SUFF- møte 2016-04

Møtereferat 16. desember 2016  (Fullversjon), Tuneteknikeren – Møterom 353 kl. 13-15.  

 

 

Tilstede= Ѵ          Ikke til stede= *

Fastleger

Sykehuset / kommuner

Fredrikstad region, Bjørn-Tore Martinussen -Ѵ

SØ, Einar Gløersen – Ѵ

Sarpsborg region, Knut Gløersen -Ѵ

SØ, Odd Petter Nilsen – Ѵ

Moss region, Jens Lind-Larsen -Ѵ

Kommuneoverlege, Silje Bruland Lavoll – Ѵ

Halden region, Tore Moen -Ѵ

Kommuneoverlege, Anne Kristine Nitter, -Ѵ

Indre Østfold region, Heike Simensen – *

Invitert gjest: PKO-leder, Benny Adelved – Ѵ

Sak 17-16. Orientering om resultat av SUFF-råd gitt i sak 11-16 den 30.9.16

 Ringing av sterkt avvikende prøvesvar fra lab på SØ kveld og helg

Utvalgets råd:

 • Prøver rekvirert av eksterne rekvirenter: Klinisk-kjemisk lab SØ kontakter legevaktene som igjen kontakter pasient (og ev. henvisende lege) og følger opp / vurderer tiltak. Ved behov for spesialistvurdering kontaktes akuttmottaket ved SØ for rådføring / ev. avtale om at pasienten sendes akuttmottaket.
 • Prøver rekvirert av sykehuset selv: Klinisk-kjemisk lab SØ kontakter aktuell bakvakt på SØ.

Pasient kontaktes ved behov. Sykehuslege vurderer om pasienten skal møte på legevakt (reisevei), komme på sykehuset eller kan vente til neste dag med å oppsøke (fast?)lege.

Resultat:

Klinisk kjemisk lab følger utvalgets råd og har laget prosedyre i overensstemmelse med rådet

Sak 18-16.  Oppfølging av kreftpasienter hos fastleger

Fastlegene har fått ansvar for å følge opp bl.a. malignt melanom-, colon- og brystkreftpasienter. Hvordan kan man sikre denne oppfølgingen?

Saksbehandling i SUFF 16.12.16:

 • Det finnes i dag ikke system på fastlegekontorene for innkalling av pasienter for oppfølging flere år framover
 • Stor risiko for avbrudd i oppfølgingen ved skifte av fastlege og flytting
 • Pasienten må selv ta ansvar for å bestille timer iht. plan hvis pasienten er i stand til det

Utvalgets råd:

 • Pasienten må, av sykehuset, få skjema med datoer for oppfølging og beskjed om selv å ta ansvar for å bestille oppfølging hos sin fastlege
 • Naturlig at pakkeforløpskoordinator på sykehuset sikrer denne informasjonen
 • Bruk, skriv ut og gi oppfølgingsoversikten i www.fastlegeportalen.no (Se fanen Oppfølgning under respektive krefttypen) til pasienten ved første konsultasjon, hvis pasienten ikke har oversikten selv.oppfolgning
 • Avdelingssjef onkologisk avdeling bes implementere et informasjonsregime som bedre sikrer oppfølging hos fastlegene

Sak 19-16. Sesonginfluensavaksinasjon i samarbeid mellom Sykehuset Østfold og kommuner

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Fastleger og annet helsepersonell som er i kontakt med kronisk syke pasienter spiller en viktig rolle for å få opp vaksinasjonsdekningen, og på den måten beskytte flere mot alvorlig influensasykdom og komplikasjoner.

Kunne kommunehelsetjenesten fått til et samarbeid / prosjekt mellom Sykehuset Østfold og kommunene/fastlegene for å få opp vaksinasjonsdekningen?

