Samhandlingsutvalg for fastleger – SUFF

Møtereferat 24. november 2017
Tuneteknikeren – Møterom 353 kl. 13-15
Tilstede= Ѵ          Ikke til stede= * 

Fastleger

 

Sykehuset / kommuner

 

Fredrikstad region

Bjørn-Tore Martinussen

Ѵ

Einar Gløersen
Anette Siebenherz

*
Ѵ

Sarpsborg region

Knut Gløersen

Ѵ

Odd Petter Nilsen

Ѵ

Moss region

Jens Lind-Larsen  

Ѵ

Kommuneoverlege

Silje Bruland Lavoll

Ѵ

Halden region

Tore Moen

Ѵ

Kommuneoverlege

Anne Kristine Nitter

*

Indre Østfold region

Heike Simensen

*

Invitert PKO-leder

Benny Adelved

Ѵ

 

Saksliste

  • Sak 10-17 Samstemming av LIB 
  • Sak 11-17 «Samvettsregler» – Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Sykehuset Østfolds sykehusområde 
  • Sak 12-17 Møteplan 2018
  • Sak 13-17 Evaluering av SUFF – til orientering

Sak 10-17 Samstemming av LIB

Bakgrunn

Praksiskonsulentene fikk i forrige møte i oppdrag å se om eResept-modulen, både på sykehuset og hos fastleger, kan brukes på en måte som gir en kvalitetssikring på det enkelte forskrivningsnivå. Målsetningen er å oppnå en entydig oversikt over LIB inkl. informasjon hva/hvorfor noe er seponert / endret (altså at dette kan spores/vises i forskrivningsmodulen (og ikke bare i epikrisen)).

Drøfting:

Etter grundig testing av Reseptformidler i DIPS og 4 fastlege-epj ser det ikke ut som dette kan løse problemene vedr. kvalitetssikret samstemming av LIB (se rapport, Test av foreskrivningsmodul)

 

Utvalgets råd:

  1. Reseptformidleren er designet for å håndtere resepter og ikke ordinasjoner. Dette medfører at Reseptformidleren ikke gir tilstrekkelig hjelp til samstemming av LIB.
  2. PKO bes sende rapporten til aktuelle myndigheter som kan bidra til forbedringer som gjør reseptformidleren til et egnet verktøy for kvalitetssikring av samstemming av LIB

 

Sak 11-17 «Samvettsregler» –

Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Sykehuset Østfolds sykehusområde

Bakgrunn

Møteplass Oslo har laget er dokument for «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Hovedstadsområdet».

Formål: Anbefalingene skal bidra til god arbeids‐ og ansvarsdeling og likeartet praksis på feltet medisinsk samhandling og omfatter leger i sykehus i Hovedstadsområdet, samt fastlegene i Oslo kommune.

SUFF har nå laget et tilsvarende dokument for Sykehuset Østfold med tilhørende sykehusområde

 

Utvalgets råd

  1. Forslag til anbefalinger er nå ferdigstilt (vedlegg) fra utvalgets side
  2. Forslaget sendes ut på høring til fastleger, avdelingssjefer i SØ og andre aktuelle, før det meldes til Administrativ samarbeidsutvalg som orienteringssak.
  3. Medlemmene av SUFF tar anbefalingen opp i sine ALU-møter

 

Sak 12-17 Møteplan 2018

Forutsatt at SUFF fortsetter i 2018 vedtas denne møteplanen

Det vil bli sendt Outlook-innkalling til medlemmene

Dag

Dato

Tidspunkt

Sted

Fredag

9. februar

KL. 13-15

Tuneteknikeren – møterom 353

Fredag

4. mai

KL. 13-15

Tuneteknikeren – møterom 353

Fredag

21. september

KL. 13-15

Tuneteknikeren – møterom 353

Fredag

30. november

KL. 13-15

Tuneteknikeren – møterom 353

 

Sak 13-17 Evaluering av SUFF – til orientering

Administrativt samarbeidsutvalg nedsatte en arbeidsgruppe for å evaluering av SUFF ved utgangen av 2017. Vedlagt er arbeidsgruppens rapport som er drøftet i administrativt samarbeidsutvalg 9.11.2017 og skal besluttes samme sted 7.12.2017

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022