PKO ved Sykehuset Østfold

PKO ved SØ er organisert dels via Samhandlingsavdeling og dels via lokal BUP avdelinger. Det er utarbeidet hensiktsmessige samarbeidsformer mellom disse 2 praksiskonsulentgruppene og de koordineres av samme PKO-leder. 

Organisering

PK – samhandlingsavdelingen – SØ

Det opprinnelige 1.1 årsverk fra 2014, ble redusert til 1,0 i forbindelse med generelle nedskjæringskrav for hele SØ. Den vakante stilling på 20% står igjen med 10% fortsatt ubesatt ved utgangen av 2016. Utover den vakante 8% stilling er det 3 PK-stillinger på 20% og en PKO-lederstilling på 30% ved samhandlingsavdelingen i SØ. Arbeidsområde for disse nye stillinger strekker seg over alle somatiske- og psykiatriske avdelinger.

PK – lokale DPS og BUPP

I tillegg til PK ved samhandlingsavdelingen, valgte man å beholde de små stillinger som fra tidligere var knyttet til lokale BUPP og DPS. Disse utgjør 3 stillinger à 6% ved 3 ulike BUPP. En 10% stilling ved DPS Moss, står nå ledig etter at praksiskonsulenten gikk av med alderspensjon.

Møtevirksomhet 2016

 • PK-møte: I alt 10 PK-møter ble avhold i 2016.
 • Andre møter
  • Fast representasjon i administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) v/ PKO-leder.
  • Fast representasjon i fagutvalg KAD ved praksiskonsulent.
  • Fast oppmøte i SUFF møter – saksbehandlerfunksjon. v/PKO-leder.
  • Representasjon i flere kliniske ad hoc-utvalg ved praksiskonsulenter.
  • Nasjonale PKO-konferanse i Kristiansand.
  • Deltakelse i møter i regi av Regional PKO nettverk i HSØ.

Prosjekter 2015

Henvisningsprosjektet:

Et kvalitetsprosjekt av PKO Østfold med bred støtte fra HF. Prosjektet har 3 viktige komponenter

 • Flere PKO-prosjekter i 2016 som en ledd i saksbehandling for SUFF. Viser til SUFF sine referater her https://01.fastlegeportalen.no/category/pko-nytt/suff/ 
 • Fastlegeportalen:
  • Videreutvikling av www.fastlegeportalen.no med integrasjon av NHN-adresseregister, direkteanrop, sms-funksjon og samt integrasjon av Nasjonale faglige retningslinjer.
  • Ca 450 henvisningsmaler utgangspunkt i Helsedirektoratets prioriteringsveileder, hvor av 135 450 henvisningsmaler har blå- eller grønn status (ferdige eller venter på validering fra spesialist).
 • Evaluering av henvisningsprosjektet nedprioritert. Vil gjenopptas ved senere tilfelle.

Pilotprosjekt- Samarbeidsavtaler med AS Øye-fag:

PKO Østfold deltok i en pilot initiert av HSØ, hvor nye samarbeidsavtaler fra mars 2016 skulle inngås mellom HF og Avtalespesialister i Østfold innen fagområdet Øyesykdommer. PKO arbeidet i pilotprosjektet resulterte i :

 • PKO-SØ vil være fast medlem ved alle kommende avtaleinngåelse innen alle fagområder i Østfold
 • Samhandlingsavdelingen-SØ vil være fast medlem ved alle kommende avtaleinngåelse innen alle fagområder i Østfold
 • Konkret dokument med arbeidsinstruks for PKO i forbindelse med inngåelse av samarbeidsavtaler, (se vedlegg). 
 • Utvikling av nye funksjonaliteter i fastlegeportalen.no for å ivareta funksjon som kommunikasjonsplattform for oppdatering av ventetider, fravær osv. 

Pilotprosjekt- Direkteanrop og SMS-funksjon

I samarbeid med neurologisk avdeling, SØ har PKO startet en pilot prosjekt basert på www.fastlegeportalen.no som kommunikasjonsplattform. Fastleger og spesialister får adgang til direktenummer til hverandre med mulighet til å sende SMS via fastlegeportalen for å bestille tilbake ringing. Spesialister får denne funksjonen i tillegg i sine tjenestetelefoner som an app.

