SUFF-møte 2016-01

Møtereferat 12.januar 2016 Kalnes – Møterom 03C01.033 kl. 13-15  Tilstede= Ѵ         Ikke til stede= *

Fastleger   Sykehuset / kommuner  
Fredrikstad region Bjørn-Tore Martinussen Ѵ Einar Gløersen Ѵ
Sarpsborg region Knut Gløersen Ѵ Odd Petter Nilsen Ѵ
Moss region Jens Lind-Larsen Ѵ Kommuneoverlege Silje Bruland Lavoll Ѵ
Halden region Petter Brelin Ѵ Kommuneoverlege Anne Kristine Nitter *
Indre Østfold region Heike Simensen Ѵ      
Praksiskoordinator Benny Adelved Ѵ      

 

Åpning

Presentasjonsrunde. Benny er gjest i dag i egenskap av leder for arbeidsgruppa som laget rapport der vårt utvalg ble foreslått nedsatt og for å vise hvordan elektronisk arbeidsplattform for gruppa gjennom fastlegeportalen er tenkt fungere.

Mandat og funksjon:

 • Gruppa lager sitt eget mandat som skal godkjennes av Administrativt samarbeidsutvalg. I dette ligger også å foreslå et bedre navn på gruppa.
 • Gruppas funksjon er å gi råd i samhandlingssaker som berører fastlegene i Østfold.
 • Fastlegene i gruppa representer seg selv som person, selv om de fleste er tillitsvalgte / har andre verv, men i kraft av å inneha tillitsverv og være synlige / erfarne fastleger bør råd fra den gruppa veie tungt.
 • Funksjonstid er foreløpig 2016, som er en pilotperiode. Gruppa og gruppas arbeid evalueres halvveis og før utgangen av 2016

Arbeidsform, møtefrekvens, e-kommunikasjon

 • Det planlegges 4 møter i 2016 à 2 timer. I tillegg brukes EPAS (Elektronisk Prosjekt og Arkiv System) som er en passord beskyttet arbeidsplattform i eget område på fastlegeportalen.no til diskusjon, oppbevaring av fellesdokumenter og oversikt over fremdriften av aktuelle prosjekter. Her er det kun gruppemedlemmene og praksiskonsulentene ansatt i samhandlingsavdelingen som har tilgang til å skrive/lese. Det skal ikke publiseres kommentarer fra portalen til andre.
 • Saker meldes gjennom medlemmene i gruppa og PKO ved samhandlingsavdelingen, som i praksis fungerer som "saksbehandlere" for gruppa. God forberedelse og saksbehandling i forkant av publisering på EPAS eller møter vil være forutsetting for godt begrunnede beslutninger/råd. Vi får se hvordan tilfanget av saker blir, men er i utgangspunktet åpne for det meste. Vi skal reklamere / informere omverdenen om oss sjøl, invitere til innspill og så får vi se om noen vil bruke oss. Viktig at våre råd, inkl. bakgrunn og vurdering, løpende kringkastes til alle aktuelle i «HelseØstfold», slik at folk blir kjent med oss.
 • Odd Petter innkaller til møter, skriver referat og leder gruppa.

Økonomi

 • Sykehuset og kommunene dekker egne utgifter.
 • Fastlegene får 4 timers praksiskompensasjon pr. møte (pt. ca. 860 kr. pr. time = kr. 3440 pr. møte). Utgiftene belastes samhandlingsmidler som SØ har fått av HSØ. ADMS informeres om dette på møte i februar. Odd Petter sender ut informasjon om hva fakturaene skal inneholde. Bruk eget faktureringsprogram.

Sak 1-16 Kronisk cystitt – blæreskylling på legekontoret –

 • Saken ble ikke behandlet. Vi tar behandlingen i EPAS.

Sak 2-16 Konferansetelefon ved innleggelse indremedisin SØ:

 • Avdelingssjef indremedisin, Einar Gløersen informerte om bakgrunn for innføring av konferansetelefon ved ø-hjelpsinnleggelse indremedisin november 2015: Ekstrem høyt antall pasienter som ble henvist til akuttmottak (AKMO), uferdige/manglende tekniske løsninger på Kalnes og for kort tid etter innflytting til at personalet var 100 % effektive førte til opphopning av pasienter i AKMO og korridorpasienter på sengeområdene. Det var fare for pasientsikkerheten og noe måtte gjøres umiddelbart. Man valgte å innføre obligatorisk konferansetelefon for henvisende lege for all ø-hjelp (unntatt rød tur) for å sikre at andre alternativer til innleggelse i AKMO var tilstrekkelig vurdert. Resultat de første ukene var at svært mange pasienter ble kanalisert til ø-hjelpspoliklinikk dagen etter, kommunal akutt døgnplass (KAD) eller at henvisende lege fikk råd som gjorde at pasientene ble behandlet der de bor.
 • Praksiskonsulentene har gjennomført en Questback blant fastlegene i Østfold for å finne ut hva de syns om ordningen. Svarene sprikte, men kan tolkes som at slik obligatorisk konferering kunne være nyttig og ok, men sykehuset må vise respekt for fastlegenes tid og faglig vurdering.
 • Det er planlagt å fortsette merd ordningen på permanent basis og indremedisinsk avdeling ønsker råd for å gjøre den så god som mulig for alle parter.

Kommentarer:

 • Prinsippet bak konferansetelefon er nyttig og ønskelig. Den kan være en kilde til læring når det gjelder både medisinskfaglige problemstillinger og kunnskap om organisering, tilbud og samhandling i Østfold. Yngre fastleger vil kunne ha glede av å konferere med en erfaren, hyggelig og løsningsorientert sykehuslege. Eldre og erfarne fastleger vedlikeholder sine ferdigheter i akutte situasjoner.
 • Hva med en allmennmedisiner i AKMO?

Utvalgets råd:

 • Prinsippet ved konferansetelefon ved ø-hjelpsinnleggelser i indremedisin bør fortsette. Telefonen må da bemannes av erfarne, serviceinnstilte spesialister /leger med respekt og forståelse for fastlegenes tid, faglige vurdering /ståsted og handlingsalternativer.
 • Sykehuslegens hovedfokus ved konfereringen bør være å hjelpe en kollega i håndtering av en akutt pasient ved å avklare om vurdering av pasient i akuttmottaket er påkrevet eller om pasienten kan få behandling / vurdering på annet sted / til annen tid: F.eks. ø-hjelpspoliklinikk neste dag, der pasienten bor, KAD eller annet tiltak.
 • All ø-hjelp indremedisin skal meldes på konferansetelefonen unntatt ved alvorlige tilstander som ikke kan vente (rød tur). Henvisende lege melder da pasienten til akuttmottakets skranke.
 • Ved uenighet er det henvisende lege som selv bestemmer om pasienten skal vurderes i akuttmottaket.
 • Ny Questback i april for å undersøke om ordningen fungerer godt eller må justeres.

Oppsummering

Oppsummering fra møtet rundt bordet:

Tror nå at vi har forstått hva som er vår oppgave. Dette blir spennende og kan bli en nyttig arena for å sikre at fastlegene involveres i samhandlingen i Østfold.

Møteplan:

3 møter til i 2016 – april, september og desember. Vi unngår fredager (Petter kan ikke) og tar møtene fra kl. 13-15. Saksgrunnlag ligger på EPAS hvor medlemmene blir fortløpende orientert slik at vi er effektive i møtene. Innkalling sendes på forhånd. Odd Petter

© Fastlegeportalen 2015 - 2022