SUFF- møte 2016-03

Møtereferat 30.september 2016  (Fullversjon), Tuneteknikeren – Møterom 353 kl. 13-15

Tilstede= Ѵ Ikke til stede= *

Fastleger/ Sykehuset / kommuner  

Fredrikstad region Bjørn-Tore Martinussen : Ѵ Kommuneoverlege Silje Bruland Lavoll : *
Moss region Jens Lind-Larsen : Ѵ Kommuneoverlege Anne Kristine Nitter : Ѵ
Sarpsborg region Knut Gløersen : Ѵ SØ Einar Gløersen : *
Indre Østfold region Heike Simensen : Ѵ SØ Odd Petter Nilsen : Ѵ
Halden region Tore Moen : Ѵ Invitert gjest: Praksiskoordinator Benny Adelved : Ѵ

Samhandlingsutvalg for fastleger – SUFF

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) gir råd i samhandlingssaker /endringsforslag som påvirker fastlegene i Østfolds arbeid. SUFF foretar en systematisk gjennomgang og vurdering av aktuelle saker for å belyse konsekvenser for involverte parter (pasient, fastleger, kommuner og sykehus). På denne bakgrunn gir SUFF begrunnede råd til forslagsstiller om hvorvidt endringsønsket er / ikke er gjennomførbart og ev. hvordan endringer må tilpasses fastlegenes arbeid for å sikre best mulig resultat.

SUFF består av: Tore Moen (fastlege(FL), Bjørn-Tore Martinussen(FL), Knut Gløersen(FL), Jens Lind-Larsen(FL), Heike Simensen(FL), Einar Gløersen (klinikksjef indremed. SØ), Odd Petter Nilsen(samhandlingssjef SØ), Silje Bruland Lavoll (kom.overlege (KOL)  Eidsberg),  Anne Kristine Nitter (KOL Fredrikstad)

 

Møtereferat 30.september 2016

Sak 11-16. Ringing av sterkt avvikende prøvesvar fra lab på SØ kveld og helg

Klinisk kjemisk lab på SØ har i dag to ulike løp for å varsle om slike prøvesvar på pasienter som ikke en innlagt sykehuset: Ringe bakvakt på sykehuset eller legevaktene. De ønsker en diskusjon på om det skal fortsettes med begge eller rendyrke en modell.

Utvalgets råd:

 • Prøver rekvirert av eksterne rekvirenter: Klinisk-kjemisk lab SØ kontakter legevaktene som igjen kontakter pasient (og ev. henvisende lege) og følger opp / vurderer tiltak. Ved behov for spesialistvurdering kontaktes akuttmottaket ved SØ for rådføring / ev. avtale om at pasienten sendes akuttmottaket.
 • Prøver rekvirert av sykehuset selv: Klinisk-kjemisk lab SØ kontakter aktuell bakvakt på SØ. Pasient kontaktes ved behov. Sykehuslege vurderer om pasienten skal møte på legevakt (reisevei), komme på sykehuset eller kan vente til neste dag med å oppsøke (fast?)lege.

Sak 12-16.  Ny førerkortforskrift – samarbeid og ansvar

Nye førerkortforskriftene er gjeldende fra 01.10.16 og god samhandling mellom fastleger og sykehusleger vil være enda viktigere enn tidligere. Det er i forskriften og i veilederen spesifisert at det er den legen som FØRST oppdager at førerkortforskriften ikke er oppfylt som har ansvaret for å gi pasienten muntlig eller skriftlig kjøreforbud. Det kan altså ikke lenger anføres i epikrisen at fastlege må vurdere førerkortet. Fastlegene er gitt utvidet ansvar for førerkortvurdering, så lenge dokumentasjonen i journalen er god nok. Dette fordrer god informasjon og ansvarsforståelse slik at fastlegene kan ta dette ansvaret og slippe å involvere spesialisthelsetjenesten unødig.

Utvalgets råd:

Senest ved utskrivning skal spesialisthelsetjenesten vurdere om helsekrav er oppfylt.

 1. Dersom helsekravene er oppfylt, men pasienten har helsetilstand som krever vurdering av relevant spesialist iht. førerkortforskriften, må det opplyses i epikrisen at dette er gjort. Dette kan gjøres på to måter:
 2. Informasjon om at gjeldende forskrift er vurdert og helsekrav er innfridd (OBS! gruppe 2 og 3).
 3. Detaljert informasjon om funn, nevnt i forskrift. (foretrukket alternativ for å unngå ny vurdering ved utvidelse av førerkort).
 4. Dersom helsekrav ikke er oppfylt skal det vurderes om det skal gis muntlig (inntil 6 mnd) eller skriftlig(med beskjed til fylkesmannen) kjøreforbud.
 5. Gi skriftlig informasjon til pasienten med minimum følgende innhold:
 6. Kjøreforbud vedvarer inntil opphevelse [Beskriv krav].
 7. Det er pasientens plikt å søke opp ev. oppfølgningsinstrukser inkl. kontakt med fastlege eller annen behandler.
 8. Av epikrisen skal følgende fremgå.
 9. At pasienten er ilagt kjøreforbud
 10. Type av kjøreforbud
 11. Hva skal det til for at kjøreforbud for at helsekrav skal innfris.
 12. Epikrise uten nødvendige opplysninger om helsekrav iht. førerkortforskrift, er å anse som uferdig, og returneres avsendere for komplettering.
 13. Ved mistanke / usikkerhet må henvisende lege kunne be om kjørekortvurdering.
 14. Ved riktig dokumentert kjørekortvurdering i spesialisthelsetjenesten vil fastlege ta ansvar for videre oppfølging og utstedelse av helseattest

