Kronisk Lymfatisk Leukemi - Φ

(B73)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelighet for lymfoproliferativ sykdom.

Aktuelt : Anemi? Leukocytose ? Økt infeksjontendense? B-symptomer ?

Funn : En el. flere forstørrete lymfeknuter?

Suppl. us : Hb, LPK, diff , TPK, ALP, ALAT, LD, Krea, bilirubin, blodutstrykk.

Vurdering : Pakkeforløp for KLL på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvelighet for lymfoproliferativ sykdom.

Aktuelt : Anemi? Leukocytose ? Økt infeksjontendense? B-symptomer ?

Funn : En el. flere forstørrete lymfeknuter?

Suppl. us : Hb, LPK, diff , TPK, ALP, ALAT, LD, Krea, bilirubin, blodutstrykk.

Vurdering : Pakkeforløp for KLL på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Ved mistanke om kreft bør fastlege ta blodprøver .
 
 Klinisk mistanke = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke om Kronisk lymfatisk leukemi oppstår ved funn av:
 • Absolutt lymfocytose > 5 x 109/l i blod med moden morfologi.
 
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om KLL kan oppstå ved:
 • Tilfeldig funn av leukocytose
 • En eller flere forstørrete lymfeknuter
 • Anemisymptomer
 • Infeksjonstendens
 • Utilsiktet vekttap
 • Nattesvette
  Ved mistanke om KLL bør fastlege/annen lege ta følgende blodprøver: Hgb, leukocytter, differensialtelling, blodutstryk, trombocytter, nøytrofile, kreatinin, bilirubin, ALP, ALAT, LD.
Begrunnet mistanke om KLL oppstår ved funn av:
 • Absolutt lymfocytose >5 x 109/l i blod med moden morfologi
Ved begrunnet mistanke om KLL henviser fastlegen eller annen henvisende lege pasienten til Pakkeforløp for KLL ved Avdeling for blodsykdommer eller medisinsk avdeling med spesialist i blodsykdommer, eventuelt med kontakt til slik spesialist. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for KLL skal informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Det er 170-200 nye tilfeller av KLL hvert år.
Familiær forekomst av lymfoproliferativ sykdom gir noe økt risiko for KLL.
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Forløpstider i pakkeforløp for KLL

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling14 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling8 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling32 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 30.11.2021

Kronisk lymfatisk leukemi

1 Mistanke om kreft

Mistanke om KLL kan oppstå ved:

 • Tilfeldig funn av leukocytose
 • En eller flere forstørrete lymfeknuter
 • Anemisymptomer
 • Infeksjonstendens
 • Utilsiktet vekttap
 • Nattesvette

2 Filterfunksjon

Ved mistanke om KLL bør fastlege/annen lege ta følgende blodprøver:
Hgb, leukocytter, differensialtelling, blodutstryk, trombocytter, nøytrofile, kreatinin, bilirubin, ALP, ALAT, LD.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om KLL oppstår ved funn av:

 • Absolutt lymfocytose >5 x 109/l i blod med moden morfologi

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke om KLL henviser fastlegen eller annen henvisende lege pasienten til Pakkeforløp for KLL ved Avdeling for blodsykdommer eller medisinsk avdeling med spesialist i blodsykdommer, eventuelt med kontakt til slik spesialist.

Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

5 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til Pakkeforløp for KLL skal informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Familiær forekomst av lymfoproliferativ sykdom gir noe økt risiko for KLL.

Se også Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Leukemi (B73)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved cellegiftbehandling eller strålebehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår.
 • De fleste pasienter med kreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid. Det kan derfor være positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021