Praksiskonsulentordningen, Østfold

Oversikt over praksiskonsulentordningens aktiviteter i 2015 og visjoner for 2016.

 

Praksiskonsulentordningens omfang ved Sykehuset østfold.

PK – samhandlingsavdelingen – SØ

Ordningen ved sykehuset Østfold ble styrket i 2014. Det ble opprettet 4 PK-stillinger på 20% hver i tillegg til en PKO-lederstilling på 30%, i alt 1,1 årsverk organisert under samhandlingsavdelingen, SØ. Arbeidsområde for disse nye stillinger strekker seg over alle somatiske- og psykiatriske avdelinger.

PK – lokale DPS og BUPP

I tillegg til PK ved samhandlingsavdelingen, valgte man å beholde de små stillinger som fra tidligere var knyttet til lokale BUPP og DPS. Disse utgjør 3 stillinger à 6% ved 3 ulike BUPP. En 10% stilling ved DPS Moss, står nå ledig etter at praksiskonsulenten gikk av med alderspensjon.

Det er utarbeidet hensiktsmessige samarbeidsformer mellom disse 2 praksiskonsulentgruppene og de koordineres av samme praksiskoordinator.

Møtevirksomhet 2015

 • PK-møte: I alt 15 PK-møter ble avhold i 2015. Alle praksiskonsulenter ved Samhandlingsavdeling deltar i PK-møter, hvor aktuelle saker behandles, ulike løsninger drøftes ofte sammen med prosesseiere fra enkelte avdelinger. Hensikten er at lære av hverandre og bygge en felles plattform for samhandlingskompetanse og systematisering av praksiskonsulent arbeid.
 • Andre møter
  • Fast representasjon i administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) ved PKO-leder.
  • Fast representasjon i fagutvalg KAD ved praksiskonsulent.
  • Representasjon i flere kliniske ad hoc-utvalg ved praksiskonsulenter
  • Deltakelse i møter i regi av Regional PKO nettverk i HSØ.

Prosjekter 2015

Henvisningsprosjektet:

Et kvalitetsprosjekt av PKO Østfold med bred støtte fra HF. Prosjektet har 3 viktige komponenter

 • www.fastlegeportalen.no er videre utviklet og ved utgangen av 2015 inneholdt den over 100 henvisningsmaler. Det foreligger skisse på totalt 450 maler utarbeidet med utgangspunkt i Helsedirektoratets prioriteringsveileder.
 • Evaluering av henvisningsprosjektet har ikke startet pga. sykehusflytting til Kalnes.
 • Epikrise: PKO sitt forslag på bedre epikriser ble avvist av journalutvalget. Nytt og forbedret forslag vil legges frem til SUFF for rådføring.
Involvering av fastleger i Samhandlingsreformen.

Etablering av SUFF i nov. 2015 var resultat av langvarig arbeid som ble startet høsten 2014 i ADMS, hvor PKO med støtte i sin talerett foreslo opprettelse av en arbeidsgruppe for å undersøke mulighetene for å involvere fastleger i Samhandlingsreformen i større utstrekning.

Arbeidsgruppen la frem sitt forslag etter en arbeidsperiode på 6 måneder. Forslaget om opprettelse en Referansegruppe for fastleger som et underorgan til ADMS, ble vedtatt i første omgang som prøveprosjekt for ett år. Gruppen hadde sitt første møte i jan 2016 og fant det hensiktsmessig å bytte navn til SUFF (Samhandlingsutvalg for fastleger).

Questback- Meningsutveksling med fastleger

Det ble foretatt 2 Questback-undersøkelser av PKO hvor alle fastleger i Østfold ble bedt om råd og mening. PKO får stadig økende svarprosent på sine Questback og samtidig uunnværlig råd og støtte i sitt arbeid. Resultat av Meningsutveksling 2015-02 ble presentert SUFF som beslutningsgrunnlag på en aktuell sak den 12. jan 2016.

En ytterligere Questback-undersøkelse ble utført i indre østfold vedrørende et spesifikk spørsmål ifm. organisering av legetjenester.

Kursvirksomhet:

PKO ser kursvirksomhet som en av de viktigeste arene for nettverksbygging både med fastleger og spesialister. Å være praksiskonsulent i samhandlingsavdelingen SØ er bl.a. ensbetydende med å være instruktør på det årlig Akuttmedisinkurs for Allmennleger.

