Artroser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Relevant komorbiditet.

Aktuelt : Hevelse i ledd? Grad av smerter og funksjonsnedsettelse.

Funn : Hevelse? Redusert bevegelighet?

Suppl. us : RTG og ev. CRP.

Vurdering : Henviser til vurdering hos  revmatolog for...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Relevant komorbiditet.

Aktuelt : Hevelse i ledd? Grad av smerter og funksjonsnedsettelse.

Funn : Hevelse? Redusert bevegelighet?

Suppl. us : RTG og ev. CRP.

Vurdering : Henviser til vurdering hos  revmatolog for...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • hovne ledd 
 • sterke smerter
 • komorbiditet
 • grad av funksjonstap

 Det er sjelden indikasjon for henvisning til spesialist før det er aktuelt med ortopedisk kirurgi.

Søk i NEL for "Artroser"

Andre profesjonelle Vis 18 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Artroser i småledd i hender og føtter. Helsehjelpen i revmatologi er knyttet til ikke-operativ behandling og moderate plager. Som hovedregel skal tilstanden behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og labprøver. Vurdering av fysioterapeut med orientering om øvelser og trening. Orientering om medikamentelle og kirurgisk behandlingstiltak. Behov for leddinjeksjoner.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hovne ledd
 • sterke smerter
 • komorbiditet
 • grad av funksjonstap
Utdypende forklaring på tilstand
Artroser i småledd i hender og føtter. Helsehjelpen i revmatologi er knyttet til ikke-operativ behandling og moderate plager. Som hovedregel skal tilstanden behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, labprøver og bildediagnostikk inkludert ultralyd-undersøkelse. Vurdering av funksjon hos ergoterapeut. Orientering om behandlingsalternativer med vekt på smertebehandling, ortosebehandlig, funksjonsrådgiving og operasjon.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • hovne ledd
 • sterke smerter
 • komorbiditet
 • grad av funksjonstap

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Svekket førlighet (helsekrav til førerkort)

Helsekravet til førlighet er at søker må ha tilstrekkelig førlighet til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, inkludert nedsatt gripeevne.

Dersom legen har grunn til å tro at en førlighetssvekkelse vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest med anbefaling om førerett for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet er oppfylt, kan legen oversende saken til fylkesmannen som kan be om kjørevurdering hos regionvegkontoret før det gis helseattest.

Relevant spesialist kan i denne sammenheng være nevrolog, jf. vedlegg 1 § 17 nr. 6 til 8, spesialist i fysikalsk medisin og indremedisiner.

Slik § 41 første og annet ledd er formulert, har det skapt usikkerhet om det ved progressiv førlighetssvekkelse skal gjøres en vurdering av om søker har tilstrekkelig førlighet ved bruk av støtteskinne (ortose), protese eller eventuell kjøretøytilpasning. Helsedirektoratet vil legge fram forslag til en endring av bestemmelsen, slik at det presiseres at helseattest kan gis etter en vurdering av om det er tilstrekkelig førlighet, eventuelt ved bruk av personlig hjelpemiddel som skinne og/eller protese eller ved bruk av automatgir. Forslag til endringer vil bli utarbeidet i samarbeid med Vegdirektoratet.

Midlertidig ordning

I påvente av forskriftsendring er Helsedirektoratet og Vegdirektoratet enig om at legen kan gi helseattest for inntil ett år dersom en søker med antatt progressiv førlighetssvekkelse har tilstrekkelig førlighet til trafikksikker kjøring ved bruk av ortose (skinne ) og/eller protese. I slike tilfelle vil det ikke være nødvendig å søke dispensasjon fra fylkesmannen.

Ved tvil om helsekravet er oppfylt ved progressiv førlighetssvekkelse, vil kjørevurdering kunne gjennomføres med bruk av ortose/protese. Resultatet av kjørevurderingen sendes til legen som avgjør om det kan gis helseattest med anbefaling om førerett.

Hvis legen vurderer at søker med progressiv førlighetssvekkelse har tilstrekkelig førlighet til trafikksikkerføring av motorvogn ved bruk av ortose og/eller protese, skal det krysses av for at søker fyller helsekravet, jf. helseattesten spørsmål 14. Der det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, angis begrenset varighet under konklusjonen i helseattesten, og det krysses av i feltet for protese/ortose under vilkår i revidert helseattest. Inntil revidert helseattest er klar, gis opplysninger under «Særlige vilkår».

Dersom førligheten ikke er tilstrekkelig i armer og ben uten tilpasninger av kjøretøyet, herunder automatgir, må vedkommende inntil videre ha en dispensasjon for å få førerett. Enten en dispensasjon fra regionvegkontoret (ved stabile tilstander) eller fra fylkesmannen (ved progressive tilstander). Det kreves også dispensasjon fra regionvegkontoret når helsekravet ikke er oppfylt, men tilstanden er stabil ved bruk av protese eller ortose.

Ved stabil førlighetssvekkelse skal legen som tidligere vurdere om helsekravet er oppfylt uten bruk av personlige hjelpemidler som protese/ortose. Dersom det ikke er tilstrekkelig førlighet til trafikksikkerføring av motorvogn uten bruk av protese/ortose, skal legen da krysse av for at søker mangler tilstrekkelig førlighet.

Føreretten kan begrenses til motorkjøretøy som er spesielt tilpasset eller har personlig ekstrautstyr.

Ved vurderingen av om helsekravet er oppfylt for førerkortgruppe 2 og 3 etter § 41 første ledd, og om førerett kan gis etter andre og tredje ledd, skal det tas hensyn til de ytterligere risikoer og farer som er forbundet med å føre motorvogn i disse førerkortgruppene.


Se dette kapittel i veilederen Helseattest_forerett Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021