Sykelig overvekt - voksne

(T83)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Rus?

Anamnese : Fedmekirurgi ? Psykisk - el. fedmerelatert komorbiditet? Ev. organsvikt ?

Aktuelt : Debut og utvikling av overvekt. Beh / effekt . Funksjonsnedsettelse? Gravid ?

Funn : Høyde, vekt , BMI . Evt funksjonsnedsettning.

Obs! : Smitte og bærerskap? Tolkebehov ? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Rus?

Anamnese : Fedmekirurgi ? Psykisk - el. fedmerelatert komorbiditet? Ev. organsvikt ?

Aktuelt : Debut og utvikling av overvekt. Beh / effekt . Funksjonsnedsettelse? Gravid ?

Funn : Høyde, vekt , BMI . Evt funksjonsnedsettning.

Obs! : Smitte og bærerskap? Tolkebehov ? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Ved aktiv spiseforstyrrelse vurder mal for spiseforstyrrelse
Følgende (pasienter ≥ 18) kan henvises:
 • BMI ≥ 40,0
 • BMI ≥  35,0 + (HT,  DM -2, OSAS, CVD , PCOS el. artrose)
 • Gravid med BMI ≥  35,0 før graviditet
 • Gravid med tidl. fedmekirurgi
   
 Forlag på tiltak for andre pasientgrupper Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • KMI over 50 og ung alder
 • pasienter som tidligere har fått kirurgisk behandling for fedme og som er gravide
 • pasienter som er gravid og har KMI større eller lik 35, i samarbeid med svangerskapspoliklinikk
 • pasienter som har utviklet komplikasjoner til fedmen (for eksempel type 2 diabetes, obstruktiv søvnapnè, alvorlig hypertoni) og der komplikasjonen i tillegg har påført pasienten organsvikt som ved for eksempel type 2 diabetes med diabetisk nefropati eller retinopati, eller hypertoni og hyperkolesterolemi komplisert med manifest hjertekarsykdom
 • pasienter med KMI større eller lik 35 og alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer (eksempelvis diabetes type 2, søvnapnè og hypertensjon) eller som er genetisk disponert for komplikasjoner og tidlig død

Kilde: Helsedirektoratet - faglig retningslinje


 Anbefalt oppfølging hos fastlege etter behandling ved overvektspoliklinikken:
 
