Språk og lærevansker

(Z07)

Obs! Rett til helsehjelp i spes. helsetjenesten forutsetter spesifikke opplysninger nevnt i henvisningen.

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer . Funksjonsfall . Trauma Suicidalitet ? Rus?

Funn : Relevant psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke ( ungdom ).

Suppl. us : Ev. testersultater og blodprøver .

Vurdering : Sammensatt lærevansker ( nr: 16 ). Annet somatisk ?

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Fam/ Sos : Arv . Språk . Bosted -, omsorg -,   familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø .

Anamnese : Somatisk - og psykisk  komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer . Funksjonsfall . TraumaSuicidalitet ? Rus?

Funn : Relevant psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke ( ungdom ).

Suppl. us : Ev. testersultater og blodprøver .

Vurdering : Sammensatt lærevansker ( nr: 16 ). Annet somatisk ?

Obs! : Oppdatert medisinliste og mobil tlf.nr.  Pasientinformasjon om PF for PHR.  

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • Fonologiske språkvansker (anses som mindre alvorlige) gir ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
  • Sammensatte lærevansker kan endre rettighetsstatus.
  Tegn på alvorlig psykisk lidelse kan være (ikke uttømmende)
  • funksjonsfall eller vedvarende vansker med å delta i barnehage, skole, arbeid eller sosialt.
  • vedvarende angst eller nedstemthet
  • betydelig nedsatt konsentrasjon og/eller stor indre uro/rastløshet
  • selvmordstanker og/eller selvskading
  • vesentlig endring i døgnrytme (i sammenheng med andre tegn)
  • markant endring i stemningsleie som gir mistanke om mani eller moderat til alvorlig depresjon
  • alvorlig vekttap som gir grunn til bekymring for spiseforstyrrelse
  • vedvarende kroppslige symptomer hvor det ikke er påvist noen somatisk årsak
  • vedvarende gjenopplevelser (flashbacks eller mareritt) etter potensielt traumatiserende erfaringer
  • mulige hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger
  • problematisk bruk av rusmidler (se også veileder Tidlig intervensjon på rusområdet)
  • vedvarende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (OCD)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Språk- og lærevansker - spesifikke, uten alvorlige psykiske symptomer (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning samt utredning i skole og pedagogisk psykologisk tjeneste.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Fonologiske språkvansker (anses som mindre alvorlige) gir ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Sammensatte lærevansker kan endre rettighetsstatus.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021