Avhengighet - Alkohol

(P15)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Bosted -, familie -, sosial - og arbeids forhold.  Belastninger ressurser og risikobilde .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandlinger og oppfølgningstiltak .

Aktuelt : Beskrivelse av pas. problem , ønske og særlige hensyn. Funksjonsfall . Trauma Suicidalitet ?

Funn : Relevant psykisk- og somatisk status.

Suppl. us : Resultat av ev. rusmiddelanalyse , blodprøver og andre tester ?

Vurdering : Grunnlag for henvisning. Annet somatisk ? Suicidrisiko . Førerkort .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Fam/ Sos : Bosted -, familie -, sosial - og arbeids forhold.  Belastningerressurser og risikobilde .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandlinger og oppfølgningstiltak .

Aktuelt : Beskrivelse av pas. problem , ønske og særlige hensyn. Funksjonsfall . TraumaSuicidalitet ?

Funn : Relevant psykisk- og somatisk status.

Suppl. us : Resultat av ev. rusmiddelanalyse , blodprøver og andre tester ?

Vurdering : Grunnlag for henvisning. Annet somatisk ? Suicidrisiko . Førerkort .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav/høy alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • aktiv bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter
 • type alkohol (eksempelvis teknisk sprit)
 • endret reaksjon på alkohol
 • risikofylt atferdsendring som følge av alkoholbruk
 • opphørt søvn og dårlig ernæring
 • truende delir
 • kjønn
 • risiko for alkoholrelatert kognitiv svikt
 • (selv)destruktiv atferd
  NB! Pakkeforløp for rusbehandling- TSB
 • Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er aktuelt.
  (Nødvendig somatisk diagnostikk vil sluttføres i spesialisthelsetjenesten dersom pasienten vurderes å ha rett til helsehjelp).
 • Det bør komme tydelig frem hva som er begrunnelsen for henvisningen.
 • Ved behov for særlig tilrettelegging, må dette fremkomme i henvisningen.

 

Alkohol kartlegging

 • Når drakk du alkohol sist? (Gå videre kun dersom forbruk siste måned).
 • Hvor mye  alkohol drikker du vanligvis i løpet av en uke? (   -   )
 • Hvor ofte drikker du 5/6  alkoholenheter eller mer når du drikker alkohol?

Tiltak i Gul og Rød sone.

Nyttige lenker

Søk i NEL for "Avhengighet - Alkohol"

Symptomer

Tilstander Vis 23 treff »

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon Vis 24 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Avhengighet - alkohol som hovedrusmiddel (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Avhengighet med alkohol som hovedrusmiddel, eventuelt Audit over 20.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk utredning, poliklinisk behandling, avrusning, dag- og døgnbehandling, i tillegg til samhandling med relevante aktører i første- og andrelinjetjenesten.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • suicidalitet
 • graviditet
 • psykisk og somatisk komorbiditet
 • omsorgsansvar for barn under 18 år, eller annet omsorgsansvar
 • risiko for tap av rammebetingelser som bo, skole- og arbeidsforhold
 • risiko for tap av bærende sosiale relasjoner og familieforhold
 • lav/høy alder
 • pasientens egne mål, ønsker og opplevd lidelsestrykk
 • aktiv bruk av andre rusmidler og/eller medikamenter
 • type alkohol (eksempelvis teknisk sprit)
 • endret reaksjon på alkohol
 • risikofylt atferdsendring som følge av alkoholbruk
 • opphørt søvn og dårlig ernæring
 • truende delir
 • kjønn
 • risiko for alkoholrelatert kognitiv svikt
 • (selv)destruktiv atferd

Ved mer enn 20 alkoholenheter per døgn er fristen 2 uker.

Vurder øyeblikkelig hjelp ved fare for liv og helse.

For pasienter under 23 år er fristen 4 uker.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Kronisk alkoholmisbruk (P15)

 • Sykmelding er aktuelt ved kronisk alkoholisme
  • under aktiv legebehandling, i eller utenfor institusjon.
  • ved fysisk eller psykisk sykdom som følge av alkoholismen
 • Sykmelding må være hensiktsmessig. Fravær fra arbeid gir større mulighet for å drikke. Den mulige gevinsten ved sykmelding må derfor vurderes som større enn fordelen ved å stå i arbeid.
 • Korte sykmeldingsperioder under behandling / oppfølging. Hold totalvarigheten så kort som mulig. Helst ikke mer enn 1 uke på hver sykmeldingsperiode med mindre det er spesielle grunner for å skrive lengre perioder.
 • Gradert sykmelding er førstevalg fordi det sikrer arbeidsplasstilknytning og reduserer risiko for alkoholinntak (sammenliknet med full sykmelding og egenmelding)
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt. Tap av sertifikater kan føre til arbeidsrettede tiltak, omplassering eller omskolering til annet arbeid.
 • Behandling – Pasienter kan sykmeldes dersom de er under godkjent behandling (innlagt) (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn" og beskriv behandlingen jfr FTL 8.4 tredje ledd) Sykepengene kan stoppes om pasienten ikke følger opp behandlingen.
 • Sykmelding på behandlingsdager kan være aktuelt ved poliklinisk behandling hvis det av hensyn til behandlingens virkning er behov for fravær hele dagen og at det er maksimalt en dag i uken.
 • Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved kronisk alkoholisme.
 • Vurder alle sykmeldinger individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Alkohol (helsekrav til førerkort)

Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko

Førerkortgruppe 1

 • Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.
 • Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med varighet for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk.
 • Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

 • Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.
 • Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett i inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk.
 • Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil tre års varighet, før den kan gis med vanlig varighet.

Helseattestens varighet

Selv om helsekravet er oppfylt på attesttidspunktet, kan helseattest gis med kortere varighet enn angitt i § 36, dersom legen mener at dette er nødvendig for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021