 • Uansett dersom pasienten har gjennomgått konservativ eller kirurgisk behandling av sykelig overvekt, har pasienten behov for mangeårig, evt. livslang, oppfølging via fastlege da residivrisiko er stor.
 • Behovet av kontroller hos fastlege varierer.
  • Første 2-3 år etter at pasienten oppnådd sin målvekt (eller laveste vekt), anbefales kontroll hver 3. måned eller hyppigere ved behov.
  • Etter 2-3 år kan hyppigheten reduseres dersom vekten fortsatt er stabil.
  • Kontroller 1-2 ganger årlig anbefales videre, alternativt hyppigere ved behov.
 • Vektoppgang forekommer ofte i forbindelse med nydebutert sykdom eller skade, ny legemiddelsbehandling eller atferdsendringer.
 • Vektoppgang forekommer også de første 2-3 år etter vektreduksjon som en konsekvens av redusert basalforbrenning.
Ved konsultasjoner hos fastlege anbefales:
 • Kontroll av vekt, livvidde og blodtrykk. (Bruk 2 vekter, med en fot på hver vekt ved behov.)
 • Følg opp etterlevelse av tidligere kost- og aktivitetsråd.
 • Vurdere vektøkende effekt av evt. legemidler.
 • Gi pas ros for positive tiltak inkl. å klare å opprettholde vekttapet.
 • Diskutere hindringer, faresituasjoner og mulige tiltak.
 • Ved årlige kontroller anbefalles følgende blodprøver:
  • Hb, Krea, Glu, HbA1c, Fe, ferritin, Ca++, Alb, PTH,  vit-D, B12 og folat. Ev. Na, K, ALP og lipider.
 • Ved gjennomgått bariatrisk kirurgi bør i tillegg kontrollere
  • MCV og HCT, vit- A, B1, B6 og E .
 • Ved mangeltilstand, bør evt. tilskudd startes/økes eller kostjustering foreslås.
Vi anbefaler våre pasienter følgende livslange tilskudd etter gastric bypass:
 • Multivitamin: Nycoplus Multi 2 x 1
 • Jerntilskudd: For kvinner: Niferex 100 mg 1-2 x 1 i 7 dager ifm menstruasjon.
 • Kalsium: Kalsium 500 mg x 1
 • Vitamin D: Nycoplus vitamin D 20 mcg x 1.
 • Vitamin B12: Betolvex 1 mg injeksjon hver 3. måned.
Vi anbefaler våre pasienter følgende livslange tilskudd etter sleeve gastrectomy:
 • Multivitamin: Nycoplus Multi 2 x 1
 • Vitamin D: Nycoplus vitamin D 20 mcg x 1
 • Vitamin B12: Betolvex 1 mg injeksjon hver 3. måned
 • Øvrige vitaminer og mineraler utfra behov
Det er viktig at pasient husker at for å oppnå vedvarende vekttap, også etter bariatrisk kirurgi, er resultatet helt avhengig pasientens evne til å opprettholde tiltak over mange år. Kosthold:
 • Pas anbefales å passe på å opprettholde regime med små og hyppige måltider/mellommåltider (5-6 daglig) med sunt og variert kosthold.
 • Anbefalt energiinntak varierer utfra kjønn, alder, høyde, vekt, aktivitetsnivå og evt. tidligere vekttap. Bruk gjerne energi kalkultor ved usikkerhet om energi behov.
 • Etter vektreduksjon er forbrenningen redusert sammenlignet med estimert nivå, ofte med ca 500 kcal per døgn. Denne reduksjon kan vedvare i minst 2 år.
 • For lite energiinntak betyr enda lavere forbrenning og lettere vektoppgang eller økt slapphet.
 • For høyt energiinntak betyr at alt inntak ikke forbrennes uten lagres og gir vektoppgang.
 • For å estimere energiinntak kan pasienten bruke verktøy som kostholdsplanleggeren.no, matvaretabellen.no eller diverse applikasjoner til smart-phones og lignende for å registrere mat og drikke i løpet av en eller flere dager.
Aktivitet:
 • For å sikre god helse og en grei forbrenning anbefales pasienten å opprettholde regelmessig fysisk aktivitet, helst med både trening og hverdagsaktivitet.
 • For å gå ned i vekt anbefales 225-420 min per uke med fysisk aktivitet.
 • Når vekt er stabilisert på et nivå som pasienten er fornøyd med, anbefales 200-300 min per uke i minst 2 år.
 • Deretter, hvis fortsatt stabil vekt, anbefales 150-200 min per uke med fysisk aktivitet.
 • Samtlige tall er basert på kondisjonstrening (eller tilsvarende) med minst moderat intensitet (MET 3-6).
Annen informasjon om bariatisk kirurgi
 • Hvis fastlege ønsker ytterligere informasjon om oppfølging etter bariatrisk kirurgi, anbefales artikkel "Oppfølging etter fedmekirurgi" av Hofsø et al fra Tidskrift for den norske legeforening nr 19. 4. okt -11. Der finnes relevant informasjon til bl.a. fastleger med pasienter som gjennomgått kirurgisk behandling (https://tidsskriftet.no/article/2147432).
 • Senkomplikasjoner omfatter blant annet intern herniering, ulcussykdom og gallesteinssykdom.
 • Gastrointestinale plager og postprandial hypoglykemi forekommer, men symptomene kan bedres ved endringer i kosten.
 • Behovet for antidiabetisk og antihypertensiv medikasjon reduseres postoperativt.
 • Dosejustering av andre medikamenter kan også være aktuelt. Graviditet frarådes det første året etter fedmekirurgi.
 • Mange har behov for plastikkirurgiske inngrep etter et slikt inngrep.» I Østfold vurderes hudplastikk tidligst 2 år etter bariatrisk kirurgi, hvis stabil vekt siste 6 måneder. Veiledende BMI for hudplastikk er BMI < 27.
 • Dersom pasienten ved senere anledning skulle ha behov for behandling av sykelig overvekt, har fastlege mulighet å henvise pasienten på nytt til overvektspoliklinikken ved Sykehuset Østfold. Det bør dog ha blitt gjort seriøse behandlingsforsøk via fastlege før henvisning sendes.
 

