Blærekreft - Φ

(U79)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk Yrkeseksposisjon ?

Aktuelt : Makroskopisk hematuri? Påvist  gjentatatte episoder  med mikroskopisk hematuri?

Funn : Palpabel oppfylling i mage?

Suppl. us : Ev. beskrivelse av radiologisk funn. Tidligere cystoskopi?

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for blærekreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : RøykYrkeseksposisjon ?

Aktuelt : Makroskopisk

Funn : Palpabel oppfylling i mage?

Suppl. us : Ev. beskrivelse av radiologisk funn. Tidligere cystoskopi?

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for blærekreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft kan fastlege utrede  selv . Merking .
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke om blærekreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:
 • Makroskopisk hematuri uten annen åpenbar forklaring som for eksempel katetermanipulasjon eller førstegangs urinveisinfeksjon hos yngre (
 • Gjentatte (tre prøver med minst en måned mellom hver) episoder med mikroskopisk hematuri påvist ved urinstix eller mikroskopi hos personer over 50 år og som røyker eller har arbeid knyttet til håndtering av kjemikalier eller kombinert med smerter i blæreregionen
 • Bildemessig påvist malignitetssuspekt lesjon i blære
 • Tilfeldig påvist malignitetssuspekte forandringer i blære
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søkeresultat i NEL for 'blærekreft'

Symptomer

Tilstander Vis 19 treff »

Andre profesjonelle

Video

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om kreft i blære oppstår ved følgende alarmsymptomer alene eller i kombinasjon:
 • Blod i urinen
 • Smerter i blæreregionen
 • Palpabel oppfylling i mage
Ved alle disse symptomene vil det være kreft kun hos et fåtall av pasientene.
 • Det må foreligge en kombinasjon av symptomer og/eller kjente risikofaktorer for at mistanken om kreft i blære er sterkt nok begrunnet til at pasienten skal henvises til pakkeforløp.
 • Pasienter som oppfyller kriteriene for mistanke om blærekreft kan utredes hos fastlegen i samarbeid med bildediagnostisk avdeling og eventuelt praktiserende spesialist i urologi eller på urologisk avdeling med CT-urografi og cystoskopi. Denne utredningen inngår da i filterfunksjonen før eventuell inklusjon i pakkeforløp.
Begrunnet mistanke om blærekreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:
 • Makroskopisk hematuri uten annen åpenbar forklaring som for eksempel katetermanipulasjon eller førstegangs urinveisinfeksjon hos yngre (
 • Gjentatte (tre prøver med minst en måned mellom hver) episoder med mikroskopisk hematuri påvist ved urinstix eller mikroskopi hos personer over 50 år og som røyker eller har arbeid knyttet til håndtering av kjemikalier eller kombinert med smerter i blæreregionen
 • Bildemessig påvist malignitetssuspekt lesjon i blære
 • Tilfeldig påvist malignitetssuspekte forandringer i blære
 • Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for blærekreft.
 • Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.
 • Eventuelle biopsisvar legges ved.
Ved mistanke om kreft drøfter legen henvisning til urolog med pasienten og eventuelt pårørende. Ved begrunnet mistanke om blærekreft skal det informeres om:
 • Den begrunnede mistanken om blærekreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • I 2012 fikk rundt 1350 personer påvist blærekreft i Norge
 • Prevalensen var i 2012 rundt 11000
 • Røyking er den viktigste risikofaktoren for blærekreft.
 • Eksponering for aromatiske aminer og benzenderivater i yrkessammenheng er også kjente risikofaktorer.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for blærekreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)25 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling46 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling46 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling46 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Blærekreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke om kreft i blære oppstår ved følgende symptomer alene eller i kombinasjon:

 • Blod i urinen
 • Smerter i blæreregionen
 • Palpabel oppfylling i mage

Ved alle disse symptomene vil det være kreft kun hos et fåtall av pasientene.

2 Filterfunksjon

Det må foreligge en kombinasjon av symptomer og/eller kjente risikofaktorer for at mistanken om kreft i blære er sterkt nok begrunnet til at pasienten skal henvises til pakkeforløp.

Pasienter som oppfyller kriteriene for mistanke om blærekreft kan utredes hos fastlegen i samarbeid med bildediagnostisk avdeling og eventuelt praktiserende spesialist i urologi eller på urologisk avdeling med CT-urografi og cystoskopi. Denne utredningen inngår da i filterfunksjonen før eventuell inklusjon i pakkeforløp.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om blærekreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:

 • Makroskopisk hematuri uten annen åpenbar forklaring som for eksempel katetermanipulasjon eller førstegangs urinveisinfeksjon hos yngre (<40 år), ikke røykende kvinner
 • Gjentatte (tre prøver med minst en måned mellom hver) episoder med mikroskopisk hematuri påvist ved urinstix eller mikroskopi hos personer over 50 år og som røyker eller har arbeid knyttet til håndtering av kjemikalier eller kombinert med smerter i blæreregionen
 • Bildemessig påvist malignitetssuspekt lesjon i blære
 • Tilfeldig påvist malignitetssuspekte forandringer i blære

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for blærekreft.

Det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft. Eventuelle biopsisvar legges ved.

5 Kommunikasjon

Ved begrunnet mistanke om blærekreft skal det informeres om:

 • Den begrunnede mistanken om blærekreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Røyking er den viktigste risikofaktoren for blærekreft. Eksponering for aromatiske aminer og benzenderivater i yrkessammenheng er også kjente risikofaktorer.

Se også Pakkeforløp for blærekreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Blærekreft (U76 Ondartet svulst i urinblære)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter avsluttet behandling.
 • De fleste pasienter med denne typen kreft vil bli friske eller symptomfrie etter behandling. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdoms og behandlingsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021