Demyeliniserende sykdom / MS

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familieanamnese.

Anamnese : Komorbiditet . Kjent MS eller autoimmune sykdommer?

Aktuelt : Allmenne -, motoriske -,   sensoriske -, paroksysmale -, symptomer el. CNS utfall.

Funn : Koodinasjon . Sensibilitet, motorikk - og reflekser . Facialisparese? Øye us .

Suppl. us : MR .

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familieanamnese.

Anamnese : Komorbiditet . Kjent MS eller autoimmune sykdommer?

Aktuelt : Allmenne -, motoriske -,   sensoriske -, paroksysmale -, symptomer el. CNS utfall.

Funn : Koodinasjon . Sensibilitet, motorikk - og reflekser . Facialisparese? Øye us .

Suppl. us : MR .

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp
 • alder (yngre prioriteres høyere)
 • type symptom
 • rask progresjon av symptomer
 • gjentatte symptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Demyeliniserende sykdom (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nyoppståtte symptomer, utfall eller MR-funn som kan gi mistanke om demyeliniserende sykdom. Uspesifikke symptomer med negativ MR (for eksempel kronisk tretthet) anses ikke å ha behov for nevrologisk utredning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder (yngre prioriteres høyere)
 • type symptom
 • rask progresjon av symptomer
 • gjentatte symptomer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde: www.epilepsibehandling.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Link til Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
   
 
Kilde: www.helsedirektoratet.noSist oppdatert: 28.11.2021

Multippel Sklerose MS (N86)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil MS med moderate nevrologiske utfall. MS er en kronisk sykdom og tilrettelegging på arbeidsplassen bør vurderes tidlig. Skifte av arbeid kan være nødvendig.
 • Sykmelding er vanligvis nødvendig 1 til 2 uker eller mer under pågående atakker og tilhørende behandling.
 • Vurder gradert sykmelding ved eksempelvis bivirkninger som tretthet ved oppstart av sykdomsmodifiserende behandling, eller fatiguetilstander knyttet til sykdom eller behandling.
 • Sykmelding på behandlingsdager kan benyttes for å gjennomføre selvadministrert behandling og infusjonsbehandling på sykehus (forutsatt at det ikke dreier seg om mer enn en dag i uken).
 • Alvorlig, progredierende MS kan være uforenlig med arbeid.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
Kild: www.helsedirektoratet.noSist oppdatert: 28.11.2021

Multippel sklerose (helsekrav til førerkort)

Sykdommen har store variasjoner i forløp. Forløpet som sådan og nye behandlingsformer kan gjøre at søker har tilnærmet normal funksjonsevne over år. Temporær funksjonssvikt kan gjøre at søker bør avstå fra kjøring i perioder. Det kreves tett samhandling mellom nevrolog og fastlege i oppfølgende vurdering av sikker kjøreevne.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom det etter vurdering av nevrolog er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen, eller lenger dersom nevrolog anbefaler det.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom det etter vurdering av nevrolog er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen. Krav om vurdering av nevrolog hvert femte år.


 test_forerett Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021