ADD / ADHD hos barn

P81

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer . Funksjonsfall . Trauma Suicidalitet ? Rus?

Funn : Psykisk og somatisk status.  Motivasjon og samtykke ( ungdom ).

Suppl. us : ASRS 6Q / 18Q og ev. andre testersultater , EKG og EEG . Blodprøver .

Vurdering : Mistanke om ADD/ADHD ( nr: 4 ). Annet somatisk ? Suicidrisiko . Førerkort .

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer . Funksjonsfall . TraumaSuicidalitet ? Rus?

Funn : Psykisk og somatisk status.  Motivasjon og samtykke ( ungdom ).

Suppl. us : ASRS 6Q / 18Q og ev. andre testersultater , EKG og EEG . Blodprøver .

Vurdering : Mistanke om ADD/ADHD ( nr: 4 ). Annet somatisk ? Suicidrisiko . Førerkort .

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

 Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • Atferdsforstyrrelse karakterisert ved et gjentatt og vedvarende mønster av dyssosial, aggressiv og trassig atferd
 • Stor samlet symptombelastning
 • Tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • Symptomer forårsaket av somatiske forhold
  Tegn på alvorlig psykisk lidelse kan være (ikke uttømmende)
 • funksjonsfall eller vedvarende vansker med å delta i barnehage, skole, arbeid eller sosialt.
 • vedvarende angst eller nedstemthet
 • betydelig nedsatt konsentrasjon og/eller stor indre uro/rastløshet
 • selvmordstanker og/eller selvskading
 • vesentlig endring i døgnrytme (i sammenheng med andre tegn)
 • markant endring i stemningsleie som gir mistanke om mani eller moderat til alvorlig depresjon
 • alvorlig vekttap som gir grunn til bekymring for spiseforstyrrelse
 • vedvarende kroppslige symptomer hvor det ikke er påvist noen somatisk årsak
 • vedvarende gjenopplevelser (flashbacks eller mareritt) etter potensielt traumatiserende erfaringer
 • mulige hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger
 • problematisk bruk av rusmidler (se også veileder Tidlig intervensjon på rusområdet)
 • vedvarende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (OCD)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.Vurderingsmal

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD) - mistanke (veiledende frist 13 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kan også omfatte tilstander der oppmerksomhetsvanskene er de sentrale vanskene (ADD).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, medisinering/medikamentutprøvning, atferdsregulerende tiltak samt veiledning til foreldre, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk.
Veiledende frist for start utredning
13 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • atferdsforstyrrelse karakterisert ved et gjentatt og vedvarende mønster av dyssosial, aggressiv og trassig atferd
 • stor samlet symptombelastning
 • tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021