Omfordeling av oppgaver mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste/fastleger


Oppgaven/endringen

 • Hvilken oppgave dreier det seg om?
 • Er det kliniske innholdet i oppgaven kunnskapsbasert?
 • Er det enighet mellom parter / behandlere om hva målsetting og innhold skal være?
 • Hva skal det forventede utkomme for pasientene være?

Betydning for pasienter og samfunn

 • Pasientene slutter opp om endringen
 • Endringen gjøres etter dialog med pasienter/brukere
 • Kan endringen skje innenfor gjeldende lov- og regelverk ?

Hvordan vurderes endringen av helsepersonellet?

 • Skjer endringen etter (likeverdig) dialog mellom berørt helsepersonell?
 • Har berørt helsepersonell et eierskap til endringen?
 • Støttes endringen av andre ?
 • Har helsepersonell som får en ny oppgave, tilstrekkelig kompetanse til å ivareta den?
 • Er det etiske utfordringer for helsepersonellet knyttet til endringen?
 • Vil endringen medføre øket stress for berørt helsepersonell?
 • Hvordan forventer helsepersonell at pasienter vil reagere på endringen?

Faglige vurderinger av endringen

 • Passer endringen inn i eksisterende rutiner/arbeidsprosedyrer?
 • Er oppgaven i samsvar med målsettingen til dem som skal ivareta den?
 • Er resultatet / konsekvensen av endringen tydelig for dem som berøres ?
 • Er det behov for holdningsendring for å implementere endringen?
 • Kan endringen etterprøves ?
 • Hvor vanlig er oppgaven?

Gjennomførbarhet

 • Hvor mye tid trengs for å gjennomføre endringen?
 • Andre tilgjengelige ressurser  for gjennomføring av endringen.

Sjekkliste ved innovasjon og omorganisering
 • Hvor kommer forslaget til endring fra? 
 • Hvordan skal organisasjonen ledes? (Top-down eller bottom up?)
 • Er endringen initiert av brukerne? Deltar brukere i innovasjonsprosessen?
 • Er forslag og beslutningsprosess forankret i linjen i organisasjsonen ?
 • Vil ledelsen støtte innovasjonen /ny organisering gjennom å implementere den i egne retningslinjer?
 • Hvor store er organisasjonene som berøres av endringene?
 • Er målet med omorganiseringen omfordeling av oppgaver, og/eller endrede resultater .
 • Er enhetene som berøres av endringen åpne/transparente, lette å samarbeide med?
 • Hva er innholdet i samarbeidet mellom berørte enheter? Hvordan løses det i dag?
 • Er det stabilitet i personell i enhetene?
 • Hvordan er dimensjonering av helsepersonell i berørte enheter med tanke på implementering?
 • Hvordan er kompetansen i berørte enheter til å håndtere en omorganisering og resultatet av denne?
 • Innebærer innovasjonen/organiseringen ny logistikk for pasientene?
 • Hvor mange pasienter blir berørt av endringen?

© Fastlegeportalen 2015 - 2022