Diabetes I , komplisert

(T89)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiedisposisjon?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut ? Utvikling? Symptomer? Behandling ? Problemer ? Konsekvenser ?

Funn : BMI. BT.  Percentilskjema .

Suppl. us : BS, HbA1c, lipider, krea, ev. uAKR, C-peptid . U- glukose, ketoner, μ-alb.

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiedisposisjon?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut ? Utvikling? Symptomer? Behandling ? Problemer ? Konsekvenser ?

Funn : BMI. BT.  Percentilskjema .

Suppl. us : BS, HbA1c, lipider, krea, ev. uAKR, C-peptid . U- glukose, ketoner, μ-alb.

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • nyoppstått eller akutte diabetesfotproblem
 • hypoglykemiproblem
 • meget dårlig blodsukkerregulering
 • økende øyeproblem
 • økende nyreproblem
 • alkohol-/stoffmisbruk
 • psykososiale forhold
 • kognitiv svikt
 • graviditetsønske

Søk i NEL for "Diabetes"


Symptomer Vis 100 treff »

Sykepleie Vis 51 treff »

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Diabetes - mellitus type 1, kjent fra før (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk behandling og veiledning/opplæring.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppstått eller akutte diabetesfotproblem
 • hypoglykemiproblem
 • meget dårlig blodsukkerregulering
 • økende øyeproblem
 • økende nyreproblem
 • alkohol-/stoffmisbruk
 • psykososiale forhold
 • kognitiv svikt
 • graviditetsønske

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved akutte metabolske forstyrrelser og/eller stor hyperglykemi.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Diabetes type 1 (T89)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil diabetes type I
 • Kortvarige egenmeldinger eller sykmeldinger kan være nødvendig ved symptomgivende blodsukkersvingninger.
 • Sykmelding kan være nødvendig i inntil 3 uker I forbindelse med diagnose og oppstart av behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Førerkortgruppe 1, 2 og 3

Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1 og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3.

Informasjon under «Praktisk»

Under «Praktisk» finnes ytterligere informasjon om:

 • veiledning til regelverket for førerkortgruppe 1, 2 og 3
 • utstedelse av helseattest
 • relevante lenker

Ved behandling med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder bestemmelsene som står under teksten for de enkelte førerkortgruppene.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt dersom søkeren

 • ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene
 • har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og
 • følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn.

Dersom pasienten ikke følger legens anbefalinger, må legen vurdere om dette representerer en trafikksikkerhetsrisiko. Helsekravet vil ikke være oppfylt hvis legen vurderer at pasientens egenoppfølging fører til at det er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet dersom det har vært ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene.

Dersom det ikke har vært et slikt anfall de siste 12 månedene, kan helseattest gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet.

Hvis pasienten har helseattest og førerkort med begrenset varighet, er det ikke nødvendig å utstede ny helseattest etter ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre. Dette forutsetter at pasienten følges opp av lege etter gjeldende retningslinjer. Se under «Praktisk».

Et nytt EU-direktiv – kommisjonsdirektiv 2016/1106 – åpner for at det på bestemte vilkår kan gis førerett i førerkortgruppe 1 også ved mer enn ett anfall av alvorlig hypoglykemi i løpet av en 12 måneders periode. Det vil bli gjennomført en endring av vedlegg 1 § 31 i tråd med direktivet. Det er uklart når endringen vil tre i kraft fordi direktivet enda ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Veilederen vil bli oppdatert når forskriften blir endret.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt dersom søkeren

 • ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste 12 månedene
 • har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
 • følger legens råd og anbefalinger
 • kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og
 • har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet.

Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.

Informasjon under «Praktisk»

Under «Praktisk» finnes ytterligere informasjon om:

 • veiledning til hvilke legemidler som vurderes å kunne gi hypoglykemi
 • veiledning til vurderinger omkring hypoglykemi
 • veiledning til redusert evne til å merke hypoglykemi
 • veiledning til regelverket for førerkortgruppe 1
 • veiledning til regelverket for førekortgruppe 2 og 3 - kompetansebevis for utrykningskjøretøy og kjøreseddel

Førerkortgruppe 2 og 3

Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, og som i løpet av de siste 12 månedene har hatt et anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, kan etter en individuell vurdering gis helseattest med anbefaling om førerett for førerkortgruppe 2 og 3 dersom:

 • relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet
 • det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget og
 • vilkårene i § 31 kolonne C bokstav b til e for å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 er oppfylt

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet.

Helseattest med anbefaling om førerett kan ikke gis for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.

Informasjon under «Praktisk»

Under «Praktisk» finnes ytterligere informasjon om:

 • veiledning til hvilke legemidler som vurderes å kunne gi hypoglykemi
 • veiledning til regelverket for førerkortgruppe 2 og 3

Se dette kapittel Helseattest - forerett Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021