Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 29. november 2019

Samhandlingsutvalg for fastleger – SUFF – Møtereferat
Møtereferat 29. november 2019
Tuneteknikeren – Møterom 353 kl. 13-15
Tilstede= Ѵ          Ikke til stede= *

Fastleger   Sykehuset / kommuner  
Fredrikstad region Bjørn-Tore Martinussen Ѵ Volker Solyga Ѵ
Sarpsborg region Knut Gløersen * Odd Petter Nilsen Ѵ
Moss region Jens Lind-Larsen   Ѵ Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund Ѵ
Halden region Tore Moen Ѵ Kommuneoverlege Eva Cathrin Lindset *
Indre Østfold region Golbon Sadrzadeh Ѵ Invitert PKO-leder Benny Adelved *

Sak 21-19 – Qutenza-behandling

Saken er meldt inn av Justyna Pryjma-Gorska, overlege smertepoliklinikken SØ. Hun deltok i møtet

Bakgrunn

Smertepoliklinikken ønsker å se om det er mulig å etablere samarbeid med fastleger angående behandling med Qutenza-plaster. Dette er en behandling som vi tilbyr på smertepoliklinikken, hvor det gjelder å legge på et plaster på smerteområde, vente i 45-60 min og ta det av. Behandlingen gis hver 3. mnd.
Prosedyren krever ikke spesialkompetanse og trenger ikke utføres på sykehuset.  Pasienter som kan administrere dette selv, gjør det i eget hjem.  Smertepoliklinikken ønsker, i tilfeller hvor vi har utprøvd og etablert behandlingen, og pasienten ikke er i stand til å utføre oppgaven, å overføre behandlingen til fastlegekontoret. Vi kan også hjelpe til med opplæring hvis det skulle oppstå behov for det.

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling –

Forutsatt at pasienten ikke har Diabetes nevropati dekkes det av blåresept.
Dersom behandlingen er startet opp og anbefalt av spesialisthelsetjenesten vil det være aksept for å fortsette behandling hos fastlegen.
Nødvendige ferdigheter om Qutenza behandling hos fastleger varierer, men anses ikke å være stor terskel for å lære, særlig når behandlingen forkommer med svært lav hyppighet. Det foreligger klare prosedyrer / instruksjoner i pakken. Behandlingen anses å være tilstrekkelig dekket innen normaltariffen.

Begrunnelse/refleksjoner i møtet:

Dette er en enkel prosedyre som hører hjemme i primærhelsetjenesten.
Opplæring er ikke nødvendig – det er god beskrivelse av prosedyre i pakningsvedlegget
Pasientene kan bevege seg fritt mens bandasjen er på og kan vente på f.eks. venterommet eller et annet egnet sted.
Smertepoliklinikken initierer behandlingen og tar pasienten tilbake etter 3 mnd for å sjekke effekt. Hvis behandlingen har effekt vil smertepoliklinikken avslutte utredningen og videre behandling utføres av pasienten selv eller pasientens fastlege.
Qutenzaplasteret gir en brennende følelse i huden. Dette kan dempes ved å legge på ispose.
Epikrise med god oppskrift på applikasjon og fjerning av bandasje sendes fastlege

Anbefaling fra SUFF

 • Dette er behandling som passer godt på et fastlegekontor for de pasientene som ikke kan utføre dette selv
 • SUFF ønsker poliklinisk notat når behandlingen igangsettes på smertepoliklinikken og når det besluttes oppfølging hos fastlegen
 • Informasjon om dette må gis gjennom For Fastleger og i Fastlegeportalen til alle fastleger

 

Sak 22-19 – Samhandlingsprosjekt for pasienter med KOLS og hjertesvikt

Saken fremmes av Volker Solyga – muntlig saksframlegg

Bakgrunn

Helse Sør-Øst ønsker et prosjekt der Sykehuset Østfold i samarbeid med primærhelsetjenesten, ser på nye måter å behandle/samarbeide om disse to store kronikergruppene.
Tidlig oppdagelse av sykdom/forverring og tidlig innsats er sentrale temaer i prosjektet. Det skal også fokuseres på å skape løsninger for enklere og bedre kommunikasjon mellom partene og at sykehuset skal delta mer på arenaer utenfor sykehuset f.eks. Hospital at home, avstandsmålinger i hjemmet og videopoliklinikker.
Målet er å redusere sykdomsbyrden, unngå forverring og redusere besøk på legevakt / innleggelse i sykehus
Foreløpig er Fredrikstad kommune aktuell samarbeidsparter for sykehuset i dette prosjektet, men det kan eventuelt utvides til flere kommuner

