Analyseverktøy for PKO i Østfold

Samhandling mellom fastleger og HF med pasienten i sentrum er vidstrakt og til tider abstrakt. Utvikling av helsetjenester i Østfold forutsetter systematiserte arbeidsmetoder med hensyn til samhandlende partenes handlingsrom samt ivaretakelse av pasientenes interesse i større utstrekning.

PKO sin deltakelse i utvikling av helsetjenester konkretiseres i form av deltakelse i innovasjons- og utviklingsprosjekter, evaluering av oppgaver som vurderes omfordelt samt saksbehandling av saker til SUFF. 

For å kvalitetssikre PKO deltakelse i dette arbeid brukes tre forskjellige, men beslektede verktøy. 

Benchmarkingsverktøy

Faktorer knyttet til sosio-politiske konteksten

1. Pasientens vilje til å samarbeide/akseptere innovasjonen
2. I hvilken grad pasienten er klar over de helsemessige fordelene av innovasjon
3. Pasientens tvil om helsepersonell kompetanse og kompetanse i forhold til innovasjon
4. Finansiell byrden av innovasjon pålagt pasienten (f. eks ingen forsikring )
5. Pasientens ubehag (fysiske eller psykiske) som et resultat av innovasjons
6. I hvilken grad innovasjons passer inn i eksisterende regler, forskrifter og regelverk

Faktorer knyttet til organiseringen

7. Beslutningsprosesser og rutiner i organisasjonen: top-down eller bottom-up / deltakende
8. Hierarkisk struktur: i hvilken grad beslutningsprosessen er formalisert gjennom hierarkiske prosedyrer
9. Formell støtte fra ledelsen til å integrere innovasjon i organisatoriske retningslinjer
10. Organisasjons størrelse (antall ansatte): stor, middels størrelse, liten
11. Funksjon (oppgaveorientert) versus Produkt (resultatorientert)
12. Forholdet til andre avdelinger eller organisasjoner: introvert eller ekstrovert
13. Samarbeidets art mellom avdelingene involvert i innovasjons
14. Personal gjennomstrømming: høy, middels, lav
15. Dimensjonering av personell i organisasjonen eller avdeling som implementerer innovasjon
16. Dimensjonering av kompetanse, i forhold til innovasjon i organisasjonen eller avdeling
17. Logistikk prosedyrer knyttet til innovasjon, f.eks logistiske problemer i planlegging pasienter
18. Antall potensielle brukere skal nås: mange, mange

Faktorer knyttet til å vedta person / bruker / helsepersonell

19. Støtte fra / til kolleger i gjennomføringen av innovasjon
20. Støtte fra / til andre helsearbeidere i gjennomføringen av innovasjon
21. Støtte fra / til sine veiledere i avdeling / organisasjon med hensyn til gjennomføringen av innovasjon
22. Støtte fra / til høyere ledelse i organisasjonen med hensyn til gjennomføringen av innovasjon
23. I hvilken grad andre kolleger implementerer innovasjon (modelling)
24. hvilken grad helsepersonell har de ferdighetene som trengs for å gjennomføre innovasjon
25. hvilken grad helsepersonell har den kunnskapen som trengs for å gjennomføre innovasjon
26. Self-efficacy: Tro på nødvendig holdningsendring som trengs for å implementere innovasjon
27. Grad av eierskapsfølelse over innovasjon hos av helsepersonell
28. I hvilken grad passer innovasjon i det som helsepersonell oppfatter som sin oppgave
29. I hvilken grad forventer helsepersonell at pasienten vil samarbeide i innovasjon
30. I hvilken grad forventer helsepersonell at pasienten vil være fornøyd med innovasjon
31. I hvilken grad forventer helsepersonell utsettes for arbeidsrelatert stress
32. I hvilken grad motstrider helsepersonalets mål for med hensyn til innovasjon
33. hvilken grad har helsepersonell etiske problemer med innovasjon

Faktorer knyttet til innovasjon

34. I hvilken grad foreligger det klare prosedyrer / retningslinjer for innovasjon
35. Kompatibilitet: i hvilken grad innovasjon oppfattes som forenlig med eksisterende arbeidsprosedyrer
36. Etterprøving: i hvilken grad innovasjon kan etterprøves
37. Relativ fordel: I hvilken grad innovasjon oppfattes som en fordel
38. Synlighet: i hvilken grad er resultatene av innovasjoner synlige/åpenbare for helsepersonell
39. I hvilken grad er det attraktivt å implementere innovasjon
40. I hvilken grad forventes innovasjon å ha merverdi for pasienter.
41. I hvilken grad innebærer innovasjon risiko for pasienter i forhold til eksisterende situasjon
42. Hyppighet av bruk for innovasjon: høy, lav

Faktorer knyttet til fasiliteter som trengs for å gjennomføre innovasjon

43. Økonomiske ressurser stilles til rådighet for gjennomføring av innovasjon
44. Refusjon for helsepersonells / organisasjoner for å forenkle ekstra innsats i å implementere innovasjon
45. Andre ressurser gjort tilgjengelig for gjennomføring av innovasjon (f.eks utstyr, håndbøker)
46. Administrativ støtte tilgjengelig for brukerne (helsepersonell) av gjennomføringen
47. Tid tilgjengelig for å implementere innovasjon
48. Finnes det personal med koordinerende ansvar for implementering av innovasjon i organisasjonen / avdelingen?
49. Er helsepersonell involvert i utviklingsprosessen av innovasjon
50. Opinionsledere som påvirker andres meninger i organisasjonen eller avdeling (ikke koordinator)

© Fastlegeportalen 2015 - 2022