Konferansetelefon ved innleggelse.

I november 2015 opplevde Sykehuset i Østfold en betydelig økt pasienttilstrømning og det ble funnet nødvendig å iverksette midlertidig endringer i rutinene for øyeblikkelig hjelp- innleggelser. Det ble også tilkjennegitt at ordningen skulle evalueres uten utdypende avklaring rundt selve evalueringen. 

Ved behov for innleggelse av indremedisinske pasienter i akuttmottak så skal det ringes til Konferansetelefon ved innleggelse.

Denne telefonen vil bli betjent av erfaren overlege i indremedisin. Målet er å forbedre samhandling for i neste omgang å sikre at rett pasient tas imot i SØ til rett tid og på rett sted.

PKO i Østfold så det naturlig å innhente fastlegenes mening etter å ha erfart den midlertidige ordningen.

Metode:

PKO valgte å utarbeide en Questback som ble sendt til alle fastleger ved å bruke samhandlingsavdelingens mailadresseregister. Det er sendt ut en anonym survey, som kunne besvares i perioden 13.12-27.12.2015. Undersøkelsen bestod av 6 spørsmål som ble forevist medisinsk avdeling, før oppstart av ordningen.

Ett av spørsmålene ble besvart i fritekst.

Resultat:

 • 73 fastleger har svart på undersøkelsen. 66 av disse hadde brukt konferansetelefonen. (totalt er det ca. 240 fastleger i fylket).
 • 57% opplevde å få raskt / ganske raskt svar når de ringer konferansetelefonen. 16% opplevde at tiden det tok til de fikk svar var tilfredsstillende. 25% opplevde at de fikk svar litt sakte / veldig sakte.
 • 38% opplevde å få veldig godt og ganske godt faglig utbytte i dialog med overlegen i indremedisin, 27% tilfredsstillende og 34% lite godt og dårlig faglig utbytte.
 • 42% opplevde en veldig eller ganske løsningsorientert dialog, 29% tilfredsstillende og 29% opplevde at dialogen var lite eller ikke løsningsorientert.
 • 58% opplevde at pasientens behov ble ivaretatt, 15% opplevde at pasientens behov ikke ble ivaretatt og 27% opplevde at pasientens behov ble noe ivaretatt.
 • 37% av de fastlegene som har svart på undersøkelsen svarer at de opplever at en videreføring av konferansetelefonen ved akutte innleggelser på medisinsk avdeling er et godt tilbud til fastleger og ivaretar pasientens behov og rettigheter.
 • 40% derimot mener at dette ikke er tilfelle.
 • 23% vet ikke og har derfor ikke tatt stilling til dette.
 • Fritekstkommentarer ble analysert ved en resultattabell og vekting.

 

Diskusjon:

Questback resultat i tallformat kan sees på fastlegeportalen.

 • Lav deltakelse blant fastleger, noen kommenterte at det var tidlig å skulle evaluere etter kun 14 dagers drift. Det bør gjøres tilsvarende questback etter for eksempel 6 mnd. drift.
 • Forvirring hos en del, hvor konfereringstelefonen ble evaluert istedenfor den nye konferansetelefonen. Dette gir sannsynligvis falske positive tilbakemeldinger.

Konklusjon:

PKO Østfold har gjennomført en Questback blant fastlegene i Østfold som ledd i evalueringen av ordningen med konferansetelefonen, ved akutt innleggelse på indremedisinsk avdeling SØ. Svarene var ikke entydige verken i negativ eller positiv retning. Det var viktige tilbakemeldinger som ble meldt som fritekstkommentarer.

Evalueringen, sammen med fritekstkommentarene ble presentert for Referansegruppen for fastleger som uttalte seg om prinsippet ved konferansetelefon i form av anbefaling. I den anbefalingen ble det tatt hensyn til fritekstsvar fra Questback.

 • Sykehuslegens hovedfokus ved konfereringen bør være å hjelpe en kollega i håndtering av en akutt pasient ved å avklare om vurdering av pasient i akuttmottaket er påkrevet eller om pasienten kan få behandling / vurdering på annet sted / til annen tid: F.eks. ø‐hjelpspoliklinikk neste dag, der pasienten bor, KAD eller annet tiltak.
 • All ø‐hjelp indremedisin skal meldes på konferansetelefonen unntatt ved alvorlige tilstander som ikke kan vente (rød tur). Henvisende lege melder da pasienten til akuttmottakets skranke.
 • Ved uenighet er det henvisende lege som selv bestemmer om pasienten skal vurderes i akuttmottaket.
 • Ny Questback i april for å undersøke om ordningen fungerer godt eller må justeres.

 

Heike Simensen

Praksiskonsulent BUP Askim

© Fastlegeportalen 2015 - 2022