Henvisning og Wells skår

Sykehuset Østfold startet denne våren i gang med en studie, «Ri-Schedule» -Rivaroxaban i utredning av DVT, som ser på sikkerhet, pasientflyt og tar sikte på å redusere ventetid i akuttmottaket for pasienter med mistanke om DVT.Ansvarlig for studien er overlege Waleed Ghanima. Dette innebærer en ønsket endring i forventet informasjon fra innleggende lege.

Hvordan påvirker dette fastlegene?

Det er ønskelig at legen i forbindelse med henvisning til sykehuset fyller ut Wells skår.  Dette vil medføre raskere utredning i akuttmottaket. Fastlegeportalen er en hjemmeside for fastlegene (lanseres 13. mars) og på DVT-siden ligger tekst som kan klippes og limes og en kobling til  Wells skår med innebygd kalkulator, nå oppdatert. Det er viktig at pasienten kommer til akuttmottaket så tidlig som mulig på dagen, da vi har ansatt studiesykepleier til å ta seg av disse pasientene.

Vi takker på forhånd for hjelp og velvillighet.

Avdeling for Kreft- og blodsykdommer.

 

Posted on 10/05/2015 in Nyheter (Transefered from Fastlegeportalen-old)

© Fastlegeportalen 2015 - 2022