 • Samarbeid med kurskomite ØLF er formalisert. Praksiskonsulenter er kursledere ved alle kurs arrangert av ØLF. Praksiskonsulenter har tett samarbeide med klinikker i forkant av kurset og har én time med innlegg på kliniske emnekurser hvor fokus på samhandlingsaspekten presenteres.
 • Emnekurs innen barnepsykiatri i Indre Østfold.
 • Aktiv bidragsyter før, under og etter det årlige Vårmøtet som arrangeres av SØ.
Andre prosjekter/aktiviteter.
 • Deltakelse i et samhandlingsprosjekt for helhetlig behandling av ADHD hos voksne (Pegasus).
 • Deltakelse i diverse piloteringsvirksomhet ved elektronisk samhandling.
 • Fast punkt på ALU’s agenda i Helsehusregion Sarpsborg/Rakkestad samt fredrikstad.
Mål som ikke kunne oppnås.
 • Samstemming av legemiddel: PKO i østfold sendte forslag til forbedring av Foreskrivningsmodulen til Helsedirektoratet. Vi mente at 2 obligatoriske felt ved forskrivning av det enkelte medikament (Hvorfor startet- eller seponert) ville innebære en betydelige kvalitetsløft på systemnivå. Siden Helsedirektoratet henviste PKO Østfold til å kontakte EPJ-leverandør, ble det oppfattet slik at forslaget var ikke blitt lest en gang.
 • Drastisk, men fullt forståelig, vedtak fra Bildediagnostikk avdeling SØ på å reserve alle MR- og CT ressurser til interne rekvirenter for å imøtekomme krav ifm. Pakkeforløp for kreft, resulterte i en for ikke-kreft pasienter vanskelig situasjon. Selv om disse pasienter fikk tilbud om nødvendig undersøkelser i tide, oppstod det en redusert kvalitet hvor «gamle bilder» ikke var tilgjengelig på private institutter. Ifm. med Vårmøte 2015 og etter forslag fra PKO ble det initiert et samhandlingsprosjekt som skulle finne en løsning for å utveksle slike gamle bilder. Tanken var at avdeling for bildediagnostikk ved SØ og de 2 andre private røntgeninstitutter i fylket skulle samhandle om elektronisk? utveksling av aktuelle slik at sammenligning av gamle bilder skal være mulig uansett hvor pasienten tar nye bilder. På tross flere purringer fra PKO klarte ikke samhandlingsprosjektet å etableres.
Satsningsområder og planer for videre utvikling av ordningen i 2016.

Planer for videreutvikling i form av utlysning av 20% stilling etter at Anne Thorsen sluttet des. 2015

 • PK-møter skal avholdes i uendret form.
 • Andre møteaktivitet i ADMS og andre utvalg.
 • Videreutvikling av helsetjenester i samarbeid med SUFF
 • Henvisningsprosjektet skal videreføres ved arbeide med www.fastlegeportalen.no
 • Kursvirksomhet: Årlige kurs i akuttmedisin for allmennleger.
 • Kursvirksomhet i regi av ØLF-kurskomite
 • Deltakelse i utforming og revisjon av pasientforløp.
 • Deltakelse i diverse piloteringsvirksomhet ved elektronisk samhandling, ved behov.
Praksiskonsulenter i Østfold – Samhandlingsavdeling
Benny Adelved Praksiskoordinator

Benny Adelved
Praksiskoordinator

Ansatt i 30 % stilling

Karoline van der Hagen Praksiskonsulent

Karoline van der Hagen
Praksiskonsulent

Ansatt i 20 % stilling

Dag Eivind Syverstad Praksiskonsulent

Dag Eivind Syverstad
Praksiskonsulent

Ansatt i 20 % stilling

Bjørn-Tore Martinussen Praksiskonsulent, SØ

Bjørn-Tore Martinussen
Praksiskonsulent, SØ

Ansatt i 20 % stilling


Praksiskonsulenter i Østfold – Lokale avdelinger
 

Heike Simensen PK - BUPP Askim

Heike Simensen
PK – BUPP Askim

Ansatt i 6 % stilling

 

Ola Amundsen BUPP Moss

Ola Amundsen
BUPP Moss

Ansatt i 6 % stilling

 

Kari Gleditsch PK - BUPP F:stad

Kari Gleditsch
PK – BUPP F:stad

ansatt i 6 % stilling


Praksiskonsulenter som sluttet sitt verv i 2015
 

Anne Thorsen Praksiskonsulent

Anne Thorsen
Praksiskonsulent

Samhandlingsavdeling

 

Jon Aga PK - DPS - Moss

Jon Aga
PK – DPS – Moss

Lokal avdeling

 

 

Kalnes den 8. april 2016

 

Benny Adelved
Praksiskoordinator

© Fastlegeportalen 2015 - 2022