Sak 13-16. Samhandlingsavdelingens rolle i avtaleinngåelser SØ-avtalespesialister

I regjeringserklæringen er det bl.a. nedfelt at regjeringen vil øke antall hjemler og bruke avtalespesialistene mer. Ny veileder for samarbeidsavtaler + avtale-mal for individuelle samarbeidsavtaler ble ferdigstilt i mars 2016.  Disse vil ligge til grunn ved inngåelse av alle individuelle Samarbeidsavtaler mellom HF-avdelinger og respektive avtalespesialister i HF sitt nedslagsfelt.
I veilederen er pkt. 4 er hensynet til andre deler av helsetjenesten omtalt. Bl.a. «Mesteparten av samhandlingene som avtalespesialisten gjør i dag er utredning og behandling av pasienter henvist fra fastlegen, og som følges opp videre hos fastlege. Samarbeidsavtalene skal synliggjøre og ta hensyn til denne pasientflyten». 
Samhandlingsavdelingen ønsker å bidra i prosessen med avtaleinngåelse for å sikre dette. Det er laget utkast til arbeidsinstruks for formålet.

Utvalgets råd:

 • Det er ønskelig at samhandlingsavdelingen og praksiskonsulentene involveres i avtaleinngåelsene mellom sykehusets avdelinger og avtalespesialister i de avsnittene som berører fastleger og den øvrige kommunehelsetjenesten for å sikre deres interesser
 • Informasjon om avtalespesialisters tilgjengelighet, fravær, ventetider, åpningstider, praksisprofil, kontakttelefon og øyeblikkelig hjelp-tilbud er viktig å synliggjøre slik at de samlede ressursene i Østfold inn fagfeltene utnyttes optimalt.

Sak 14-16. Akutt beredskap i avtaleinngåelser SØ-avtalespesialister

I følge retningslinje 3 i samarbeidsavtalen mellom kommuner og Sykehuset Østfold, har sykehuset ansvar for akuttberedskap og øyeblikkelig hjelp. Noen fagområder har valgt å bruke avtalespesialister (AS) som primærkontakt for øyeblikkelig-hjelps-henvendelser. Selv om AS er velvillige, så har de ikke sammen infrastruktur og kapasitet til å imøtekomme slike henvendelser til enhver tid.

Fastleger og pasienter opplever dette som frustrerende og ikke optimalt.

Utvalgets råd:

 • Ved behov for øyeblikkelig hjelp på spesialisttjenestenivå ønskes ett sted å henvende seg til for fastleger i Østfold. Det bør være Sykehuset Østfold
 • Oppdatert kunnskap om fylkets avtalespesialisters tilgjengelighet på dagtid vil kunne benyttes av sykehuset for å kanalisere aktuelle pasienter til avtalespesialist.  Mottak av henvendelse fra fastleger og ev. videreformidling skjer av sykehuset.
 • Avtalespesialistene må bidra til at opplysninger om tilstedeværelse og kontaktnummer er oppdatert og tilgjengelig for sykehuset

Sak 15-16. Nye funksjoner i samhandlingsverktøyet Fastlegeportalen

Fastlegeportalen har mange muligheter til å bidra til samarbeid og kontakt mellom aktørene rundt hver pasient. Mulighetene ble presentert i møtet. Bl.a.

 • Uprioritert ventetid / planlagt fravær hos avtalespesialister
 • Uprioritert ventetid hos fastleger
 • Mobilnummer til alle leger som ikke arbeider i sykehus
 • Tilbakeringingsfunksjon ved opptattsignal

Utvalgets råd:

 • Sykehuset må selv beslutte hvordan de vil synliggjøre egen kontaktinformasjon og organisering av svar på telefonhenvendelser
 • Utvalget ønsker at fastlegene i Østfold presenterer sine mobilnummer for innloggede kollegaer i portalen

Sak 16-16. Informasjon om vedtak i sykehusledermøte i sak om reinnleggelser

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets rapport om «Reinnleggelser i sykehus» der Østfold / sykehuset Østfold scoret signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet når det gjelder KOLS og hjertepasienter, er det laget forslag til forbedring med konkrete tiltak. Forslaget er utarbeidet i samarbeid mellom fastleger, øvrige kommunehelsetjenesten og sykehuset. Sykehusledermøtet beslutning 16.8.16 en rekke tiltak.

Saksbehandling i SUFF 30.9.16:

 • Tiltakene virker målrettede og gode og bifalles.

Referent, 
Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef, Sykehuset Østfold

Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg
Mob 91 79 41 51

odd.petter.nilsen@so-hf.no

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022