Saksbehandling i SUFF 16.12.16:

 • Råd om vaksinasjon virker best når lege sier: «Jeg syns du bør vaksinere deg».
 • Det betyr at leger ved sengeposter og poliklinikker på sykehuset og fastleger i større grad må oppfordre aktuelle pasienter til vaksinasjon
 • Informasjon på Folkehelseinstituttets sider er god og bør brukes
 • Hvis man skal lage et større vaksinasjonsprosjekt bør man se på andre vaksiner samtid, slik som kikhoste- og pneumokokkvaksine

Utvalgets råd:

 • Det bør etableres et prosjekt på tvers av virksomhetene i Østfold med mål om å øke influensavaksinasjonsdekningen hos risikoutsatte grupper. Målgruppa for informasjonen er, i tillegg til befolkningen, fastleger og sykehusleger
 • Prosjektet bør vurdere om det samtidig er hensiktsmessig å inkludere vaksinasjon mot bl.a. kikhoste og pneumokokker i arbeidet

Sak 20-16. Adressering av SUFF-råd

Saker som behandles i SUFF er ofte meldt av ulike prosesseiere. Råd fra SUFF er naturlig å adressere til respektive prosesseieren. Noen ganger har ett råd fra SUFF flere naturlige adressater.

Saksbehandling i SUFF 16.12.16:

 • Adressering av råd bør være en del av saksbehandlingen
 • Alle fastleger og alle avdelingssjefer i sykehuset skal få referat i tillegg til forslagsstiller/prosesseier
 • SUFF-saker bør ha egen spalte i For Fastleger
 • Forslagsstiller/prosesseier skal gi tilbakemelding om hvordan råd følges / ikke følges

Utvalgets råd:

 • Forslagsstiller/prosesseier er hovedadressat for råd gitt av SUFF og skal gi tilbakemelding på hvordan rådet følges opp
 • Fastleger og avdelingssjefer ved sykehuset skal alltid ha referat
 • Referat skal ligge i fastlegeportalen

Sak 21-16. Evaluering av SUFF til ADMS

ADMS-vedtak: Funksjonstid for SUFF er satt til 2016, som en pilotperiode. Gruppa og gruppas arbeid evalueres halvveis og før utgangen av 2016.

Egenevaluering i SUFF 16.12.16:

 • Arbeidsform og tidsbruk er god
 • En arena der fastlegenes stemme systematisk blir hørt i saker som er viktig for fastlegene – det er ingen alternative arenaer pr. i dag.
 • Positivt at sykehuset har tatt initiativ til en slik arena
 • Forslagsstiller/prosesseier bør i større grad inviteres til drøfting av innmeldte saker
 • Eksistensen av og formålet for SUFF må gjøres bedre kjent blant fastlegene slik at de kan melde inn relevante saker og bruke utvalget aktivt. Dette er en særlig oppgave for fatslegerepresentantene i utvalget
 • Utvalget finner det meningsfylt og nyttig å arbeide for å sikre involvering av fastleger i samarbeidet mellom helsetjenestene i Østfold gjennom SUFF og ønsker at ordningen fortsetter og gjøres permanent
 • Utvalget er enstemmig enig i at SUFF er et godt konsept for å involvere fastleger i samhandlingsreformen i samsvar med Handlingsplan 2015/16 vedtatt i partnerskapsmøtet 9.3.15 .

 

Sak 22-16. Møtedatoer våren 2017

Avhenger av at administrativt samarbeidsutvalg beslutter videre drift av SUFF

 • Fredag 24.3.17 kl. 13-15
 • Fredag 9.6.17 kl. 13-15

Møtested: Tuneteknikeren Sarpsborg

Samhandlingssjef, Sykehuset Østfold

Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg
Mob 91 79 41 51

odd.petter.nilsen@so-hf.no

pdf icon Sakspapirer-til-møte-i-samhandlingsutvalg-for-fastleger-SUFF-16-12-2016-2.pdf
pdf icon Vedlegg-1-SUFF-sak-18-16-Oppfølging-av-kreftpasienter.pdf
pdf icon Vedlegg-2-SUFF-sak-19-16-Sesonginfluensavaksinasjon-samarbeid-SØ-og-kommuner.pdf
pdf icon Vedlegg-3-SUFF-sak-21-16-Evaluering-av-SUFF-etter-5-mnd.pdf
pdf icon nou201620160025000dddpdfs-SUFF.pdf

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022