Brystkreft - Φ

Fam/ Sos : Arvelighet ? Andre risikofaktorer ?

Anamnese : Menarche ,   menopause og barnefødsler ? Tidl. hormonterapi? P-piller Tidl. brystdiagnostikk ?

Aktuelt : Nyoppstått kul i ett bryst?  Symptomer ?

Funn : Beskrivelse av tumor , hud , brystvorte og lymfeknuter .

Vurdering : Pakkeforløp for brystkreft på grunnlag av ....  Info til pasienten .

Fam/ Sos : Arvelighet ? Andre risikofaktorer ?

Anamnese : Menarche ,   menopause og barnefødsler ? Tidl. hormonterapi? P-pillerTidl. brystdiagnostikk ?

Aktuelt : Nyoppstått kul i ett bryst?  Symptomer ?

Funn : Beskrivelse av tumor , hud , brystvorte og lymfeknuter .

Vurdering : Pakkeforløp for brystkreft på grunnlag av ....  Info til pasienten .

Filterfunksjon og gradering av mistanke
Ved mistanke om kreft undersøkes pasienten klinisk før henvisning til pakkeforløp.
Klinisk mistanke  = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp 
 
Begrunnet mistanke om brystkreft oppstår ved:
 • Palpatorisk suspekt tumor (fast, fiksert og ikke velavgrenset)
 • Nytilkommet inndratt- hud
 • Nytilkommet inndratt brystvorte(ikke retraherbar).
 • Sår/eksem i brystvorte/ areola.
 • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Brystkreft"


Symptomer

Andre profesjonelle Vis 25 treff »

Annet

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


 
Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


 
Mistanke om kreft oppstår ved følgende (alarm) symptomer:
 • Ethvert nyoppstått symptom eller palpatorisk funn i et bryst. Det gjøres en klinisk vurdering og tas beslutning om hvorvidt det er grunn til ytterligere utredning med billeddiagnostikk.
 • Enhver nyoppdaget kul i bryst hos en kvinne over 50 år må oppfattes som suspekt malign.
 • Fastlegen skal gjøre en klinisk undersøkelse av bryst og aksiller før henvising til pakkeforløp.
 • Fra privat røntgeninstitutt skal mammografi og ultralyd med nålprøve, fortrinnsvis grovnål, være utført.
Begrunnet mistanke om brystkreft oppstår:
 • Palpatorisk suspekt tumor. En palpatorisk suspekt tumor er vanligvis fast og ikke velavgrenset. Den kan være fiksert til omgivende vev, hud eller fascie
 • Nytilkommet inndratt og ikke retraherbar brystvorte
 • Nytilkommet hudinndragning
 • Sår eller eksem på brystvorte eller areola
 • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for brystkreft. Henvisningsårsaken skal fremgå av henvisningen, inkludert at det er begrunnet mistanke om brystkreft. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft. Eventuelle biopsisvar legges ved.
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om brystkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • Brystkreft utgjør 22 prosent av all kreft hos kvinner
 • I 2012 fikk 2956 kvinner og 28 menn brystkreft i Norge
 • 21 prosent er yngre enn 50 år, 5 prosent under40 år og 2 prosent under 35 år
 • I 2012 levde rundt 40000 kvinner etter en brystkreftdiagnose
Risiko for utvikling av brystkreft er avhengig av en rekke faktorer. Arvelig brystkreft mistenkes hvis:
 • Brystkreft før fylte 40 år
 • Både bryst- og eggstokkreft
 • To 1. grads slektninger med brystkreft før fylte 50 år eller eggstokkreft
 • Tre 1. grads slektninger slektninger med brystkreft over minst to generasjoner og minst en før fylte 50 år
 • Brystkreft hos menn
 • Påvist mutasjon av brystkreftgener i familienIkke-arvelige faktorer, som øker risikoen for utvikling av brystkreft, omfatter blant annet:
 • Ved mistanke kan fastlege henvise til genetisk veiledning og eventuell prøvetakning. Hvis mistanken bekreftes skal pasienten inn i et spesielt kontrollprogram.
 • Tidlig alder for første menstruasjon
 • Ingen eller sene barnefødsler
 • Overvekt
 • Sen overgangsalder
 • Hormonbehandling i overgangsalderen
 • Alkohol

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for brystkreft ogNasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.
Shortcode:

Risiko for utvikling av brystkreft er avhengig av en rekke faktorer.

Man kan dele disse i to: arvelige og ikke-arvelige.
Av arvelige a?rsaker som er kjent i dag, er feil/ mutasjoner i BRCA 1 og 2-genene de viktigste. Dette er a?rsak til 3 – 5 prosent av brystkrefttilfellene. Men det er ogsa? arvelige faktorer man ikke kjenner sa? godt til i dag.

