Lettere psykiske vansker

(P01)

Obs! Rett til helsehjelp i spes. helsetjenesten forutsetter spesifikke opplysninger nevnt i henvisningen.

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer . Funksjonsfall . Trauma Suicidalitet ? Rus?

Funn : Relevant psykisk og somatisk status.  Motivasjon og samtykke ( ungdom ).

Suppl. us : Ev. testersultater og blodprøver .

Vurdering : Lettere psykiske vansker ( nr: 16 ). Annet somatisk ? Suicidrisiko . Førerkort .

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer . Funksjonsfall . TraumaSuicidalitet ? Rus?

Funn : Relevant psykisk og somatisk status.  Motivasjon og samtykke ( ungdom ).

Suppl. us : Ev. testersultater og blodprøver .

Vurdering : Lettere psykiske vansker ( nr: 16 ). Annet somatisk ? Suicidrisiko . Førerkort .

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • samlet symptombelastning
  • tilleggsproblematikk
  • symptomer forårsaket av somatiske forhold
  • situasjonsbestemt manglende støtte fra familie
  Tegn på alvorlig psykisk lidelse kan være (ikke uttømmende)
  • funksjonsfall eller vedvarende vansker med å delta i barnehage, skole, arbeid eller sosialt.
  • vedvarende angst eller nedstemthet
  • betydelig nedsatt konsentrasjon og/eller stor indre uro/rastløshet
  • selvmordstanker og/eller selvskading
  • vesentlig endring i døgnrytme (i sammenheng med andre tegn)
  • markant endring i stemningsleie som gir mistanke om mani eller moderat til alvorlig depresjon
  • alvorlig vekttap som gir grunn til bekymring for spiseforstyrrelse
  • vedvarende kroppslige symptomer hvor det ikke er påvist noen somatisk årsak
  • vedvarende gjenopplevelser (flashbacks eller mareritt) etter potensielt traumatiserende erfaringer
  • mulige hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger
  • problematisk bruk av rusmidler (se også veileder Tidlig intervensjon på rusområdet)
  • vedvarende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (OCD)

Søk i NEL for "Psykiske vansker"

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Psykiske vansker - lettere (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Lettere psykiske vansker hos barn med normal utvikling. Inkluderer normale reaksjoner på belastende livshendelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • samlet symptombelastning
  • tilleggsproblematikk
  • symptomer forårsaket av somatiske forhold
  • situasjonsbestemt manglende støtte fra familie

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021