Lykke til videre med pasienten!

Ta ved behov kontakt for å drøfte generelle eller spesifikke problemstillinger.

Anna Lundgren / Torgunn Huseby

Leger ved overvektspoliklinikken

Sykehuset Østfold

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Sykelig overvekt - voksne (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Definisjon: Voksne 18 år og oppover, KMI større eller lik 40 eller KMI større eller lik 35, i tillegg til komplikasjoner relatert til fedme som for eksempel diabetes mellitus, søvnapné, PCOS, hypertensjon og/eller hjerte- og karsykdom, belastningslidelser med alvorlig funksjonsnedsettelse.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling starter i tverrfaglig fedmepoliklinikk. Behandlingsforløpet ved sykelig overvekt starter når pasienten tas inn til tverrfaglige utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Behandlingsfristen anses som innfridd ved første konsultasjon. Rusavhengighet, alvorlig spiseforstyrrelser og alvorlige psykisk sykdom må koordineres med aktuelle spesialister. Dette er spesielt viktig å avklare før en eventuell kirurgisk fedmebehandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • KMI over 50 og ung alder
 • pasienter som tidligere har fått kirurgisk behandling for fedme og som er gravide
 • pasienter med KMI større eller lik 35 og alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer (eksempelvis diabetes type 2, søvnapnè og hypertensjon) eller som er genetisk disponert for komplikasjoner og tidlig død
 • pasienter som har utviklet komplikasjoner til fedmen (for eksempel type 2 diabetes, obstruktiv søvnapnè, alvorlig hypertoni) og der komplikasjonen i tillegg har påført pasienten organsvikt som ved for eksempel type 2 diabetes med diabetisk nefropati eller retinopati, eller hypertoni og hyperkolesterolemi komplisert medmanifest hjertekarsykdom
 • pasienter som er gravid og har KMI større eller lik 35, i samarbeid med svangerskapspoliklinikk

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
 • Sykmelding kan være aktuelt ved alvorlig fedme grad II og III, men alle tilstander må vurderes individuelt. Fedme er forbundet med stor komorbiditet som i seg selv kan gi sykefravær.
 • Situasjoner som kan gi sykmeldingsbehov:
 • Krav til fysikk ved utførelse av arbeidsoppgaver som umuliggjøres av pasientens fedme. Dersom tilpassing eller omplassering ikke er mulig kan sykmelding være nødvendig, forutsatt at pasienten er arbeidsufør på grunn av overvekt. Da bør det raskt søkes å få organisert et intensivert opplegg poliklinisk eller ved innleggelse. De fleste slike tilbud varer i 4-12 uker og gir mulighet for en signifikant vektreduksjon. Der varig endring ikke oppnås, må arbeidsrettede tiltak mot annet arbeid vurderes.
 • Intensiv poliklinisk behandling eller opphold i godkjent helseinstitusjon for vektreduksjon og livsstilsendring. Normalt så lenge behandlingen varer, oftest 4-12 uker. (sett kryss i "Annen Sykmeldingsgrunn", anmerk hvilken behandling som pågår i tekstfeltet til NAV jfr FTL 8.4 tredje ledd)
 • Bariatrisk kirurgi. Se egen anbefaling
 • Det anbefales sykemelding i 4-6 uker etter kirurgens vurdering. Økt tretthet pga redusert næringsinntak gir vanligvis arbeidsuførhet. Sykmelding gir mulighet for tilpasning til redusert energinivå og mulighet for å fokusere på innlæring av nye ernærings-, livsstils- og aktivitetsrutiner. Dette er av betydning for sen resultater.
 • Noen pasienter vil ønske å starte arbeid etter 1-2 uker, noe som ikke anbefales av behandler. I slike tilfeller tilrådes minimum 2uker sykmelding.
 • Lengre sykmelding kan være aktuelt pga komorbiditet sekundært til overvekt.
 • Gradert sykmelding kan benyttes for å tilpasse belastning etter kirurgisk behandling.
 • Det anbefales sykmelding 2-4 uker etter operasjon for intern herniering, også dels pga diettforholdregler
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021