Hodepine

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familieanamnese. Graviditet?

Anamnese : Relevant komorbiditet . Ev. tidl. forebyggende- og behandlings forsøk med resulat.

Aktuelt : Beskrivelse av hodepine og progresjon . Tilleggs symptomer ? Trauma ?

Funn : Infeksjon - el. allmenne symptomer? BT. Carotisbilyd? Myalgi? Nevrologiske utfall?         .

Suppl. us : Ev. CT/MR -svar.

Obs! : Anfallskalender. Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familieanamnese. Graviditet?

Anamnese : Relevant komorbiditet . Ev. tidl. forebyggende- og behandlings forsøk med resulat.

Aktuelt : Beskrivelse av hodepine og progresjon . Tilleggs symptomer ? Trauma ?

Funn : Infeksjon - el. allmenne symptomer? BT. Carotisbilyd? Myalgi? Nevrologiske utfall?         .

Suppl. us : Ev. CT/MR -svar.

Obs! : Anfallskalender. Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • smerteintensitet
 • tilleggssymptomer som indikerer alvorlighetsgrad
 • raskt økende symptomer
Egne Definsjoner
 • Migrene symotomer
 • Migrene karakteristika
 • Migrene varighet
 • Aura symptomer
 • Aura karakteristika .
Migrene typer
 • Migrene uten aura: Minst 5 anfall m. migrene -symotomer , -karakteristika og -varighet .
 • Migrene med aura: Minst 2 anfall m. revesibel aura -symptomer   og  -karakteristika
 • Kronisk migrene:  Betydelig forekomst av  hodepine som oppfyller  hyppighet- og  anfalls kriterier.
 • Status migrenosus:  Varig  anfall hos kjent migrene pas. m. nye symptomer og mønster .

Søk i NEL for "Hodepine"

Tilstander Vis 260 treff »

Andre profesjonelle Vis 142 treff »

Sykepleie Vis 64 treff »

Video

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: Helsedirektoratet - Prioriteringsveileder


PubMed

Cephalalgia. 2013 Jul;33(9):629-808. doi: 10.1177/0333102413485658. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). Comment in ICHD-3 beta is published. Use it immediately. [Cephalalgia. 2013] PMID: 23771276 PubMed

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Nevrologiske tilleggssymptomer. Manglende effekt av behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerteintensitet
 • tilleggssymptomer som indikerer alvorlighetsgrad
 • raskt økende symptomer
Utdypende forklaring på tilstand
Ukomplisert migrene og spenningshodepine. Normal bildediagnostikk. Lavgradig hodepine. Ingen nevrologiske tilleggssymptomer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved mild hodepine, men alle tilstander må behandles individuelt.
 • Fleksible løsninger for arbeidsaktivitet er en viktig tilrettelegging for å unngå sykefravær.
 • Sykmelding er ofte nødvendig med individuell vurdering av lengde
  • ved kraftig, vedvarende hodepine som begrenser kognitiv funksjon,
  • ved kraftige hodesmerter der man responderer dårlig på behandling
  • ved behov for restitusjon når arbeidsevnen er nedsatt
 • Ved spesifikk diagnose, se egne beslutningsstøttetekster (N89 Migrene, N95 Tensjonshodepine, N90 Clusterhodepine)


 • Kort egenmelding eller sykmelding er aktuelt ved akutte anfall. Ved akutte anfall hvor egenmeldinger er brukt opp, anbefales avtale om telefonisk kontakt på anfallsdagen, og senere oppfølging med utskriving av sykmelding.
 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig mellom anfall, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Det kan være behov for kort sykmelding ved hyppige anfall der det er behov for restitusjon og forebygging av kronifisering.
 • Migreneanfall er uforutsigbare, og tilrettelegging med fleksibel arbeidstid, hjemmekontorløsning og oppgavebasert arbeid kan bedre mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Turnusarbeid kan være ugunstig.
 • Ved hyppige anfall og/eller høyt fravær kan pasient eller arbeidsgiver søke om fritak for arbeidsgiveransvar ved kronisk sykdom
 • Kronisk migrene gir betydelig redusert funksjonsnivå, med stor grad av uforutsigbarhet når det gjelder arbeidsdeltagelse.
 • Egenmelding eller full sykmelding under anfall
 • Sykmelding kan være nødvendig gjennom en periode av anfall. Under perioder med hyppige klasehodepineanfall er mulighet for å fungere i fullt arbeid begrenset. Tilrettelegging med fleksibel arbeidstid og/eller hjemmekontorløsning kan redusere behov for sykmelding.
 • Sykdommen er uavhengig av type arbeid og arbeidsbelastning, men arbeidsbelastning har betydning for mestring av sykdommen.
 • Kronisk klasehodepine kan redusere funksjonsevne slik at varig arbeidsuførhet ikke kan unngås.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021