Arvelig brystkreft kan mistenkes hvis:

 • Brystkreft før fylte 40 a?r
 • Ba?de bryst og eggstokkreft
 • To førstegradsslektninger med bryst- eller eggstokkreft før fylte 50 a?r
 • Tre førstegradsslektninger med brystkreft over minst to generasjoner og minst en før fylte 50 a?r
 • Brystkreft hos menn
 • Pa?vist mutasjon av brystkreftgener i familien
 • Bilateral brystkreft

Ved mistanke kan fastlege henvise til genetisk veiledning og eventuell prøvetakning.

Ikke-arvelige faktorer, som øker risikoen for utvikling av brystkreft er blant annet:

 • Tidlig alder for første menstruasjon
 • Ingen eller sene barnefødsler
 • Overvekt
 • Sen overgangsalder
 • Hormonbehandling i overgangsalderen
 • Alkohol

Tilstedeværelse av e?n eller flere av ikke-arvelige faktorer utløser ikke spesielle kontrolltiltak eller tilbud om ekstra undersøkelser som for eksempel mammografi. Fysisk aktivitet ser ut til a? redusere risikoen.

 • recommendationId: 388
 • sectionId: 1325
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T21:58:38.917
 • updatedDate: 2016-07-22T09:04:00.19
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Ethvert nyoppsta?tt symptom eller kjennbart funn i et bryst kan være tegn pa? brystkreft og skal lede til nærmere undersøkelse hos fastlege. Fastlegen foretar en klinisk vurdering og avgjør om det er grunn til ytterligere utredning med bildediagnostikk. Enhver nyoppdaget kul i bryst hos en kvinne over 50 år må oppfattes som suspekt malign.

Screeningundersøkelse

Organisert, populasjonsbasert mammografiscreening er et landsdekkende tilbud til kvinner uten symptomer fra brystene i aldersgruppen 50 - 69 a?r. Det er rundt 700 000 kvinner i denne ma?lgruppen. Mammografiscreening er ikke en diagnostisk undersøkelse og kan ikke erstatte klinisk mammografi hos kvinner med symptomer fra brystene. Screeningprogrammet har en sekundær forebyggende funksjon og bidrar til a? forebygge utvikling av fremskreden sykdom. Funn ved mammografiscreening kan gi begrunnet mistanke om kreft og lede til at pasienten henvises til Pakkeforløp for brystkreft.

Filterfunksjon

Fastlegen skal gjøre en klinisk undersøkelse av bryst og aksiller før henvisning til pakkeforløp.

Fra privat røntgeninstitutt skal mammografi og ultralyd med nåleprøve, fortrinnsvis grovnål, være utført.

 • recommendationId: 389
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:00:35.223
 • updatedDate: 2016-07-22T09:08:46.817
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasienten skal henvises til utredning i pakkeforløp dersom ett eller flere av disse symptomer eller funn er tilstede:

 • Palpatorisk suspekt tumor
 • Nytilkommet inndratt, ikke retraherbar brystvorte
 • Nytilkommet hudinndragning
 • Sa?r eller eksem pa? brystvorte eller areola
 • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen
 • Bildediagnostisk suspekt forandring funnet pa? mammografiscreening selektert som tyderesultat 4 eller 5, og der konsensusmøtet bekrefter slik mistanke eller ved undersøkelse pa? privat røntgeninstitutt.

Ved funn av aksillemetastase uten kjent utgangspunkt, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for brystkreft.

Ved påvist brystkreft, i de tilfeller pasienten ikke er henvist til Pakkeforløp for brystkreft, skal pasienten henvises til Pakkeforløp for brystkreft.

 • recommendationId: 390
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:01:41.673
 • updatedDate: 2016-07-22T09:11:37.987
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

En forutsetning for raskt pakkeforløp er at henvisning fra fastlege eller privat røntgeninstitutt inneholder opplysninger om begrunnet mistanke om brystkreft.

Henvisningen skal tydelig merkes «Pakkeforløp for brystkreft» og sendes elektronisk (klart a? foretrekke) eller telefonisk henvisning (unntaksvis) etterfulgt av henvisning pa? papir (faks eller post).

 • recommendationId: 391
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:02:13.52
 • updatedDate: 2016-08-24T13:04:57.15
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Pasienten skal henvises til utredning og eventuell behandling i Pakkeforløp for brystkreft hvis ett av symptomene eller funnene under punkt om begrunnet mistanke er tilstede.


