Beskjed til fastleger kan forenkle hverdagen

Praksiskonsulenter ved SØ har tatt initiativ til innføring av en ny rubrikk i epikriser for å bedre samhandling. Fastleger er hovedadressaten til epikriser, derfor bør en kunne forvente at forfatteren av en hver epikrise stiller seg spørsmålet, «hva er jeg egentlig ønsker at min kollega i neste ledd skal gjøre?»

Til kommende journalutvalgsmøte har vi forberedt følgende saksfremlegg som også er meldt som orienteringssak til ADMS – sak 124-15 Statusrapport PKO 130915, side 87-89.

Saksfremlegg – Journalutvalgsmøte  den 21/9-15.

Som praksiskoordinator ved SØ, er jeg etter eget ønske, blitt invitert til ett møte med journalutvalget.

Jeg har følgende punkter som jeg ønsker å fremme ved møtet.

  1. Ny rubrikk med begrensede standardformuleringer i epikriser, hvor direkte beskjed om oppfølgning til fastlege gis som beskjed fra kollega til kollega.
  2. Drøfting rundt instruksjoner fra spesialister til fastleger sett fra klinisk sammenheng, oppfølgning eller utredning.

Beskjed fra kollega til kollega!

Praksiskonsulenter har frem til d.d. ikke registrert at fastleger klager på det faglig standarden i Epikriser fra Sykehuset Østfold. Praksiskonsulenters egen oppfatning er at epikriser fra SØ har god faglig kvalitet, men kommunikativ verdi av epikriser er svært varierende.

Epikriser skrives i mange forskjellige stiler og viktige beskjed til fastlegen kan forekomme i en bisetning midt i en større stykke. Ikke sjelden er slike, utilsiktet kamuflerte, beskjed kan være nok så tvetydige og kreve fastlegens ettertanke og tolking før det kan omsettes til relevant oppfølgingstiltak. Som følge av dette, bruker fastleger betydelig resurser(tid) for ikke overse beskjeder som er entydig med å risikere pasientsikkerhet.

Selv om bare 10-15% av alle epikriser inneholder oppfølgnings instruksjoner for fastlegen, må alle epikrises lese nøye for å ikke overse ev. beskjeder og instruksjoner.

Kvalitetssikring av epikrisenes kommunikativ verdi, vil etter praksiskonsulentenes mening være tidsbesparende og virke positiv på samhandlingen. «Dårlige henvisninger» er ofte resultat av tidspress i fastlegens hverdag. En tidsbesparende rubrikk i epikriser vil derfor antas å resultere i bedre henvisninger.

Praksiskonsulenters forslag går ut på at epikriser skrives i samme stil som før, men én ny rubrikk innføres. Aktuelle rubrikken, BESKJED TIL FASTLEGE, skal inneholde svar på følgende spørsmål.

  • Hva er det jeg egentlig ønsker å si til min kollega(fastlege) i denne epikrisen?
  • Hva er det jeg egentlig ønsker at min kollega(fastlege) gjør med utgangspunkt i denne epikrisen.

Svarene bør man tilstrebe å formulere så uniformert som mulig.

  1. Beskjed til fastlegen: Ingen spesifikk beskjed om oppfølgning til fastlege.
  2. Beskjed til fastlegen: Pasienten har fått beskjed å kontakte fastlegen for kontroll av …… om x måned.
  3. Beskjed til fastlegen:

 

Utredning eller oppfølgning?

Resultat av Meningsutveksling 2015-01 viste tydelig at såkalte «sekretærjobb» var den mest belastende faktor for relasjonen mellom fastleger og spesialister ved SØ.

Spesialistene skal på ene siden gi konkrete instruksjoner for oppfølgning av pasienter, men noen ganger opplever fastleger at aktuelle instruksjonen er fremst for å fullføre utredning- eller behandlings-arbeid som burte være utført på sykehuset (skrive resept på nye medisiner, rekvirere diverse prøver og undersøkelser).

Det er også observert at noen ganger, når oppfølgning etter utskrivning skal skje i SØ sin regi (ikke avsluttet i spesialisthelsetjenesten), fastleger bes å bestille nødvendige undersøkelser for spesialisten.

Det er ikke alltid like lett å skille mellom disse prinsipiell forskjellige instrukser. PK ønsker en dialog i journal utvalget for å belyse ulike sider ved problematikken.

 

Med vennlig hilsen

Benny Adelved

Praksiskoordinator, SØ

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022