og kan ta i mot pasienten. Er det behov for diagnostisk sløyfe SØ? Ring i så fall akuttmottaket og be om dette etter samråd med KAD
Helsehus Sarpsborg / Rakkestad 47457414
Helsehus Fredrikstad / Hvaler 69306750
Helsehus Mosseregionen 45635241
Helsehus Indre Østfold 47460900
Avtale-spesialist (AS) Kardiologi

Østlandske Hjertesenter (Per Sirnes, Moss)

Wojciech Mielczarek, Halden

Tore Johansen, Fredrikstad

Avtales med sykehuslege som avgjør bruk av AS. Kan ikke bestilles av eksterne. AS kan ta ½-ø-hjelp og kontroller

Hva endres i flytteperioden

 • SØ har konvensjonelt røntgentilbud dagtid lørdag 31/10 i Moss og Halden. Søndag 1/11 har vi dette tilbudet kun i Moss. I tillegg er det tilbud ved Askim samt mobil røntgen på Helsehuset i Fredrikstad f.o.m. lørdag 30.10 t.o.m. tirsdag 1. 11 kl. 08-21.

Hva endres ikke i flytteperioden

 • Rekvirering av ambulansetransport
 • Henvisningsrutiner for både øhj. og elektive pasienter

*NB!

Nytt telefonnummer til vaktansvarlig sykepleier i akuttmottaket Kalnes fra kl. 0800 mandag den 2.11. Dette nummeret er kun for helsepersonell

All informasjon legges også på sykehusets hjemmeside www.sykehuset-ostfold.no og www.fastlegeportalen.no .

Kontakt Odd Petter Nilsen for mer informasjon

Mobil 91794151 eller e-post odd.petter.nilsen@so-hf.no

 

Sykehuset Østfold flytter til Kalnes – fastleger -legevakter oktober 2015

© Fastlegeportalen 2015 - 2022