Rytmeforstyrrelser

(K80)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelighet

Anamnese : Komorbiditet . Kjent arytmi, synkope, HI , ACB el. PCI ? Vurdert av kardiolog ?

Aktuelt : Beskrivelse av symptomer . Alarm symptomer ?

Funn : BT, Puls, Cor, Pulm, -Ødemer

Suppl. us : EKG . Ev. Holter.

Obs! : EKG legges alltid ved henvisning. Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvelighet

Anamnese : Komorbiditet . Kjent arytmi, synkope, HI , ACB el. PCI ? Vurdert av kardiolog ?

Aktuelt : Beskrivelse av symptomer . Alarm symptomer ?

Funn : BT, Puls, Cor, Pulm, -Ødemer

Suppl. us : EKG . Ev. Holter.

Obs! : EKG legges alltid ved henvisning. Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • henvisning til elektrokonvertering
 • alarmsymptomer (ledsagende synkope, nærsynkope, smerter, allmennsymptomer)
 • funn som tyder på alvorlig underliggende hjertesykdom
 • komorbiditet (hypertensjon, diabetes, annen kjent hjertesykdom, cerebrovaskulær sykdom)
 • positiv familieanamnese med tanke på alvorlig arytmi/plutselig død

Søk i NEL for "Rytmeforstyrrelser"

Symptomer

Sykepleie

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Rytmeforstyrrelser/hjertebank/synkoper (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stor heterogen gruppe av pasienter med symptomer som hjertebank, svimmelhet, synkope, symptomgivende bradykardi, anfall med rask og/eller uregelmessig puls. Innbefatter tilstander fra uskyldige ekstraslag til alvorlige rytmeforstyrrelser hvor symptomene kan være vanskelig å skille fra hverandre. Riktig diagnose og kartlegging av eventuelt bakenforliggende eller kompliserende tilstander er avgjørende for riktig behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • henvisning til elektrokonvertering
 • alarmsymptomer (ledsagende synkope, nærsynkope, smerter, allmennsymptomer)
 • funn som tyder på alvorlig underliggende hjertesykdom eller komorbiditet (hypertensjon, diabetes, annen kjent hjertesykdom, cerebrovaskulær sykdom)
 • positiv familieanamnese med tanke på alvorlig arytmi/plutselig død

Ved sykehistorie som taler i sterk retning av uskyldig ekstrasystoli hos fysisk aktiv pasient uten andre symptomer enn palpitasjoner, og uten risikofaktorer inkludert familiær historie med alvorlig arytmi, hjertemuskelsykdom eller prematur, plutselig død, kan lengre frist vurderes.

Angivelse av funn (EKG, eventuelt Holter) og symptomer er viktig for riktig prioritering.

Anamnestisk uskyldige palpitasjoner/ekstrasystoler hvor det ikke er mistanke om bakenforliggende hjertesykdom kan gis lengre frist om de henvises (inntil 26 uker).

Ved henvisning for nyoppstått atrieflimmer/atrieflutter bør tilbakemelding til pasient og fastlege gis om snarlig oppstart av antikoagulasjon dersom dette er indisert, og ikke åpenbart allerede effektuert.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Generelt helsekrav til førerkort for alle typer hjerte- og karsykdommer

Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander.

Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet gir en uakseptabel risiko for plutselig innsettende bevissthetspåvirkning.

 • Hjerte- og karsykdommer kan utgjøre en fare for nedsatt kjøreevne ved plutselig innsettende symptomer som kan påvirke bevissthetsnivået.
 • Helsekravene er utformet med spesifikke føringer for den enkelte tilstand som kan ha betydning for kjøreevnen. Ved hjerte- og karsykdommer kan flere ulike tilstander være til stede samtidig. Legen må da gjøre rede for og vurdere om helsekravene er oppfylt for den enkelte tilstand.
 • Etter EU-kravene aksepteres en årlig risiko for akutt bevissthetspåvirkning på inntil 20 % for gruppe 1 og inntil 2 % for gruppe 2 og 3. For hjerte- og karsykdommer foreligger det prosentvis årlig risiko for nye akutte hendelser ved en rekke tilstander. Der slik tallfestet risiko foreligger, er dette nevnt i den utfyllende teksten i den aktuelle anbefaling.

Legen som vurderer om helsekrav er oppfylt, skal også vurdere om det er tilstander som ikke er inkludert i tabellene, men som kan føre til en plutselig innsettende bevissthetspåvirkning. Det er den tilstand som innebærer høyest risiko for plutselig innsettende bevissthetspåvirkning som er avgjørende for om helsekrav er oppfylt.

Søkers fastlege vil som regel ha tilstrekkelige opplysninger til å vurdere om helsekrav er oppfylt ved de ulike hjerte- og karsykdommer.Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021