Lungekreft - Φ

(R84)

Disse, for lungekreft mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Aktiv- /passiv røyking?

Aktuelt : Vedvarende - hoste, heshet, dyspne, bryst/skuldersmerter el.  hemoptyse ? Alarm symptomer ?

Funn : Thorax funn el. finger-clubbing?

Suppl. us : RTG - thorax og ev. CT -thorax.

Vurdering : Pakkeforløp / Filterfunksjon for lungekreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Aktiv- /passiv røyking?

Aktuelt : Vedvarende - hoste, heshet, dyspne, bryst/skuldersmerter el.  hemoptyse ? Alarm symptomer ?

Funn : Thorax funn el. finger-clubbing?

Suppl. us : RTG - thorax og ev. CT -thorax.

Vurdering : Pakkeforløp / Filterfunksjon for lungekreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Ved mistanke om kreft bestiller fastlegen RTG .
 
Klinisk mistanke  = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 
 Ø-hjelp innleggelse ved stridor el. tegn på obstruksjon av vena cava superior.
 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 
Begrunnet mistanke om lungekreft oppstår ved:
 • Røntgen eller CT thorax viser malignitetssuspekt forandring i lunge, inklusiv ensidig pleuravæske og lungefortetninger som går langsomt tilbake
 • Biopsi tyder på at det foreligger kreftsykdom med primært utgangspunkt i lungen
Henvisning uten opphold  til Pakkeforløp ved:
 • Vedvarende hemoptyse i mer enn en uke hos røyker/eks-røyker over 40 år
 • Tegn på obstruksjon av vena cava superior: Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes
 • Stridor: Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes

Ved fortsatt klinisk mistanke henvises pasienten til pakkeforløp til tross for normale eller uspesifikke funn ved røntgen thorax.

 

Kommunikasjon - Pasienten informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Lungekreft"


Andre profesjonelle Vis 31 treff »

Pasientinformasjon Vis 53 treff »

Sykepleie

Video

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Det er ingen symptomer som entydig peker mot lungekreft. Mistanken bygger på en samlet vurdering av pasienten inkludert alder og risikofaktorer.
 
Følgende symptomer gir mistanke om lungekreft og skal føre til at røntgen thorax (front og side) tas:
 • Hemoptyse eller
 • Et av følgende uforklarlige og vedvarende (over 3 uker) symptomer eller funn:
  • Hoste
  • Heshet
  • Dyspne
  • Thorax-funn
  • Bryst-/skuldersmerter,
  • Vekttap
  • Finger-clubbing
 
 • Røntgen thorax (front og side) bør tas snarlig og primært innen en virkedag når en pasient har symptomer som gir mistanke om lungekreft.
 • Alternativt kan fastlege henvise direkte til CT thorax.
Begrunnet mistanke om lungekreft oppstår når:
 • Røntgen eller CT thorax viser malignitetssuspekt forandring i lunge, inklusiv ensidig pleuravæske og lungefortetninger som går langsomt tilbake
 • Biopsi tyder på at det foreligger kreftsykdom med primært utgangspunkt i lungen
Pasienter bør også uten opphold og uten å vente på svar på røntgen thorax henvises til Pakkeforløp for lungekreft ved:
 • Vedvarende hemoptyse i mer enn en uke hos røyker/eks-røyker over 40 år
 • Tegn på obstruksjon av vena cava superior: Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes
 • Stridor: Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes
Ved fortsatt klinisk mistanke om lungekreft til tross for normale eller uspesifikke funn ved røntgen thorax skal pasienten henvises til Pakkeforløp for lungekreft.
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for lungekreft.  
 
 • Henvisningsårsaken skal fremgå av henvisningen, inkludert at det er begrunnet mistanke om lungekreft.
 • Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft. Eventuelt biopsisvar skal legges ved.
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om lungekreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 • I 2012 fikk 2900 personer lungekreft i Norge. 45 prosent er kvinner
 • Prevalensen av lungekreft i Norge ved utgangen av 2012 var om lag 6000
 • Røykere og tidligere røykere i aldersgruppen over 40 år
 [/dt_sc_accordion_group]

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Forløpstider i pakkeforløp for lungekreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstider
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling42 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling42 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 30.11.2021

Lungekreft

1 Mistanke om kreft

Det er ingen symptomer som entydig peker mot lungekreft. Mistanken bygger pa? en samlet vurdering av pasienten inkludert alder og risikofaktorer.

Følgende symptomer gir mistanke om lungekreft og skal føre til at røntgen thorax (front og side) tas:

 • Hemoptyse eller
 • Et av følgende uforklarlige og vedvarende (over 3 uker) symptomer eller funn. Hoste, bryst-/skuldersmerter, dyspne, vekttap, thorax- funn, heshet, finger-clubbing

2 Filterfunksjon

Røntgen thorax (front og side) bør tas snarlig og primært innen en virkedag na?r en pasient har symptomer som gir mistanke om lungekreft. Alternativt kan fastlege henvise direkte til CT thorax.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om lungekreft oppsta?r:

 • Røntgen eller CT thorax viser malignitetssuspekt forandring i lunge, inklusiv ensidig pleuravæske og lungefortetninger som ga?r langsomt tilbake
 • Biopsi tyder pa? at det foreligger kreftsykdom med primært utgangspunkt i lungen

Pasienter bør ogsa? uten opphold og uten a? vente pa? svar pa? røntgen thorax henvises til Pakkeforløp for lungekreft ved:

 • Vedvarende hemoptyse i mer enn en uke hos røyker/eks-røyker over 40 a?r
 • Tegn pa? obstruksjon av vena cava superior: Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes
 • Stridor: Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes

Ved fortsatt klinisk mistanke om lungekreft til tross for normale eller uspesifikke funn ved røntgen thorax skal pasienten henvises til Pakkeforløp for lungekreft.

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for lungekreft.

Det skal fremga? tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft. Eventuelt biopsisvar skal legges ved.

Henvisningen må også inneholde andre relevante opplysninger, som f.eks. bruk av blodfortynnende medikamenter og vesentlig komorbiditet.

5 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om lungekreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

 • Røykere og tidligere røykere i aldersgruppen over 40 a?r

Se også Pakkeforløp for lungekreft og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Kreft i nese, tunge, munnhule og svelg (R85 Ondartet svulst i luftveiene)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter behandling.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Mange pasienter med kreft vil bli friske og komme tilbake i arbeid, det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021