Prostatakreft - Φ

(Y77)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelig belastning ?

Anamnese : Komorbiditet. Antikoagulantia?

Aktuelt : Symptomer (IPSS) og varighet. Tegn til metastatisk sykdom?

Funn : UVI utelukket? Rektal us

Suppl. us : Hb, ALP, Krea, PSA x2.

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for prostatakreft på grunnlag av ...

Obs! : MR sjekkliste og vekt. Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 

Fam/ Sos : Arvelig belastning ?

Anamnese : Komorbiditet. Antikoagulantia?

Aktuelt : Symptomer (IPSS) og varighet. Tegn til metastatisk sykdom?

Funn : UVI utelukket? Rektal us

Suppl. us : Hb, ALP, Krea, PSA x2.

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for prostatakreft på grunnlag av ...

Obs! : MR sjekkliste og vekt. Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 
Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft henviser fastlegen til urolog / urologisk avd. . Merking .
 
Begrunnet mistanke  og henvisning til pakkeforløp er begrenset til spesialist i urologi. 
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp (forbeholdt urologer)
 
Begrunnet mistanke om prostatakreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:
 • Forhøyet PSA
 • Og/eller suspekt palpasjonsfunn
 • Samlet klinisk vurdering
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søkeresultat for 'prostatakreft'


Symptomer

Tilstander Vis 34 treff »

Andre profesjonelle Vis 17 treff »

Pasientinformasjon Vis 33 treff »

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Urolog.

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Ofte foreligger ingen spesifikke symptomer, men mistanke oppstår ved:
 • Nedre urinveissymptomer hos menn
 • Symptomer på avansert sykdom, lokal eller metastatisk
 • Patologisk funn ved rektal eksplorasjon som for eksempel asymmetri i form og konsistens. Dette er henvisningsgrunn uavhengig av PSA
 • PSA tas ved lokale funn, symptomer eller arvelig belastning. PSA tas to ganger med 3 ukers mellomrom
 • Arvelig disposisjon: Pasienten henvises vanligvis til urolog for vurdering av om det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft. Men pasient kan evt. også henvises direkte til sykehuspoliklinikk for start pakkeforløp.
Fastlege henviser til filterfunsjon.
 
Henvisningen til urologisk poliklinikk eller spesialist skal inneholde opplysninger om:
 • Symptomene og varighet
 • Samtidige sykdommer
 • Resultater av rektal undersøkelse
 • PSA x2, kreatinin, ALP, Hb
 • Urinveisinfeksjon utelukket. Ved infeksjon skal PSA måling gjentas etter 1-2 måneder.
 • Kontaktinformasjon, telefon pasient, telefon henvisende lege
 • MR sjekkliste, behov for mpMR prostata vurderes av urolog
 • Faste medisiner, antikoagulerende
 • Konklusjon at det er mistanke om kreft og at pasienten er informert og samtykker til henvisning
 
Urolog/urologisk poliklinikk vurderer om det er begrunnet mistanke om kreft i prostata på bakgrunn av:
 • Forhøyet PSA
 • Og/eller suspekt palpasjonsfunn
 • Samlet klinisk vurdering
 
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for prostatkreft. Henvisningsårsaken skal fremgå av henvisningen, inkludert at det er begrunnet mistanke om prostatakreft. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om prostatakreft.
 
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om prostatakreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
 
 • Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn i Norge
 • I 2012 fikk noe over 4900 menn prostatakreft i Norge
 • Prevalensen per 31.12. 2012 er rundt 37000
 
 • Menn med påvist prostatakreft hos to første- gradslektninger under 60 år
 • Menn med påvist prostatakreft hos tre nære førstegradsslektninger uavhengig av alder
 • Menn med påvist mutasjon i BRCA2-genet
 

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Forløpstider i pakkeforløp for prostatakreft

Tabellen viser de samlede forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget Pasient- og brukerrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpsbeskrivelse Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 10 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 24 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 32 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 3 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 32 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Overvåking uten behandling (aktiv overvåking) 3 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 66 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 37 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 66 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Overvåking uten behandling (aktiv overvåking) 37 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 28.11.2021

Prostatakreft

1 Mistanke om kreft

Mistanke om prostatakreft oppstår primært når forhøyet PSA påvises ved generell helseundersøkelse. Vannlatingsbesvær eller smerter som følge av prostatakreft skyldes oftest at sykdommen er lokalt avansert eller har spredt seg til skjelettet.

Ved mistanke om prostatakreft gjøres:

 • Generell klinisk undersøkelse
 • Digital rektal eksplorasjon (DRE)
 • Ved patologisk palpasjonsfunn skal pasienter henvises uavhengig av PSA
 • Måling av PSA. Ved normal DRE måles PSA to ganger med 3 ukers mellomrom.
 • Ved forhøyet PSA skal urinretensjon og infeksjon utelukkes. Ved infeksjon skal PSA-måling gjentas etter 1-2 måneder

2 Filterfunksjon

Filterfunksjonen ivaretas av urolog.

Følgende undersøkelser/tester skal utføres:

 • Klinisk undersøkelse, inkludert DRE
 • Vurdere PSA-måling
 • Vurdere komorbiditet og pasientens allmenntilstand

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Urolog/urologisk poliklinikk (unntaksvis fastlege) vurderer om det er begrunnet mistanke om kreft i prostata på bakgrunn av:

 • Forhøyet PSA
 • Suspekt palpasjonsfunn
 • Samlet klinisk vurdering

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for prostatakreft.

Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om prostatakreft.

5 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om prostatakreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

 • Menn med påvist prostatakreft hos to første-gradslektninger under 60 år
 • Menn med påvist prostatakreft hos tre nære førstegradsslektninger uavhengig av alder
 • Menn med påvist mutasjon i BRCA2-genet

Se også Pakkeforløp for prostatakreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Prostatakreft (Y77 Ondartet svulst i prostata)

 • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter at behandlingen er avsluttet.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli friske eller lever lenge med sykdommen i god funksjon. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • I sjeldne tilfeller hvor det er dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021