Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 13.mai 2022

Innhold: 

Sak 05-22 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
Sak 06-22 Psykisk helse DPS/PAM/BUPP – hvordan kan vi bli bedre til å samhandle?
Sak 7 -22 Oppfølgingssak – svar på mammografiscreening
Sak 8-22 Oppfølgingssak – Ny eller endret medikasjon på sykehuset – elektronisk resept
Eventuelt – 2 saker
    – Elektronisk kopi til fastlegene av innkallingsbrevet
    – Juridiske ansvaret for vurderingene som gjøres i samarbeid AAT / legevaktslege.

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold

Referat-SUFF-mote-20220513.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022