Hjernekreft- Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos :    

Aktuelt : Epilepsi , hodepine , fokale ufallssymptomer el. endring i adferd/konisjon/personlighet ?

Suppl. us : CT- / MR- el. andre bildematerial sendes av henviseren til sykehuset.

Vurdering : Pakkeforløp / filterfunksjon for hjernekreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos :    

Aktuelt : Epilepsi , hodepine , fokale ufallssymptomer el. endring i adferd/konisjon/personlighet ?

Suppl. us : CT- / MR- el. andre bildematerial sendes av henviseren til sykehuset.

Vurdering : Pakkeforløp / filterfunksjon for hjernekreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft kan utredes  av fastlege. . Merking .
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Ved begrunnet mistanke taes telefonisk kontakt med vakthavende nevrolog eller nevrokirurg.
 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke om hjernekreft oppstår ved:
 • CT- eller MR-skanning, ofte utført på andre indikasjoner, har påvist romoppfyllende prosess i hjernevevet
 • Nyoppståtte objektive fokale nevrologiske utfallssymptomer som for eksempel halvsidig parese, styringsproblemer eller språkforstyrrelser uten andre sannsynlige forklaringer som for eksempel hjerneslag
 • Nyoppstått epileptisk anfall hos voksne
 • Nyoppståtte, raskt progredierende endringer i adferd, personlighet eller kognisjon. Mindre endringer med langsom progresjon hvor mistanken om hjernesvulst er liten, kan utredes av fastlegen med MR
 • Nyoppstått, progredierende hodepine eller alvorlig forverring av kronisk hodepine (trykkpreget) uten andre sannsynlige årsaker enn hjernesvulst. Hodepine som ikke virker trykksuspekt og med langsom progresjon hvor mistanken om svulst er liten, kan utredes av fastlegen med MR
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om hjernesvulst utløses av mange ulike nevrologiske symptomer og hendelser. Uklare eller vage symptomer som ikke fyller kriteriene nevnt under kan utredes og følges opp av fastlege og andre leger utenfor sykehus.
Filterfunksjonen ivaretas av fastlege, nevrolog eller annen lege.
Begrunnet mistanke om svulst i hjernen oppstår når minst ett av følgende kriterier er oppfylt:
 • CT- eller MR-skanning, ofte utført på andre indikasjoner, har påvist romoppfyllende prosess i hjernevevet
 • Nyoppståtte objektive fokale nevrologiske utfallssymptomer som for eksempel halvsidig parese, styringsproblemer eller språkforstyrrelser uten andre sannsynlige forklaringer som for eksempel hjerneslag
 • Nyoppstått epileptisk anfall hos voksne
 • Nyoppståtte, raskt progredierende endringer i adferd, personlighet eller kognisjon. Mindre endringer med langsom progresjon hvor mistanken om hjernesvulst er liten, kan utredes av fastlegen med MR
 • Nyoppstått, progredierende hodepine eller alvorlig forverring av kronisk hodepine (trykkpreget) uten andre sannsynlige årsaker enn hjernesvulst. Hodepine som ikke virker trykksuspekt og med langsom progresjon hvor mistanken om svulst er liten, kan utredes av fastlegen med MR
Lege utenfor sykehus vil ikke kunne avgjøre om en svulst i hjernen er høygradig eller ikke. Alle pasienter med begrunnet mistanke om hjernesvulst bør derfor henvises Pakkeforløp for hjernekreft
Ved begrunnet mistanke om hjernesvulst henvises pasienten til nevrologisk eller nevrokirurgisk avdeling via telefonisk kontakt med vakthavende nevrolog eller nevrokirurg. Denne avgjør om pasienten skal legges inn eller tas imot til poliklinisk utredning. Henvisning sendes med pasienten ved akutt innleggelse, elektronisk hvis mulig eller per faks. Henviser/henvisende avdeling har ansvar for at eventuelle CT- og/eller MR-bilder sendes nevrologisk eller nevrokirurgisk avdeling elektronisk eller på CD.
Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten og eventuelle pårørende om:
 • Den begrunnede mistanken om hjernesvulst
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Fordi noen hjernesvulster påvirker pasienten kognitivt er det viktig at pårørende informeres sammen med pasienten.
Det diagnostiseres årlig rundt 250 høygradige og rundt 70 lavgradige hjernesvulster i Norge. Høygradige hjernesvulstene har dårligst prognose.
De aller fleste pasienter som får kreft i hjernen tilhører ikke noen definert risikogruppe.
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for hjernekreft.  

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Forløpstider i Pakkeforløp for hjernekreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)8 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling21 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling28 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling28 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 28.11.2021

Hjernekreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke om hjernesvulst utløses av mange ulike nevrologiske symptomer og hendelser. Uklare eller vage symptomer som ikke fyller kriteriene nevnt under kan utredes og følges opp av fastlege og andre leger utenfor sykehus.

2 Filterfunksjon

Filterfunksjonen ivaretas av fastlege, nevrolog eller annen lege.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om svulst i hjernen oppstår når minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

 • CT- eller MR-skanning, ofte utført på andre indikasjoner, har påvist romoppfyllende prosess i hjernevevet
 • Nyoppståtte objektive fokale nevrologiske utfallssymptomer som for eksempel halvsidig parese, styringsproblemer eller språkforstyrrelser uten andre sannsynlige forklaringer som for eksempel hjerneslag
 • Nyoppstått epileptisk anfall hos voksne
 • Nyoppståtte, raskt progredierende endringer i adferd, personlighet eller kognisjon. Mindre endringer med langsom progresjon hvor mistanken om hjernesvulst er liten, kan utredes av fastlegen med MR
 • Nyoppstått, progredierende hodepine eller alvorlig forverring av kronisk hodepine (trykkpreget) uten andre sannsynlige årsaker enn hjernesvulst. Hodepine som ikke virker trykksuspekt og med langsom progresjon hvor mistanken om svulst er liten, kan utredes av fastlegen med MR

Lege utenfor sykehus vil ikke kunne avgjøre om en svulst i hjernen er høygradig eller ikke. Alle pasienter med begrunnet mistanke om hjernesvulst bør derfor henvises Pakkeforløp for hjernekreft.

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke om hjernesvulst henvises pasienten til nevrologisk eller nevrokirurgisk avdeling via telefonisk kontakt med vakthavende nevrolog eller nevrokirurg. Denne avgjør om pasienten skal legges inn eller tas imot til poliklinisk utredning. Henvisning sendes med pasienten ved akutt innleggelse, elektronisk hvis mulig eller per faks. Henviser/henvisende avdeling har ansvar for at eventuelle CT- og/eller MR-bilder sendes nevrologisk eller nevrokirurgisk avdeling elektronisk eller på CD.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten og eventuelle pårørende om:

 • Den begrunnede mistanken om hjernesvulst
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

Fordi noen hjernesvulster påvirker pasienten kognitivt er det viktig at pårørende informeres sammen med pasienten.

6 Risikogrupper

De aller fleste pasienter som får kreft i hjernen tilhører ikke noen definert risikogruppe.

Se også Pakkeforløp for hjernekreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021