Bekymring for barn <6 år

(P29)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer . Funksjonsfall . Trauma Suicidalitet ?

Funn : Psykisk og somatisk status.  Motivasjon og samtykke .

Suppl. us : Ev. testersultater og blodprøver .

Vurdering : Bekymring for barn < 6 år ( nr: 1 ). Annet somatisk ? Suicidrisiko .

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer . Funksjonsfall . TraumaSuicidalitet ?

Funn : Psykisk og somatisk status.  Motivasjon og samtykke .

Suppl. us : Ev. testersultater og blodprøver .

Vurdering : Bekymring for barn 1. Alvorlig bekymring for barn under 6 år
2. Mistanke om gjennomgripende utviklings- forstyrrelse (autisme)
3. Mistanke om trasslidelse / adferdsforstyrrelse
4. Mistanke om hyperkinetisk forstyrrelser (ADHD)
5. Mistanke om Tourette syndrom
6. Skolevegring
7. Mistanke om angstlidelse
8. Mistanke om tvangstanker / tvangshandlinger
9. Mistanke om spiseforstyrrelse
10. Mistanke om depresjon
11. Mistanke om bipolar lidelse
12. Vedvarende og alvorlig selvskading
13. Mistanke om psykose
14. Alvorlige psykiske reaksjoner etter traumer, kriser eller katastrofer
15. Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom
16. Annet " href="#" class="to-copy flp_tooltip" data-original-title="Inntil 2 henvisningsgrunner med kode kan oppgis.
1. Alvorlig bekymring for barn under 6 år
2. Mistanke om gjennomgripende utviklings- forstyrrelse (autisme)
3. Mistanke om trasslidelse / adferdsforstyrrelse
4. Mistanke om hyperkinetisk forstyrrelser (ADHD)
5. Mistanke om Tourette syndrom
6. Skolevegring
7. Mistanke om angstlidelse
8. Mistanke om tvangstanker / tvangshandlinger
9. Mistanke om spiseforstyrrelse
10. Mistanke om depresjon
11. Mistanke om bipolar lidelse
12. Vedvarende og alvorlig selvskading
13. Mistanke om psykose
14. Alvorlige psykiske reaksjoner etter traumer, kriser eller katastrofer
15. Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom
16. Annet " data-params="" data-html="true" data-toggle="tooltip" data-placement="top" data-clipboard-action="copy" data-clipboard-target="#Zde4pP" data-trigger="click">nr: 1 ). Annet somatisk ? Suicidrisiko .

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • barnets biologiske forutsetninger
 • grad av barnets eventuelle utviklingsforstyrrelse
 • foresattes omsorgsevne
 • ressurser/belastninger i familie og nærmiljø
  Tegn på alvorlig psykisk lidelse kan være (ikke uttømmende)
 • funksjonsfall eller vedvarende vansker med å delta i barnehage, skole, arbeid eller sosialt.
 • vedvarende angst eller nedstemthet
 • betydelig nedsatt konsentrasjon og/eller stor indre uro/rastløshet
 • selvmordstanker og/eller selvskading
 • vesentlig endring i døgnrytme (i sammenheng med andre tegn)
 • markant endring i stemningsleie som gir mistanke om mani eller moderat til alvorlig depresjon
 • alvorlig vekttap som gir grunn til bekymring for spiseforstyrrelse
 • vedvarende kroppslige symptomer hvor det ikke er påvist noen somatisk årsak
 • vedvarende gjenopplevelser (flashbacks eller mareritt) etter potensielt traumatiserende erfaringer
 • mulige hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger
 • problematisk bruk av rusmidler (se også veileder Tidlig intervensjon på rusområdet)
 • vedvarende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (OCD)

Søk i NEL for "Bekymring for barn"

Andre profesjonelle

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, samspillskartlegging samt veiledning av foreldre, skole, barnehage og nettverk. I mange tilfelle direkte arbeid med samspill og foreldreferdigheter.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets biologiske forutsetninger
 • grad av barnets eventuelle utviklingsforstyrrelse
 • foresattes omsorgsevne
 • ressurser/belastninger i familie og nærmiljø
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, samspillskartlegging samt veiledning av foreldre, skole, barnehage og nettverk. I mange tilfeller direkte arbeid med samspill og foreldreferdigheter.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • barnets biologiske forutsetninger
 • grad av barnets eventuelle utviklingsforstyrrelse
 • foresattes omsorgsevne
 • ressurser/belastninger i familie og nærmiljø

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021