Praksiskonsulentenes mening

Konfereringstelefonen har ikke fungert etter intensjonene. Ikke sjelden feiler tekniske løsningen for viderekobling av samtaler i konfereringstelefon som avslutter ubesvart etter flere minutters venting. Pr. i dag finnes det et stort gap mellom de to fungerende henvisningsalternativer til indremedisin (akutt innleggelse og ordinær henvisning). Praksiskonsulentene mener at konferering med spesialist i akuttmottak eller grenspesialist bør kunne avklare om:

  1. Pasienten kan behandles i primærhelsetjenesten (KAD, hjemme, institusjon) Evt. etter diagnostisk bistand fra SØ.
  2. Pasienten kan komme neste dag på ø.hjelpspoliklinikk (SØ-legen disponerer og setter opp poliklinisk time).
  3. Pasienten må sendes akuttmottaket for videre avklaring / diagnostisering.
  4. Pasienten henvises på ordinær måte til poliklinikk.

Dette forutsetter gjensidig løsningsorientert holdning fra begge parter og at aktuelle poliklinikker har tilgjengelige ressurser til ½ ø-hjelps tilbud.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022