 Anbefaling fra SUFF

SUFF er positive til prosjektet slik det skisseres og imøteser et godt og strukturert samarbeid om bedre behandling av pasienter med KOLS og hjertesvikt

Sak 23-19 – Behandling av saker som haster i SUFF

Saken fremmes av Odd Petter Nilsen

Bakgrunn

Fra en tid til annen står PKO og Samhandlingsavdelingen overfor en del hastesaker som bør vurderes av SUFF som ikke kan vente til førstkommende ordinær SUFF-møte.

Vurdering iht. Sjekkliste for saksbehandling –

Arbeidsformen: elektronisk saksbehandling kan gjennomføres på 2 måter.

 1. epost til alle medlemmer med påfølgende mailrekke hvor alle skriver til alle
 2. EPAS som er en elektronisk prosjekt- og administrasjonsmodul i fastlegeportalen

Begrunnelse/refleksjoner:

 • Veiledning i bruk av «elektronisk prosjekt- og administrasjonsmodul» (EPAS) i Fastlegeportalen er nødvendig for å senke terskelen for bruk.
 • EPAS er ryddig og enkel når man kan det

Anbefaling fra SUFF

EPAS bør brukes ved elektronisk behandling av saker i SUFF

Sak 24-19 – Handlingsplan ved overbelegg – orienteringssak

Saken fremmes av Jens Lind Larsen
Bakgrunn: Det er bekymring for sykehusets kapasitet denne vinteren jf. forestående influensaepidemi. Vi har en vanskelig "juletid" foran oss med mange helligdager. Planlegges det med tilstrekkelig kapasitet?

Begrunnelse/refleksjoner/ drøfting i møtet

Sykehuset Østfold har hatt en grundig gjennomgang av kapasitetsutfordringer på Kalnes generelt og spesielt i forbindelse med vinter- / influensasesongen. Man har sett på areal- og ressursutfordringene og rustet seg godt. Tiltakene som er listet opp har tatt høyde for en pågang av pasienter på minst samme nivå som de to siste vintersesongene og anses å være tilstrekkelig for god pasientbehandling og gode arbeidsforhold for personalet. Vinteren 2018/19 var det t.o. på det meste 73 pasienter i overbelegg en enkelt dag på Kalnes
Tiltak iht. handlingsplan i SØ

 • Det kan etableres opp til 80 ekstra senger på Kalnes ved utnyttelse av 2-mannsrom, undersøkelsesrom, utreiseenhet og korridor
 • 16 ekstra legestillinger etableres (i medisinsk klinikk) – noen av disse ressursene skal brukes på poliklinikk, men flere skal brukes på sengepost og særlig i helg/høytid
 • Det er avsatt midler til en økning av sykepleierstillinger iht. beleggsprosenten gjennom vinteren

Forslag til Anbefaling fra SUFF

 • SUFF er tilfreds med at sykehuset i god tid har gjennomført en grundig planlegging av driften for å møte utfordringen i vinter- / influensasesongen.
 • Handlingsplanen, som er vedtatt, ser ut til å sikre tilstrekkelig med ressurser og areal for god pasientbehandling for den perioden av året der det erfaringsmessig er svært stor pågang av pasienter  

Sak 25-19 – Avviksmeldinger – orienteringssak

Antall avvik / forbedringsmeldinger – status
Det er pr. i dag kommet 47 avvik til sykehuset fra fastleger for 2019 – og 5 utgående avvik fra sykehuset til fastleger
Utgående avvik
Antall utgående avvik fra sykehuset til fastleger forventes stige betraktelig som følge av en pilot etter vedtak fra sykehusledermøte april i år. I alt er det 5 er avvik pr 17.11.2019, hvor av 4 er sendt i november 2017. Dette skyldes i all hoved sak en aktiv holdning fra PKO og at Fagsystemet i fastlegeportalen har åpnet opp for at sykehusleger kan melde avvik direkte i fastlegeportalen. Ordningen gjelder under pilotperioden (frem til mars 2020) og inkluderer 5 BUP avdelinger, UPS-Kalnes og HABU i første omgang.
 

År Innkommende Utgående Kommentar
2017 13 1  
2018 50 0  
2019 47 5 Pr 17.11.2019

 

 

pdf icon Referat-SUFF-møte-20191129.pdf

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022