Diagnostikk av kognitiv svikt

(P20)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Bo- og familie situasjon. Sanser , (kognitiv) funksjonsnivå og ev. offentlig hjelp. Førerkort .

Anamnese : Psyk- og somatisk sykdommer og behandlinger . Rus og suisidalitet.

Aktuelt : symptome debut og varighet. ADL og psykisk funksjonsnivå. Utprøvde tiltak ?

Funn : BT, puls, avvikende nevrologi eller somatikk.

Suppl. us : Blod prøver og EKG. Ev. CT - / MR caput. Ev. spinal punksjon.

Vurdering : Henvises til utredning. Info til pasienten . Kontakt ved innkalling .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Bo- og familie situasjon. Sanser , (kognitiv) funksjonsnivå og ev. offentlig hjelp. Førerkort .

Anamnese : Psyk- og somatisk sykdommer og behandlinger . Rus og suisidalitet.

Aktuelt : symptome debut og varighet. ADL og psykisk funksjonsnivå. Utprøvde tiltak ?

Funn : BT, puls, avvikende nevrologi eller somatikk.

Suppl. us : Blod prøver og EKG. Ev. CT - / MR caput. Ev. spinal punksjon.

Vurdering : Henvises til utredning. Info til pasienten . Kontakt ved innkalling .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av pårørendestress
 • psykiatriske og nevrologiske tilleggssymptomer/APSD
 • rask progresjon
 • komorbiditet
 • polyfarmasi
 • rusproblematikk
 • multifunksjonssvikt
 • dårlig fungerende nettverk
 

Søk i NEL for "Diagnostikk av kognitiv svikt"

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Komplisert kognitiv svikt (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av pårørendestress
 • psykiatriske og nevrologiske tilleggssymptomer/APSD
 • rask progresjon
 • komorbiditet
 • polyfarmasi
 • rusproblematikk
 • multifunksjonssvikt
 • dårlig fungerende nettverk

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Kognitiv svikt (helsekrav til førerkort)

Søkers kognitive funksjon: Apraksi, agnosi og neglekt er uforenlig med førerett.

Legen må være særlig oppmerksom på søkerens:

 • Rom-retningssans
 • Psykomotorisk tempo
 • Hukommelse
 • Dømmekraft
 • Evne til planlegging og eksekutiv funksjon
 • Sykdomsinnsikt
 • Økt trettbarhet
 • Panikk/stressreaksjoner
 • Impulskontroll
 • Irritabilitet/aggressivitet
 • Utagerende atferd
 • Evne til å utføre kjente handlinger korrekt (apraksi)
 • Evne til å tolke kjente sansestimuli korrekt (agnosi)
 • Oppmerksomhet mot kontralaterale sansestimuli (neglekt)

Komparentopplysninger: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har lenke til et skjema som er spesielt utformet til komparenters vurdering av søkers kjøreferdigheter (PDF, aldringoghelse.no). Oppdatert i 2018.

Kognitive tester: Ved mistanke om kognitiv svikt, skal gjennomprøvde tester brukes.

TMT-NR3 er best egnet til å avdekke sviktende kjøreevne ved nedsatt psykomotorisk tempo, nedsatt rom/retningssans og nedsatt eksekutiv funksjon. Testene skal gjennomføres i angitt rekkefølge og i samme seanse.

TMT-NR3 Manual 2018 (PDF, aldringoghelse.no)
TMT-NR3 Oppgaveark (PDF, aldringoghelse.no)

MMSE-NR3 (oppdatert 2018) (PDF, aldringoghelse.no) (med tilhørende stimulusark oppgave 14-15 (PDF) og stimulusark oppgave 18-20 (PDF) og Klokketest KT-NR 3 (oppdatert 2018) (PDF, aldringoghelse.no) kan brukes supplerende.

Indikerer godkjent Tvil Indikerer svikt
TMT-A-NR3 ? 60 sek 61-110 sek ? 111 sek
TMT-B-NR3 ? 170 sek 171-300 sek ? 301 sek

Skårene skrives inn i helseattesten under «tilleggsopplysninger».

 • Ved skår i kolonnen «indikerer godkjent» er det sjelden tale om kognitiv svikt av betydning for kjøreevnen dersom det ikke kommer fram tegn til kognitiv svikt gjennom helseundersøkelsen forøvrig. Undersøkelsen av søker og opplysninger fra komparenter kan likevel gjøre at en henvisning for videre utredning bør gjøres.
 • Ved skåring i feltet for «tvil» vil henvisning som regel være riktig tiltak for en vurdering av søkers kognitive funksjon.
 • Ved skåring i kolonnen «indikerer svikt» vil helsekrav sjelden være oppfylt. Der samtale og komparentopplysninger likevel tyder på tilfredsstillende kjøreatferd hos søker, bør søker henvises til nevropsykologisk testing.

Ved skår i kolonnene for «tvil» eller «indikerer svikt», kan MMSE-NR3 (med tilhørende stimulusark) og Klokketest KT-NR3 være supplerende tester (se lenker til testene over).

Indikerer godkjent Tvil Indikerer svikt
MMSE-NR3 ? 26 19-25 ? 18
Klokketest KT-NR3 4-5 2-3 0-1

Helseattest

Legen må vurdere om det kan foreligge kognitiv svikt ved en rekke tilstander, jf. anbefalinger om nevrologiske sykdommer, søvnsykdommer, psykiske lidelser, midler som kan påvirke kjøreevnen og respirasjonssykdommer.

Der en kjørevurdering er gjennomført, skal resultatet foreligge før legen gjør sin endelige konklusjon.

Etter fylte 75 år kan helseattesten gis maksimal varighet på tre år og deretter maksimalt to år. Ved tegn på sviktende kognitive funksjoner bør det ikke gis helseattest for mer enn ett år av gangen. Ved angivelse av varighet på helseattesten skal legen gjøre en vurdering av antatt utvikling for tilstanden som har gitt eller kan gi kognitiv svekkelse.


Se dette kapittel i veilederen Helseattest_forerett 
 Trail-making_A_og_B
 Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021