Questback- Meningsutveksling med fastleger

Det ble foretatt 2 Questback-undersøkelser av PKO hvor alle fastleger i Østfold ble bedt om råd og mening. PKO får stadig økende svarprosent på sine Questback og samtidig uunnværlig råd og støtte i sitt arbeid.

Meningsutveksling 2016-01: Hva mener fastleger om Konferansetelefon ved innleggelse?

Meningsutveksling 2016-02: Hvilke Spesialister (fagområder) ser fastleger mest behov for?

Kursvirksomhet:

PKO ser kursvirksomhet som en av de viktigeste arene for nettverksbygging både med fastleger og spesialister.

 • Akutt medisinkurs for Allmennleger: I samarbeid med Kompetanseavdelingen SØ arrangerte PKO Østfold Akuttmedisinkurs for Allmennleger for 5.e år på rad.
 • Emnekurser: Samarbeid med ØLF-kurskomite er formalisert. Praksiskonsulenter er kursledere ved alle kliniske emnekurs arrangert av ØLF-kurskomite, og har ansvar for én time i programmet for samhandlingsaspekter innen aktuelle fagområde.
  I 2016 ble det arrangert 3 kliniske emnekurs i Nevrologi, Diabetes og Trygdemedisin.
 • Møteserie: Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri i Moss.
 • Vårmøte: Aktiv bidragsyter før, under og etter det årlige Vårmøtet som arrangeres av SØ.

Andre prosjekter/aktiviteter.

 • SUFF: Flere prosjekter/aktiviteter på system nivå i forbindelse med saksbehandling for SUFF.
 • Klinikkbesøk: I 2016 ble det foretatt klinikk besøk, hvor en PK «hospiterer» på en avdeling med samhandling i fokus. Avdeling for Nevrologi, ØNH, barn, gynekolog, Revmatologi og Bildediagnostikk.
 • IHR: Deltakelse i diverse piloteringsvirksomhet og møter med IHR lab og bildediagnostikk.
 • Velferdsteknologi: PKO-Østfold har fått en sentral rolle i Nasjonal pilotprosjekt for oppfølgning av pasienter med kroniske sykdommer (KOLS, Diabetes og Hjertesvikt) v/ prosjektet Mestry. https://www.sarpsborg.com/aktuelt/har-du-en-kronisk-sykdom/
 • ALU: Fast punkt på ALU’s agenda i Helsehusregion Sarpsborg/Rakkestad samt fredrikstad.
 • Pasientforløp: Deltakelse i utforming og revisjon av pasientforløp for lymfom.

Mål som ikke kunne oppnås.

Ansettelse av ny praksiskonsulent på 8%, vakant stilling

Satsningsområder og planer for videre utvikling av ordningen i 2017.

 • PK-møter skal avholdes i uendret form.
 • Andre møteaktivitet i ADMS og andre utvalg.
 • Videreutvikling av helsetjenester i samarbeid med SUFF
 • Henvisningsprosjektet skal videreføres ved arbeide med www.fastlegeportalen.no
 • Kursvirksomhet: Årlige kurs i akuttmedisin for allmennleger.
 • Kursvirksomhet i regi av ØLF-kurskomite
 • Deltakelse i utforming og revisjon av pasientforløp.
 • Deltakelse i diverse piloteringsvirksomhet ved elektronisk samhandling, ved behov.

 

Praksiskonsulenter i Østfold 

Samhandlingsavdeling

Benny Adelved
PKO- Leder

 

 

Karoline van der Hagen
Praksiskonsulent

 

 

 

Dag Eivind Syverstad
Praksiskonsulent

Bjørn-Tore Martinussen
Praksiskonsulent, SØ

 

 

 

 

 

Lokale avdelinger

 

Ola Amundsen
BUPP Moss

   

Heike Simensen
PK – BUPP Askim

 

 

 

Kari Gleditsch
PK – BUPP F:stad

 

 

 

 

Kalnes den 17. april 2017

Benny Adelved
PKO-leder, SØ

© Fastlegeportalen 2015 - 2022