Akutt Leukemi - Φ

(B73) B73

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Tidligere kjemoterapi / strålebehandling ?

Aktuelt : Anemi-, infeksjon- el. blødnings - tendense? Vekttap , nattesvette el. skjelettsmerter?

Funn : Munnsår ?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, diff , CRP, ALAT, LD, ALP, INR, Krea, urat, bilirubin, Ca, Alb, Blodutstryk.

Vurdering : Pakkeforløp for akutt leukemi på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Tidligere kjemoterapi / strålebehandling ?

Aktuelt : Anemi-, infeksjon- el. blødnings - tendense? Vekttap , nattesvette el. skjelettsmerter?

Funn : Munnsår ?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, diff , CRP, ALAT, LD, ALP, INR, Krea, urat, bilirubin, Ca, Alb, Blodutstryk.

Vurdering : Pakkeforløp for akutt leukemi på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Ved mistanke om kreft bør fastlege ta blodprøver .
 
 Klinisk mistanke  = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp .
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 
 Telefonisk kontakt for akutt innleggelse ved avd. for kreft- og blodsykdommer.
 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke om akutt leukemi oppstår ved følgende:
 • Uforklart forhøyet leukocyttall med forekomst av blaster i blod
 • Blaster i blod uansett leukocyttall
 • Bi- eller pancytopeni (anemi,  nøytropeni , trombopeni uten holdepunkt for mangeltilstand ).
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Leukemi"


Symptomer Vis 33 »

Andre profesjonelle Vis 34 treff »

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om akutt leukemi oppstår ved symptomer på beinmargssvikt:
 • Økt infeksjonstendens
 • Langvarig feber av ukjent årsak
 • Langvarig munnsår/tannkjøttbetennelse
 • Blødningstendens i hud eller slimhinner
 • Ufrivillig vekttap og/eller nattesvette
 • Anemisymptomer
 • Skjelettsmerter
 
Avhengig av klinikken, kan 2 filterfunksjonskategorier være aktuelle for dette pakkeforløp.
 
Ved mistanke om akutt leukemi bør fastlegen ta følgende:
 
Hgb, leukocytter, nøytrofile, trombocytter, differensialtelling, blodutstryk, CRP, Ca, urat, bilirubin, Alp, ALAT, LD, albumin, kreatinin, PT-INR.
  Begrunnet mistanke om akutt leukemi oppstår ved følgende:
 • Uforklart forhøyet leukocyttall med forekomst av blaster i blod
 • Blaster i blod uansett leukocyttall
 • Bi- eller pancytopeni (anemi, nøytropeni, trombopeni uten holdepunkt for mangeltilstand som B12, folat, jern). Noen etniske grupper har lavere normalt nøytrofiltall enn etnisk hvite
 • Fastlege eller annen henvisende lege henviser ved begrunnet mistanke om akutt leukemi telefonisk
 • til pakkeforløp ved Avdeling for blodsykdommer eller indremedisinsk avdeling med spesialist i blodsykdommer for akutt innleggelse.
 • Oppstår begrunnet mistanke om akutt leukemi, for eksempel på klinisk kjemisk laboratorium, bør fastlege motta beskjed telefonisk for rask henvisning til pakkeforløp.
 • Henvisningen skal tydelig merkes Pakkeforløp for akutt leukemi.
Fastlegen eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for akutt leukemi informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om akutt leukemi
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Det diagnostiseres årlig rundt 200 nye tilfelle av akutt leukemi hos voksne. Av disse har vel 160 akutt myelogen leukemi.
Pasienter som tidligere har gjennomgått kreftbehandling med enkelte typer kjemoterapi, spesielt i kombinasjon med strålebehandling, har noe økt risiko.  

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for akutt leukemi

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling2 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)5 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling1 kalenderdag
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling 8 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Akutt leukemi

1 Mistanke om kreft

Mistanke om akutt leukemi oppstår ved symptomer på beinmargssvikt:

 • Økt infeksjonstendens
 • Langvarig feber av ukjent årsak
 • Langvarig munnsår/tannkjøttbetennelse
 • Blødningstendens i hud eller slimhinner
 • Ufrivillig vekttap og/eller nattesvette
 • Anemisymptomer
 • Skjelettsmerter

2 Filterfunksjon

Ved mistanke om akutt leukemi bør fastlegen ta følgende: Hgb, leukocytter, nøytrofile, trombocytter, differensialtelling, blodutstryk, CRP, Ca, urat, bilirubin, Alp, ALAT, LD, albumin, kreatinin, PT-INR.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om akutt leukemi oppstår ved følgende:

 • Uforklart forhøyet leukocyttall med forekomst av blaster i blod
 • Blaster i blod uansett leukocyttall
 • Bi- eller pancytopeni (anemi, nøytropeni, trombopeni uten holdepunkt for mangeltilstand som B12, folat, jern). Noen etniske grupper har lavere normalt nøytrofiltall enn etnisk hvite

4 Henvisning til pakkeforløp

Fastlege eller annen henvisende lege henviser ved begrunnet mistanke om akutt leukemi telefonisk til pakkeforløp ved Avdeling for blodsykdommer eller indremedisinsk avdeling med spesialist i blodsykdommer for akutt innleggelse.

Oppstår begrunnet mistanke om akutt leukemi, for eksempel på klinisk kjemisk laboratorium, bør fastlege motta beskjed telefonisk for rask henvisning til pakkeforløp.

Henvisningen skal tydelig merkes Pakkeforløp for akutt leukemi.

5 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for akutt leukemi informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om akutt leukemi
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Pasienter som tidligere har gjennomgått kreftbehandling med enkelte typer kjemoterapi, spesielt i kombinasjon med strålebehandling, har noe økt risiko.

Se også Pakkeforløp for akutt leukemi og Nasjonalt handlingsprogram med diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Leukemi (B73)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved cellegiftbehandling eller strålebehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • De fleste pasienter med kreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid. Det kan derfor være positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021