 • recommendationId: 392
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:02:45.143
 • updatedDate: 2016-07-22T09:13:07.94
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Fastlege eller annen henvisende instans er ansvarlig for a? informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om brystkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • recommendationId: 393
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:03:14.187
 • updatedDate: 2014-12-15T22:03:14.187
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: toranders

Fastlege/primærhelsetjenesten, avtalespesialist, enheter/avdelinger i eget helseforetak, annet helseforetak, nasjonale screeningprogram eller øvrige virksomheter kan henvise pasienter til Pakkeforløp for brystkreft i spesialisthelsetjenesten. Henvisning skal sendes offentlig sykehus.

 • recommendationId: 394
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 6
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:03:35.183
 • updatedDate: 2016-07-22T09:13:48.63
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Kode for start av Pakkeforløp for brystkreft skal registreres på dato når:

 1. Henvisning merket "Pakkeforløp" mottas i spesialisthelsetjenesten.
 2. Henvisning som oppfyller kravene til pakkeforløp, men ikke er merket "Pakkeforløp", er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
 3. Begrunnet mistanke om kreft oppstår eller det påvises kreft i spesialisthelsetjenesten, og dette dokumenteres i journalen til pasienten.
 4. Bildediagnostisk suspekt forandring funnet pa? mammogra?screening, selektert som tyderesultat 4 eller 5, og der konsensusmøtet bekrefter slik mistanke.

Registreringen skal skje i offentlig sykehus, inkludert private ideelle sykehus. Det er vanligvis den kliniske sykehusavdeling som koder start pakkeforløp. Det skal løpende dokumenteres i pasientens journal at pasienten er inkludert i Pakkeforløp for brystkreft.

Det skal registreres:

KodeKodebeskrivelse
A01AStart pakkeforløp - henvisning mottatt
 • recommendationId: 395
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 7
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:04:44.437
 • updatedDate: 2016-07-22T08:52:58.353
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild
ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
 • recommendationId: 396
 • sectionId: 1325
 • sortOrder: 8
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2014-12-15T22:07:49.977
 • updatedDate: 2015-04-30T12:25:23.697
 • createdBy: toranders
 • updatedBy: borghild

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for brystkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling 13 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling 10 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling 27 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling 24 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Brystkreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke om kreft oppsta?r ved følgende (alarm) symptomer:

 • Ethvert nyoppsta?tt symptom eller palpatorisk funn i et bryst. Det gjøres en klinisk vurdering og tas beslutning om hvorvidt det er grunn til ytterligere utredning med billeddiagnostikk
 • Enhver nyoppdaget kul i bryst hos en kvinne over 50 a?r ma? oppfattes som suspekt malign

2 Filterfunksjon

Fastlegen skal gjøre en klinisk undersøkelse av bryst og aksiller før henvising til pakkeforløp.

Fra privat røntgeninstitutt skal mammografi og ultralyd med na?lprøve, fortrinnsvis grovna?l, være utført.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om brystkreft oppsta?r:

 • Palpatorisk suspekt tumor (vanligvis fast og ikke velavgrenset). Den kan være fiksert til omgivende vev, hud eller fascie
 • Nytilkommet inndratt og ikke retraherbar brystvorte
 • Nytilkommet hudinndragning
 • Sa?r eller eksem pa? brystvorte eller areola
 • Klinisk suspekte lymfeknuter i armhulen

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for brystkreft.

Det skal fremga? tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft. Eventuelle biopsisvar legges ved.

5 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om brystkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Risiko for utvikling av brystkreft er avhengig av en rekke faktorer.

Arvelig brystkreft mistenkes hvis:

 • Brystkreft før fylte 40 a?r
 • Ba?de bryst- og eggstokkreft
 • To 1. grads slektninger med brystkreft før fylte 50 a?r eller eggstokkreft
 • Tre 1. grads slektninger slektninger med brystkreft over minst to generasjoner og minst en før fylte 50 a?r
 • Brystkreft hos menn
 • Pa?vist mutasjon av brystkreftgener i familien

Ved mistanke kan fastlege henvise til genetisk veiledning og eventuell prøvetakning.
Hvis mistanken bekreftes skal pasienten inn i et spesielt kontrollprogram.

Ikke-arvelige faktorer, som øker risikoen for utvikling av brystkreft, omfatter blant annet:

 • Tidlig alder for første menstruasjon
 • Ingen eller sene barnefødsler
 • Overvekt
 • Sen overgangsalder
 • Hormonbehandling i overgangsalderen
 • Alkohol

Se også Pakkeforløp for brystkreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021